[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 327-332
[ English ] [ PDF ]
VİTAMİN A, E VE SELENYUMUN KOYUNLARDA DÖL VERİMİ VE BAZI MİNERAL PARAMETRE DÜZEYLERİ İLE KUZULARINDA YAŞAMA GÜCÜ VE CANLI AĞIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ*
Mehmet AVCI1, Ziya KARAKILÇIK2, Rahmi KANAT3
1Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa-TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa -TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, , Şanlıurfa -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: A, E vitamini, selenyum, koyun, kuzu

Vitamin A, E ve selenyum (Se)'un koyunlarda fertilite ve döl verimi, koçlarda spermatozoa sayısı, yoğunluğu ve motilitesi üzerinde; ayrıca beyaz kas hastalığı (WMD) etiyolojisinde oldukça önemli işlevleri vardır. Bu nedenle çalışma, vitamin A, E ve Se'nin koyunlarda döl verimi ve bazı mineral parametreler ile kuzularda doğum ağırlığı, büyüme ve yaşama gücü arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile dizayn edildi. Bu amaçla, dört grup oluşturuldu (A, B, C, D) ve gruplara aşağıdaki protokole göre ekstra vitamin A, E ve Se verildi. A grubu (kontrol): Mera+konsantre yem+kuru yonca, B grubu (Vitamin A): Mera+konsantre yem+kuru yonca+Vitamin A (15000 IU/kg) C grubu (Vitamin A+E+Se): Mera+konsantre yem+kuru yonca+Vitamin A (15000 IU/kg), E (250 mg/kg), Se (.0.3 mg/kg) D grubu (Vitamin E+Se): Mera+konsantre yem+kuru yonca+Vitamin E (250mg/kg), Se (0.3mg/kg) ile beslendi. Bütün koyunlarda deneme başlangıcında ve gebeliğin son döneminde bazı mineral parametreleri belirlendi. Kuzuların doğum ağırlıkları bir ay süresince terazi ile tartıldı. Yeme Vitamin A, E ve Selenyum ilave edilmeden önce kontrol grubunun değerleri ile diğer grupların değerleri arasındaki farklar istatiksel olarak önemsizdir. B (Vitamin A), C (Vitamin A, E ve Se), ve D (Vitamin E ve Se) gruplarında gebeliğin son döneminde, Serum Ca, P, Na, ve Cl konsantrasyonu kontrol grubundan yüksek bulundu (P<0.05).

4.haftada D-grubunda (Vit E+Se)'ki kuzuların canlı ağırlıkları diğer gruplardan yüksek bulundu (P<0.05). Sonuç olarak, vitamin A, E ve Se'nin koyunlarda döl verimi ve bazı mineral parametreler ile kuzularda büyüme ve ağırlık artışı arasında farklı düzeylerde olmak üzere etkileri olduğu saptandı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]