[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERDE BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLERE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ
Halil ŞİMŞEK1, Mesut AKSAKAL2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, Subklinik mastitis, Hematolojik değerler

Bu araştırmada, subklinik mastitisli ineklerde E vitamininin bazı hematolojik değerlere etkisi araştırıldı. Araştırmada 40 adet inek kullanıldı ve gruplar, Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ve somatik hücre sayısı (SHS)’ına göre belirlendi. Mastitisli ineklere 20 gün boyunca gün aşırı 2.000 IU E vitamini kas içi uygulandı. Sağlıklı, tedavi öncesi ve sonrası mastitisli gruplardaki ineklerden alınan kan örneklerinde; alyuvar ve akyuvar sayıları, hemoglobin ve hematokrit değerleri, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini ve ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu değerlerine bakıldı. Ayrıca; nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit yüzde oranları belirlendi. Sağlıklı ve tedavi öncesi mastitisli grup hemoglobin (P<0.05), hematokrit (P<0.01), eozinofil (P<0.05) ve lenfosit (P<0.01) sayıları önemli bulunurken aynı gruplarda; alyuvar ve akyuvar sayısı, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu, nötrofil, bazofil ve monosit değerleri farkı (P>0.05) önemsiz bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası mastitisli grupları arasında hematokrit (P<0.05), eozinofil (P<0.001), lenfosit (P<0.05) ve monosit (P<0.05) değerleri önemli bulunurken; alyuvar ve akyuvar sayısı, hemoglobin, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu, nötrofil ve bazofil (P>0.05) değerlerinin ise önemsiz olduğu saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]