[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-138
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ENÜREZİSLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM ANORMALLİKLERİ
Kaan DEMIRÖREN1, Ahmet ÖZEL2, Saadet DEMIRÖREN3
1Çağrı Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Elazığ-TÜRKIYE
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Konya-TÜRKIYE
3Sarahatun Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Elazığ-TÜRKIYE
Anahtar Kelimeler: Enürezis, Okkült spina bifida, Üriner sistem enfeksiyonu, Vezikoüreteral reflü

Bu çalışma enürezisli çocuklara eşlik eden üriner sistem anormalliklerini incelemek amacı ile yapıldı.

Pediatrik Nefroloji polikliniğine idrar kaçırma şikayeti ile başvuran 111 hasta dosya kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Olguların 58’i (%52.3) erkek, 53’ü (%47.7) kızdı. Yaşları 6 ile 17 yıl arasında (ortalama yaş 9.7 yıl) idi. Olguların 74’ünde (%66.7) noktürnal, 32’sinde (%28.8) kontinium ve 5’inde (%4.5) Diürnal enürezis mevcuttu. Enürezis hastaların 77’sinde (%69.4) primer, 34’ünde (%30.6) sekonder idi. Üriner sistem ultrasonografisi yapılan 82 hastanın 15’inde (%18.3) anormal bulgular saptandı. Hastaların 32’sinde (%28.8) enürezise bir üriner sistem hastalığı eşlik ediyordu. Bunların arasında 29 (%90.6) olgu ile ilk sırayı üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) almaktaydı. Tekrarlayan ÜSE’u olan hastaların 14’üne voiding sistoüretrogram yapıldı ve bunların 4’ünde (%28.6) vezikoüreteral reflü tespit edildi. Lumbosakral grafi çekilen 36 olgunun 20’sinde (%55.6) okkült spina bifida saptandı.

Enürezisli çocukların üriner sistem anormallikleri yönünden incelenmelerinin faydalı olacağı kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]