[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-137
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İNHALASYON VE PROPOFOL ANESTEZİLERİNİN NÖROMÜSKÜLER BLOK VE ANESTEZİ DERİNLİK MONİTÖRİZASYONLARI İLE HEMODİNAMİK VE NÖROENDOKRİN YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hakan GÜLBAYRAK, Ömer L. ERHAN, S. Ateş ÖNAL, M. Akif YAŞAR, Kenan GÜLBAYRAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bispektral indeks, train of four, endokrin yanıt, hemodinami.

Çalışmamızda hemodinamik ve endokrin yanıtlarla, train of four (TOF) ve bispektral indeks (BIS) verilerinin korelasyonu incelenerek TOF ve BIS’in etkinliğinin eş zamanlı değerlendirilmesi amaçlandı.

Premedike edilmiş ASA I-II grubu 80 olgu sevofluran, izofluran, desfluran ve propofol gruplarına rastgele ayrıldı. Olguların ortalama arteriyel basıncı (MAP), kalp atım hızı (KAH), BIS ve TOF değerleri preoperatif, entübasyon sırasında ve entübasyon sonrasında 10’ar dakika aralıklarla kaydedildi. Preoperatif, cerrahi başlangıcından sonra 30. dakika ve postoperatif 24. saatlerde kan örnekleri alınarak serum glukoz, ACTH, büyüme hormonu, prolaktin, insülin ve kortizol seviyeleri ölçüldü. Veriler Kruskal-Wallis, chi-square, oneway ANOVA, spearman korelasyon testleriyle değerlendirildi.

Grupların demografik verileri arasında istatistiksel fark saptanmadı. Sevofluran grubunda BIS değerleri ile MAP ve KAH arasında paralel değişim saptanırken, izofluran ve desfluran grubunda benzer ilişki bulunamadı. Sevofluran grubunda ölçülen endokrin parametrelerle BIS değerleri arasında anlamlı ilişki saptandı. TOF verileriyle MAP ve KAH arasında, üç grupta da paralellik izlenmedi. TOF verileriyle ölçülen endokrin parametreler arasında üç grupta da korelasyon saptandı. Propofol grubunda ise BIS ve TOF verileri ile MAP ve KAH arasında bir korelasyon saptanmadı. Ölçülen tüm endokrin parametreler ile BIS ve TOF verileri arasında uyum izlendi.

TOF ve BIS değerlerinin hemodinamik yanıtlar için rehber olamayacağı ancak, çalışmamızda ölçülen endokrin parametre yanıtları hakkında güvenilir bilgi verebileceği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]