[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-157
[ English ] [ PDF ]
KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARDA LOKAL DİPHENYLHYDANTOİN' İN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Taner DURGUN1, Ali Said DURMUŞ1, Mustafa KAPLAN2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Verem Savaş Dispanseri, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diphenylhydantoin, yara iyileşmesi.

Bu çalışmada çeşitli tür ve ırktaki toplam 42 adet klinik olguda ve deneysel olarak açık enfekte yara oluşturulan 20 adet Yeni Zelanda tavşanında diphenylhydantoinin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri araştırıldı.

Klinik çalışmada çeşitli tür ve ırktan toplam 42 hayvanda bulunan decubitus ulcusları, açık yaralar ve apseler lokal diphenylhydantoin kullanılarak sağaltılmaya çalışıldı. Sağaltımın başlangıcında yaptırılan bakteriyolojik kültürde 34 hayvanda kültür sonuçları pozitifken, sağaltımın 5. gününde 3 hayvanda pozitifti. Sağaltımın 10. gününde ise tüm hastalarda bakteriyolojik kültür sonuçları negatifti. Decubitus ulcusları ve açık yara sağaltımı sonucunda başlangıç, 5. gün ve 10. günler arasındaki farkın önemli olduğu belirlenirken, apse bulunan olgularda başlangıç ile 7. ve 14. günler arasındaki farkın önemli olduğu saptandı (p<0.05).

Deneysel çalışmada ise toplam 20 adet Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Bu tavşanlar rastgele iki gruba ayrıldı ve her bir tavşanın sırt bölgesinde 5 x 3 cm. boyutlarında açık yara oluşturuldu. Yara bölgesi Staph. aureus suşu ile enfekte edildikten sonra gruplardan biri lokal olarak diphenylhydantoinle sağaltılırken diğer grup kontrol grubu olarak kullanıldı. Sağaltımın başlangıcında her iki gruptaki lezyonların tipi, yara alanı, yara hacmi ve bakteriyel kontaminasyon benzerdi. Diphenylhydantoin çalışma grubunda yara iyileşmesini hızlandırdı. Yara alanı ve yara hacmi sağaltımın 5. ve 10. gününde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında aradaki farkın anlamlı olduğu belirlendi (p<0.001).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]