[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-060
[ English ] [ PDF ]
AKUT ARSENİK TOKSİSİTESİ ÜZERİNE GLİKOZUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Osman GÜLER1, İzzet KARAHAN2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arsenik trioksit, Sodyum arsenat, Arsenik düzeyleri, Glikoz, Rat

Bu araştırma, derialtı yolla arsenik uygulanarak deneysel zehirlenme oluşturulan ratlarda ağız yoluyla glikoz verilmesinin karaciğer, böbrek ve kan arsenik düzeyleri ile serum glikoz düzeylerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. .

Araştırmada 390 adet rat kullanıldı. Hayvanlar 2 kontrol ve 8 deneme grubu olmak üzere 10 gruba ayrıldı. Deneme gruplarından 4 tanesine 5 ve 10 mg/kg arsenik trioksit ve sodyum arsenat derialtı yolla uygulandı. Diğer 4 deneme grubuna ise arsenik trioksit ve sodyum arsenat uygulamalarıyla birlikte % 5 glikoz uygulaması yapıldı. Uygulamaların yapılmasını takiben 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 168 ve 240. saatlerde hayvanlar kesilerek alınan kan, karaciğer ve böbrek örneklerinde arsenik düzeyleri ile serum glikoz düzeyleri belirlendi. .

Sonuç olarak; arsenik trioksitle ratlarda oluşturulan zehirlenmelerde arseniğin daha çok karaciğere, sodyum arsenatla oluşturulan zehirlenmelerde ise böbreğe geçtiği gözlemlendi. Diğer yandan akut arsenik zehirlenmelerinde karbonhidrat metabolizmasının bozulmasına bağlı olarak serum glikoz düzeyinde azalma oluştuğu, glikoz uygulamalarının karaciğer, ve kan arsenik düzeylerinde azalmaya, böbrek arsenik ve serum glikoz düzeylerinde artışa sebep olabileceği ortaya konuldu. .

* Bu çalışma Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen (FÜNAF - 205) aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]