[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İNTRAABDOMİNAL ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE APROTİNİN İLE METİLEN MAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN2, İhsan YAMAN3
1Fırat Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Adezyon, Aprotinin, Metilen Mavisi

Bu çalışma; ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonları önlemede aprotinin ve metilen mavisinin etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Ağırlıkları 175-200 gr arasında değişen 45 adet erkek rat rastgele 15’erli üç gruba ayrıldı. Ratlar eter ile anesteziye alındı. Steril şartlar altında karın boşluğuna 3 cm’lik bir ensizyonla girildi. Tüm ratlarda karın duvarının iç yüzünde ve sekum serozasında steril bir diş fırçasıyla hasar oluşturuldu. Birinci gruptaki ratlara tek doz 25000 KIU (2.5 ml) aprotinin, ikinci gruptaki ratlara tek doz %1’lik metilen mavisi 2.5 ml, üçüncü gruptaki ratlara ise yine tek doz 2.5 ml serum fizyolojik intraperitonal olarak uygulandı. Karın boşluğu 3/0 ipek iplikle kapatıldı. On beş gün sonra tüm ratlar yüksek dozda eterle ötenazi edilerek laparatomi yapıldı ve adezyonlar 0-3 arasında değişen derecelerle derecelendirildi

Birinci gruptaki ratların 13 tanesinde adezyon görülmezken, 1 tanesinde birinci derecede, 1 tanesinde ise ikinci dereceden adezyon gözlendi.

İkinci gruptaki ratların 7 tanesinde adezyon görülmezken, 4 tanesinde birinci derecede, 2 tanesinde ikinci derecede ve 2 tanesinde ise üçüncü dereceden adezyon gözlendi.

Üçüncü grupta 1 ratta adezyon gözlenmezken, 12 ratta üçüncü derecede ve 2 ratta ikinci derecede adezyon gözlendi.

Her iki grup, kontrol grubu ile adezyon açısından karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu. (p<0,01).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]