[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-203
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERDE E VİTAMİNİNİN PLAZMA A VİTAMİNİ, BETA-KAROTEN, GLUTATYON PEROKSİDAZ, REDÜKTE GLUTATYON VE SÜT A VİTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Halil ŞİMŞEK1, Mesut AKSAKAL2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü , Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, Subklinik Mastitis, A Vitamini, beta-Karoten , Glutatyon Peroksidaz, Redükte Glutatyon

Bu araştırmada, subklinik mastitisli ineklerde E vitamininin plazma ve süt A vitamini, plazma beta-karoten (β-karoten), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve redükte glutatyon (GSH) düzeylerine etkisi araştırıldı. Araştırmada 40 adet inek kullanıldı ve gruplar, Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ve somatik hücre sayısı (SHS)'ına göre belirlendi. Mastitisli ineklere 20 gün boyunca gün aşırı 2.000 IU E vitamini kas içi uygulandı.

Sağlıklı, tedavi öncesi ve sonrası mastitisli gruplardaki ineklerden alınan plazma örneklerinde; A vitamini, β-karoten, glutatyon peroksidaz ve redükte glutatyon düzeylerine bakıldı. Süt örneklerinde A vitamini değerine bakıldı. Sağlıklı ve tedavi öncesi mastitisli grup plazma A vitamini (P<0.001), β-karoten (P<0.01), GSH-Px (P<0.01), GSH (P<0.001) ve süt A vitamini (P<0.001) düzeyleri arasındaki fark önemli bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası mastitisli grupları arasında plazma A vitamini (P<0.05), GSH (P<0.001) ve süt A vitamini (P<0.01) düzeyleri arasındaki fark önemli bulunurken; plazma β-karoten (P>0.05), GSH-Px (P>0.05) düzeyleri arasındaki farkın ise önemsiz olduğu saptandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]