[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-038
[ English ] [ PDF ]
DEĞİŞİK PROTEİN EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BALIK TÜRLERİNİN ELEKTROFORETİK AYIRIMI, DONDURARAK SAKLAMA VE ISI İŞLEMİNİN KAS PROTEİNLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
Yusuf TÜRKÖZ1, Ali ARSLAN2, Zafer GÖNÜLALAN3, Tülay İLERİ2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi , Elazığ-TÜRKİYE
3Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Balık, Protein, İdentifikasyon, SDS-PAGE

Çiğ ve pişirilmiş sazan (Cyprinus carpıo L), küpeli sazan (Barbus capito pectoralis), karabalık (Capoeta turutta), turna balığı (Esox lucius), alabalık (Onchorhynchus mykiss), yayın balığı (S. glanis) sarkoplazmik proteinleri distile su (dH2O), 0.1 Molar (M) sodyum klorit (NaCl), % 1'lik sodyum dodesil sülfat (SDS) ve 8 M üre olmak üzere 4 farklı çözelti ile ekstrakte edildi. Balıklardan elde edilen ekstraktlar sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile incelendi. Çiğ balıkların su ekstraktları elektroforezde türe spesifik karakteristik protein bandları oluşturdu. Pişirme işlemi, balıklardan su ile ekstrakte edilebilen protein miktarlarında azalmaya neden olmuştur. Pişmiş balıkların dH2O ekstraksiyonu ile türe spesifik band elde edilemedi. Ancak % 1'lik SDS, ekstrakte edilen protein miktarı ve jelde oluşan bant sayısını büyük oranda artırarak pişmiş balıkların tür ayırımını mümkün kıldı. Ayrıca balıkları dondurarak saklamanın balık kas proteinlerine etkisi SDS-PAGE ile incelendi.

*Bu araştırma FÜNAF tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]