[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şanlıurfa Yöresinde Subklinik Mastitislerin Görülme Oranı, Aerobik Bakteri İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi
Osman Yaşar TEL1, Oktay KESKİN1, Abuzer Kaffar ZONTURLU2, Neval Berrin ARSERİM KAYA3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mastitis, Şanlıurfa, İnek, Antibiyotik duyarlılık test

Bu çalışmada, Şanlıurfa yöresinde bulunan ineklerde, subklinik mastitis olgularının prevalansının belirlenmesi, mastitise neden olan etkenlerin izolasyonu, identifikasyonu ve bunların antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amaçlandı.

Çalışma kapsamında, 250 sağmal inekte 1000 meme lobu CMT (California Mastitis Test) ile muayene edildi. CMT pozitif bulunan 181 (%72.4) inekten alınan 332 (%33.2) adet süt örneğinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi sonucunda 258'inden (%77.7) aerobik mikroorganizma izole edildi. Mikroorganizma izole edilen 258 süt örneğinden 84 (%32.5) Staphylococcus aureus, 71 (%27.5) Koagulaz Negatif Staphylococcus (KNS), 23 (%8.9) Streptococcus spp., 16 (%6.2) Escherichia coli, 15 (%5.8) Arcanobacterium pyogenes, 9 (%3.4) Bacillus spp., 8 (%3.1) Corynebacterium bovis, 7 (%2.7) Micrococcus spp., 5 (%1.9) Enterobacter aerogenes, 5 (%1.9) Candida spp., 4 (%1.5) Pasteurella multocida, 4 (%1.5) Klebsiella pneumoniae, 4 (%1.5) Citrobacter diversus, 3 ( %1.1) Pseudomonas auriginosa olmak üzere toplam 258 aerobik mikroorganizma izole ve identifiye edildi. Bu mikroorganizmaların yapılan antibiyogramı sonucunda en etkili antibiyotiklerin, trimetoprim+sulfometaksazol, eritromisin, tetrasiklin ve amoksisilin olduğu belirlenirken, test edilen diğer antibiyotiklere karşı değişen oranlarda dirençlilik gözlendi. Sonuç olarak, Şanlıurfa bölgesinde subklinik mastitis prevalansının yüksek olduğu, mastitise sebep olan etkenlerin önemli ekonomik kayıplara neden olduğu ve mastitisle mücadele programlarının başarılı olması için, bu etkenler üzerinde daha fazla bilimsel çalışma yapılmasının gerektiği sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]