[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÜRTİKER SEMPTOMLU ATLARDA PLAZMA ALKALEN FOSFATAZ, ASPARTAT AMİNO TRANSFERAZ, LAKTAT DEHİDROGENAZ, GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ, TOTAL PROTEİN, ALBUMİN VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ
Ömer KIZIL1, Meltem KIZIL2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: At, Ürtiker, Biyokimyasal Parametreler, Lipid Peroksidasyon

Bu çalışmanın amacı, urtiker semptomlu atlarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası dönemde alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH), gama glutamil transferaz (GGT), total protein (TP) ve albumin (ALB) gibi bazı biyokimyasal parametreler ile lipid peroksidasyon düzeylerini belirlemekti.

Çalışmada ürtiker semptomlu 17 adet İngiliz atı kullanılmıştır. Tüm atların vena jugularislerinden vacutainer tüplere kan örnekleri alınmış, santrifüj edilerek plazmaları çıkarılmış ve kullanılıncaya kadar -20 ºC’de saklanmıştır. Plazma biyokimyasal parametreleri ticari test kitleri kullanılarak otoanalizörle ölçülmüştür. Lipid peroksidasyon düzeyleri ise Placer’in metodu kullanılarak saptanmıştır.

Tedavi öncesi ve sonrası dönem arasında AP, AST, LDH, GGT, TP ve ALB düzeyleri bakımından istatistiksel bir önem saptanmazken, lipid peroksidasyon düzeyleri bakımından istatistiksel önemlilik saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]