[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri
Nurhan ERTAŞ1, Seçil ABAY2, Nihat TELLİ3, Harun HIZLISOY2, Serhat AL1
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
3Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Salmonella spp., sucuk, PCR

Bu çalışmada Kayseri'de satışa sunulan sucuklarda Salmonella spp.'nin varlığı ve elde edilen izolatlarda antimikrobiyel duyarlılığının araştırılması amaçlandı. Toplam 100 numune incelendi. Salmonella spp. izolasyonu için ISO 6579 sayılı standardında bildirilen kültür tekniği modifiye edilerek kullanıldı ve izolatlar PCR ile doğrulandı. İzolatların ampisilin, enrofloksasin, sefazolin, danofloksasin, gentamisin, nalidiksik asit, neomisin, oksitetrasiklin ve trimetoprim-sülfametaksazol antibiyotiklerine duyarlılıkları disk difuzyon metodu ile belirlendi. İncelenen 100 örneğin 4'ünden (%4) Salmonella spp. izole edildi. Bütün izolatlar sadece neomisine dirençli ve test edilen diğer antibiyotiklerden gentamisin haricindeki antibiyotiklere duyarlı olarak belirlendi. Sadece bir adet Salmonella spp. izolatı gentamisine orta derecede duyarlı bulundu. Elde edilen sonuçlar sucukların Salmonella spp. ile sporadik olarak kontamine olabileceğini ve halk sağlığı için risk oluşturabileceğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]