[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 227-230
[ English ] [ PDF ]
İNEKLERDE DÖL TUTMAMA PROBLEMİ İLE FASCİOLA HEPATİCA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sami ŞİMŞEK1, Ergün KÖROĞLU1, Ali RİŞVANLI2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, döl tutmama, ELISA, inek, ES antijeni.

Bu çalışmada döl tutmayan ineklerde Fasciola hepatica enfeksiyonunun sıklığı araştırılmıştır. Döl tutmayan toplam 120 hayvandan elde edilen serum örnekleri Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile incelenmiştir. Bu örneklerin 66’sı (%55) seropozitif, 54’ü ise (%45) seronegatif bulunmuştur. Kontrol grubu olarak test edilen döl tutmama probleminin görülmediği toplam 80 ineğin 45’inde (%56.25) F. hepatica’ya karşı seropozitiflik belirlenmiş ve 35’inde (%43.75) ise bu parazite karşı antikorlara rastlanmamıştır. Bu bulgulara göre, döl tutan ve tutmayan gruptaki ineklerde F.hepatica seropozitifliği açısından istatistiki bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]