[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yumurtlama Öncesi Dönemde Aydınlatma Programında Yapılan Değişikliğin Etlik Piliç Ebeveynlerinde Bazı Stres Parametrelerine Etkisi
Mehtap ÖZÇELİK1, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK2
1Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Damızlık etlik piliç, aydınlatma programı, oksidatif stres

Bu araştırma, yumurtlama öncesi dönemde aydınlatma programında yapılan değişikliğin etlik piliç ebeveynlerinde vücut sıcaklığı ve oksidatif stres ölçütlerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ticari bir işletmenin 4 farklı damızlık Ross-308 kümesinde (2 Test, 2 Kontrol) yürütülmüştür. Araştırmanın test grupları 22. haftadan itibaren 3'er gün aralıklarla 4 kez yarım saat süresince sarı ışığa maruz bırakılmıştır. Dördüncü uygulamanın sonunda her gruptan 15 dişi ve 15 erkek piliç seçilmiştir. Piliçlerin vücut sıcaklıkları dijital bir termometre ile ölçülmüş ve kan numuneleri alınmıştır. Aydınlatma programında yapılan değişiklik, piliçlerde vücut sıcaklığı (P<0.01) ve kan numunelerinde malondialdehit seviyesinin yükselmesine (P<0.05) sebep olmuştur. Süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz enzim aktiviteleriyle, glutatyon seviyesinde gruplar arasında önemli bir farklılık tespit edilememiştir (P>0.05). Sonuç olarak, yumurtlama öncesi dönemde aydınlatma programında yapılan rastgele uygulamaların etlik piliç ebeveynlerini fizyolojik olarak etkilediği ve strese soktuğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]