[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SPİNAL TÜMÖRLER: SCHWANNOMA’ LARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Hülagü KAPTAN1, Mustafa İLHAN2, Celal KILIÇ3
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Ankara – TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara-TÜRKİYE
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Schwannoma, erken dönem cerrahi sonuçlar, Total rezeksiyon

2000-2005 yılları arasında kliniğimizde opere edilen, schwannoma olgularının, tedavi sonuçları ve sonuçları etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır

Bu çalışmada, 12 schwannoma olgusu; yaş, cinsiyet, yakınma bulguları, yakınma süreleri, görüntüleme yöntemleri, yerleşim bölgeleri, Modifiye Mc Cormick Skalasına* göre değerlendirme, nörolojik inceleme bulguları, duraya göre yerleşim özellikleri, cerrahi şekilleri ve erken cerrahi dönem sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Yaş ortalaması 40.50±18.55. %58.3’ü 7 erkek , %41.7’si 5 kadınlardadır. En sık yakınma %91.7 11 ile ağrıdır. %41.7‘si 5 lomber bölgede en sık yerleşirken; %83.3‘ü 10 İntradural ekstramedüllerdir. %83.3 10 total rezeksiyon uygulanmıştır. Erken dönem cerrahi sonuçlar incelendiğinde %58.3 7 kısmi iyileşme göstermiştir.

Schwannoma’lar, benign tümörlerdir. Şiddetli nörolojik bulguların ortaya çıkışından önce erken tanıya gidilmesi ve total rezeksiyon uygulanabilmesi ; sonucu çok olumlu etkilemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]