[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dişi Köpeklerde Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Serum Vitamin E ve Malondialdehit Düzeyleri ile Bazı Üreme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Abuzer Kafar ZONTURLU1, Mustafa SÖNMEZ2, Gaffari TÜRK2, Abdurrauf YÜCE3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, östrus, vitamin E, malondialdehit, yavru sayısı

Bu çalışma, dişi köpeklerde östrus siklusunun farklı dönemlerindeki serum vitamin E ve malondialdehit (MDA) konsantrasyonları ile bazı üreme özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada, toplam 19 dişi köpek (8 Labrador av köpeği ve 11 Alman çoban köpeği) kullanıldı. Kanlı vaginal akıntının görüldüğü ilk gün proöstrusun ilk günü olarak kabul edildi. Bunu takiben, her köpekten günlük olarak diöstrusun başlangıcına kadar vaginal smear örnekleri alındı. Proöstrusun, östrusun ve diöstrusun başlangıcında kan örnekleri alınarak serum vitamin E ve MDA konsantrasyonları belirlendi. Köpekler, östrusun başlangıcından sonraki 2. ve 4. günlerde doğal olarak çiftleştirildi. Köpekler arasında bireysel farklılıklar olmakla birlikte östrus siklusunun farklı dönemleri arasında serum vitamin E ve MDA konsantrasyonları yönünden önemli bir değişimin olmadığı (P>0,05) belirlendi. Bununla beraber, bu değerler ile yavru sayısı ve diğer üreme özellikleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilemedi. Gebelik süresi ile yavru sayısı arasında ise negatif bir ilişkinin olduğu (P<0,01 r=-0,829) belirlendi. Sonuç olarak, köpeklerde serum vitamin E ve MDA konsantrasyonunun östrus siklusunun farklı dönemlerinde benzer düzeylerde olduğu ve üreme özellikleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]