[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması
Akın KIRBAŞ1, Haydar ÖZDEMİR2, Alper AKSÖZEK3
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: ELISA, KKKAV, koyun, seroprevalans, sığır

Bu araştırmada, Elazığ, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki sığır ve koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüs (KKKAV) enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada her ilden 20 sığır ve 20 koyun olmak üzere toplam 100 sığır ve 100 koyun kullanıldı. Serolojik analizler için hayvanların vena jugularislerinden antikoagulantsız tüplere kan örnekleri alındı. Serolojik analizler Capture IgG ELISA yöntemiyle yapıldı. ELISA analizleri sonucunda, 100 sığırın 17'sinin seropozitif (%17), 83'ünün seronegatif (%83), koyunlarda ise, 100 koyunun 37'sinin seropozitif (%37), 63'ünün seronegatif (%63) olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak; bu çalışmada KKKAV enfeksiyonuna karşı sığırlarda %17, koyunlarda ise %37 oranında antikor pozitifliği belirlendi. Ülkemizde evcil çiftlik hayvanlarının KKKAV enfeksiyonunun epidemiyolojisinde ve bulaşmasındaki rolleri ile ilgili kapsamlı çalışmaların gerektiği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]