[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-156
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Boğalarda Penis ve Preputium Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Mahir KAYA, Zafer OKUMUŞ, Elif DOĞAN, Latif Emrah YANMAZ, Emine Merve ÇETİN
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fimozis, parafimozis, boğa

Bu çalışmada erkek sığırlardaki penis ve preputium hastalıkları ve sağaltımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini farklı ırk ve yaşlarda, postitis (n=21), balanitis (n=7), balonopostitis (n=4) ve preputial avulziyona bağlı şekillenen fimozis (n=4), parafimozis (n=11), penil fibropapilloma (n=5), orifisyum üretra externanın parsiyel (n=3) ve tam tıkanması (n=1) izlenen toplam 56 penis ve preputium hastalıklı erkek sığır oluşturdu. Olguların değerlendirilmesinde klinik muayenelerin yanı sıra ultrasonografi ve termografiden yararlanıldı. Bu 56 olgunun 39'unda cerrahi sağaltım, 9'unda medikal sağaltım, 5'inde cerrahi sağaltımla birlikte medikal sağaltım yapıldı. Üretral ruptur saptanan 3 olguda prognozun olumsuz olması nedeniyle sağaltım uygulanamadı ve hasta hayvanlar kesime sevk edildi. Sonuç olarak; sığırlardaki penis ve preputium hastalıklarının değerlendirilmesinde ve sağaltım yönteminin belirlenmesinde ultrasonografik ve termografik değerlendirmelerin etkin olarak kullanılabileceği, kronikleşmiş postitis olgularında preputial rekonstruksiyonun etkili bir operatif yöntem olabileceği, besi sığırlarında perineal üretrostominin palyatif bir yöntem olabileceği veya penis amputasyonuile birlikte uygulanabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]