[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 399-404
[ English ] [ PDF ]
İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSİN DANOFLOXACİN İLE TEDAVİSİ
Halis ÖCAL, Hamit YILDIZ, Muhterem AYDIN, Yaşar AKAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Subklinik mastitis, danofloxacin, inek

Bu çalışma, laktasyondaki subklinik mastitisli ineklere, meme içi uygulanan Danofloxacin'in tedavideki etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada, California Mastitis Testi’ne pozitif sonuç veren 25 ineğe ait 54 meme lobundan alınan süt örneklerinin mikrobiyolojik muayenesinde etken üreyen 20 ineğe ait 43 subklinik mastitisli meme lobu materyal olarak kullanıldı.

Subklinik mastitis teşhis edilen 43 meme lobuna ait süt örneklerinin bakteriyolojik muayenesinde % 76.6 Staphlococcus ssp., % 20.9 Corynebacterium ssp. ve % 2.3 Pasteurella ssp. izole edildi. İzole edilen mikroorganizmaların 21'inin (% 48.8) Danofloxacin'e duyarlı (+++), 22'sinin (% 51.1) çok duyarlı (++++) olduğu tespit edildi.

Tedavide, hasta meme loblarına 24 saat ara ile 3 gün süresince, 125 mg Danofloxacin (Advocin, Pfizer) 45 ml serum fizyolojik ile sulandırılarak, meme başı kanalı yoluyla uygulandı. Tedavinin etkinliği, son ilaç uygulamasını izleyen 7. günde yapılan kültür sonuçlarıyla belirlendi. Tedavi sonrası yapılan bakteriyolojik muayenelerde % 93.02 iyileşmenin şekillendiği tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]