[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-270
[ English ] [ PDF ]
FARELERDE ARSENİK TRİOKSİT VE SODYUM ARSENAT’IN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERE ETKİLERİ
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2T.K.B. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arsenik, Glikoz, Karaciğer hasarı, Fare

Bu araştırma, arsenik trioksit ve sodyum arsenat uygulanan farelerin serum örneklerinde bazı biyokimyasal değerlerde meydana gelebilecek değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 25-35 g canlı ağırlıklarında 50 adet fare kullanıldı. Fareler bir kontrol ve iki deneme grubuna ayrıldı. Deneme gruplarına günlük olarak arsenik trioksit ve sodyum arsenat ağız yoluyla 5 mg As/kg dozunda verildi. Uygulamaların 10, 20, 40, 60 ve 90. günlerinde kan örnekleri alındı. Elde edilen serumlarda glikoz, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotrasferaz (ALT), kreatinin, albumin, sodyum ve potasyum düzeyleri belirlendi.

Arsenik trioksit verilen grupta, tüm zamanlarda serum glikoz düzeylerinde belirgin şekilde düşme gözlemlendi. Fakat sodyum arsenat verilen grupta serum glikoz düzeyindeki düşme 40. günden sonra gözlemlendi. Her iki grupta serum AST ve ALT düzeylerinde önemli bir artış belirlendi. Diğer yandan, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında iki deneme grubunda serum kreatinin, albumin, sodyum ve potasyum düzeylerinin değişmediği görüldü.

Sonuç olarak, uzun süreli arsenik trioksit ve sodyum arsenat verilen farelerde glikoz metabolizmasının bozulduğu gözlendi, ayrıca karaciğer ve kaslarda hasar oluştuğu kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]