[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geçiş Dönemindeki İneklerde Stres Parametreleri Üzerine Mineral Uygulamasının Etkileri
Cem AVCI, Ömer KIZIL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemi, inek, oksidatif stress, mineral

Bu çalışmanın amacı, geçiş dönemdeki ineklerin oksidatif stres parametreleri üzerine enjektabl bir mineral solüsyonunun etkilerini araştırmaktı. Çalışmada 20 adet Montofon ırkı ileri gebe inek kullanıldı. İki eşit gruba ayrılan ineklerden, deney grubuna doğumuna yaklaşık 3 hafta kala tek doz mineral solüsyonu, kontrol grubuna ise aynı dönemde sadece izotonik sodyum klorür solüsyonu uygulandı. Çalışmadaki tüm sığırlarda eritrosit lipid peroksidasyonu, plazma glutathiyon peroksidaz (GSHPx), katalaz (CAT), vitamin E ve vitamin C düzeyleri belirlendi. Çalışmada malondialdehit (MDA), GSHPx, CAT, vitamin E ve vitamin C gibi oksidatif stres parametreleri yönünden her iki grupta da istatistiksel farklılıklar saptansa da, doğum sonrası dönemde MDA düzeylerindeki azalmalar ile GSHPx ve CAT düzeylerindeki artışlar deney grubunda oksidatif stresin azalma eğiliminde olduğunun göstergesi olarak kabul edildi. Sonuçta, özellikle selenyum, bakır, çinko ve mangan içeren bir mineral solusyonunun geçiş döneminin başlangıcında uygulanmasının oksidatif stresi önlemede etkili olabileceği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]