[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Aksaray Malaklı Köpeği ile Kangal Köpeği Neurocranium ve Splanchnocranium Kemiklerinin Bazı Osteometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Ramazan İLGÜN1, Zait Ender ÖZKAN2
1Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aksaray, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aksaray malaklısı, Kangal köpeği, neucranium, splanchnocranium
Özet
Bu çalışmada Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeği neurocranium ve splanchnocranium'un spesifik özelliklerini oluşturan yapılar karşılaştırmalı olarak incelendi. Aksaray İli köpek yetiştiricilerinden, çeşitli sebeplerden ölmüş yaşları dört ve beş arasında değişen beş adet Aksaray Malaklı köpeği ve beş adet Kangal köpeği, cinsiyet farkı gözetilmeksizin temin edildikten sonra kafatasları formaldehitsiz olarak %10 oranında NaHCO3 eklenmiş suda 5 saat kaynatıldı ve % 5'lik H2O2'li suda 5-10 dk bekletildikten sonra maserasyona bırakıldı. Kafatasları titiz bir çalışma ile incelemeye hazır hale getirilip, digital kumpas ile ölçüleri alındı. Fotoğraf makinasıyla görüntülendi. Terminolojik ifadelerin yazılımında Nomina Anatomica Veterinaria esas alındı.

Neucranium'un; os occipitale, os parietale, os frontale'si, splanchnocranium'un; os zygomaticum, os lacrimale'si incelendi. Squama occipitalis, arcus zygomaticus, orbita yanal çapı uzunluğunun Aksaray Malaklı köpeğinde, foramen magnum'un genişliğinin ise Kangal köpeklerinde istatistik olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. Protuberantia occipitalis externa, crista sagittalis externa, os frontale'nin processus zygomaticus arası mesafe, ölçümleri arasında iki tür arasında istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilemedi.

Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeğinin neurocranium ve splanchnocranium ölçümleri arasında tespit edilen bazı farklılıklar'ın ırk ayrımlarının belirlenmesinde kullanılabileceği kanısına varıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Beyni çevreleyen neurocranium'u os occipitale, os frontale, os temporale, os parietale, os interparietale, os sphenoidale, os pterygoideum, os ethmoidale os vomer; ağız ve burun boşluklarını çevreleyen splanchnocranium'u ise os zygomaticum, os nasale, os lacrimale, os maxillare, os incisivum, os palatinum ve mandibula oluşturur1-4.

  Türkiye'de Akbaş ve Karabaş olmak üzere iki grup çoban köpeği olduğu belirtilmektedir4-5. Karabaş grubunun en ünlü üyesi Kangal ırkı olmakla birlikte Karayaka ve Malaklı Karabaş gibi köpeklerin de bu grup içinde bulunduğu bildirilmiştir5,6. Aksaray ilinde bölgeye özgü malaklı köpek ırkı yetiştirilmektedir. Malaklı köpek ırkı, iri cüsseli ve boz renklidir. Dudakları sarkık, pençeleri kangal köpeklerine göre daha büyük ve kalındır7-9. Kangal köpeği kadar soğuğa dayanıklı olmadığı, fazla sarkık dudaklı olanlarının içtikleri suya salyalarını akıttıkları ve çabuk yoruldukları da belirtilmektedir6,7. Malaklı ırkına anavatanı Aksaray İli olduğu ve bu bölgede yetiştiği için “Aksaray Malaklısı” da denilmektedir. Yapılan genetik analizler sonucunda Mastif tipi köpeklerin Kangal, Akbaş ve Kars çoban köpeklerinden genetik benzerlik bakımından ayrı bir grup oluşturduğu için farklı bir ırk olabileceği belirlenmiştir6,8,10. Mastif tipi köpeklerin ırk olarak tescil edilmesi durumunda, morfolojik ve genetik olarak benzerlik gösteren gruptan elde edilen morfolojik özellikler ırkın standartlarını belirleyebilecektir. Kangal köpeklerinin ossa cranii'leri ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen6,9,11,12, Aksaray Malaklı köpeği ile ilgili çalışma sayısının sınırlı sayıda kaldığı görülmüştür6,7.

  Çalışmada Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeği neurocranium ve splanchnocranium'un spesifik kemiklerinin ölçümleri arasında tespit edilen bazı farklıkların ve belirgin makroanatomik özellikleri incelendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Aksaray ili köpek yetiştiricilerinden, çeşitli sebeplerden ölmüş yaşları dört ve beş arasında değişen beş adet Aksaray Malaklı köpeği ve beş adet Kangal köpeği, cinsiyet farkı gözetilmeksizin temin edildikten sonra ossa cranii' leri formaldehitsiz olarak %10 oranında NaHCO3 eklenmiş suda 5 saat kaynatıldı ve %5'lik H2O2‘li suda 5-10 dk bekletildikten sonra maserasyona bırakıldı. Ossa cranii'ler titiz bir çalışma ile incelemeye hazır hale getirilip, neurocranium kemiklerinden os occipitale'de foramen magnum, squama occipitalis, crista sagittalis externa, processus jugularis, ve os frontale'nin iki processus zygomaticus'u arası uzunluk, splanchnocranium kemiklerinden os zygomaticum'un processus temporalis'i ile os temporalis'in processus zygomaticus'u birleşerek oluşturduğu oblik şekilde uzanan arcus zygomaticus'un ölçümleri digital kumpas (A Marka, 200 mL, GERMANY) ile alındı. İstatiksel açıdan önem derecesi değerlendirildi. Fotoğraf makinasıyla (Canon CE500, JAPAN) görüntülendi. Terminolojik ifadelerin yazılımında Nomina Anatomica Veterinaria esas alındı13.

  İstatiksel analizler için SPSS 20.0 programı kullanıldı. Çalışmada niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini incelemek için kullanılan nonparametrik ‘'Mann-Whitney U testi'' kullanıldı. Veriler aritmetik ortalama ve standart hata ile gösterildi. Gruplar arasındaki farklılığın önem derecesi P<0.01 düzeyinde değerlendirildi14.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kangal köpeğinde ve Aksaray Malaklı köpeğinde neurocranium'un dorsal kısmını os frontale ve os parietale kemikleri, lateral kısmını ise os temporale kemiği oluşturmaktaydı. Os frontale'nin processus zygomaticus'u Kangal köpeğinde küt bir çıkıntı halinde, Aksaray Malaklı köpeğinde daha sivri idi. Os frontale makroanatomik olarak Aksaray Malaklısı köpeğinde daha geniş gözükmesine rağmen iki processus zygomaticus arası mesafe dorsal olarak ölçümü istatiksel açıdan değerlendirildiğinde P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Caudal'de os occipitale'nin foramen magnum'u her iki ırkta da yaklaşık olarak oval şekilde ve condylus occipitalis ile rozet şeklinde çevrelenmiş vaziyetteydi. Foramen magnum'un yatay genişliği Aksaray Malaklı köpeğinde daha uzun ölçülmesine rağmen istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Fakat dikey genişliği Kangal köpeğinde daha fazla olduğu ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu gözlendi. Squama occipitalis'in Aksaray Malaklı köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu saptandı. Her iki türde de crista sagittalis externa crista nuchae'dan başlayarak öne doğru uzanmaktaydı. Crista sagittalis externa uzunluğu Aksaray malaklı köpeğinde uzun olmasına rağmen istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Squama occipitalis'te foramen magnum üstünde yer alan protuberantia occipitalis externa her iki ırkta belirgindi ve uzunluk olarak Kangal köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi. Fakat istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Foramen magnum'un her iki yanında yer alan processus jugularis'ler ventrale dönük hafif içbükey olarak yer almaktaydı. Uzunluk olarak Kangal köpeğinde daha uzun olduğu görüldü fakat istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Splanchnocranium kemiklerinden os zygomaticum'un processus temporalis'i os temporalis'in processus zygomaticus'u ile birleşerek oluşturduğu oblik şekilde uzanan arcus zygomaticus Aksaray Malaklısı köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu gözlenmiştir. Her iki türde de foramen supraorbitale tespit edilemedi. Os nasale'ler arasında makroanatomik bir farklılık tespit edilemedi. Os maxilla' da yer akan foramen infraorbitale Aksaray malaklısında daha belirgindi. Her iki türde de tuber faciale bulunmamaktaydı. Os lacrimale' de orbita'nın yanal çapı Aksaray malaklısı köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi ve istatiksel açıdan P<0.05 düzeylerinde önemli olduğu gözlendi (Şekil 1-5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Cranium'ların caudoventral görünüşü. (a)Aksaray Malaklısı, (b) Kangal köpeği. Fm I. Foramen magnum yatay genişliği, Fm II. Foramen magnum dikey genişliği, So. Squama occipitalis, Poe. Processus occipitalis externa. Oklar. Processus jugularis.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Cranium'ların dorsal görünüşü. (a) Aksaray Malaklısı, (b) Kangal. Cse. Crista sagittalis externa, İfpz.İki frontal proc. zygomaticus arası uzunluk.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Cranium'ların craniodorsal görünüşü. (a)Aksaray Malaklısı, (b) Kangal. Oyç. Orbita yanal çapı. Oklar.Foramen infraorbitale.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Cranium'ların lateral görünüşü. (a) Aksaray Malaklısı, Az. Arcus zygomaticus Oklar. Foramen infraorbitale.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Cranium'ların lateral görünüşü. (b) Kangal. Az.Arcus zygomaticus. Oklar. Foramen infraorbitale.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kangal ve Aksaray Malaklı köpeğinden alınan ölçümler

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Dursun1, Nickel ve ark.2 ve Getty3 carnivorlarda, Hidaka ve ark.15 rakun köpeğinde, Atalar ve ark.16 ise kurt ve tilkilerde neurocranium'un dorsal kısmını os frontale ve os parietale kemikleri, lateral kısmını ise os temporale kemiğinin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda her iki ırkta da benzer durumdaydı. Dursun1 ve Getty3, köpeklerde processus zygomaticus küçük basit bir çıkıntı şeklinde olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda Kangal köpeğinde os frontale'nin processus zygomaticus'u küt şeklinde çıkıntı halinde, Aksaray Malaklı köpeğinde ise daha sivri durumda olduğu gözlendi. Khosravi ve ark.18 squama occipitalis'in gri kurtlarda geniş ve yassı olduğunu bildirmiş, inceleme materyallerimizden Aksaray malaklı köpeğinde kangal köpeğine göre daha uzun olduğu tespit edildi ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu değerlendirilmiştir. Dursun1, Nickel ve ark.2 ve Getty3 foramen magnum squama occipitalis‘in her iki yanında yuvarlak boşluk olarak çevrelediğini bildirmektedirler. Araştırmada her iki ırk da benzer durumdaydı. Uddin ve ark.17 kedilerde foramen magnum dikey genişliğinin köpeklerden daha kısa olduğunu bildirmektedir. Çalışmada kangal köpeğinde dikey genişliği daha fazla olduğu ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu gözlenmiştir. Khosravi ve ark.18 gri kurtlarda, Atalar ve ark.16 ise tilki, kurt gibi hayvanlarda crista sagittalis externa'nın uzun olduğu bildirmişlerdir. Çalışmamızdaki Aksaray Malaklı köpeğinde kangal köpeğine göre belirgin ve uzun olmasına rağmen istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı.

  Dursun1, Nickel ve ark.2 ve Getty3 carnivorlarda, Atalar ve ark.16 tilki ve kurtlarda processus jugularis'in kısa ve caudal'e dönük olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada ventrale dönük hafif içbükey olarak yer almaktaydı ve uzunluk olarak Kangal köpeğinde daha uzundu, fakat istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Atalar ve ark.16 protuberantia occipitalis externa kurtlarda belirgin durumda olduğunu fakat tilkilerde belirgin olmadığını bildirmişlerdir. Nickel ark.2 ve Getty3 carnivorlarda protuberantia occipitalis externa'nın oval şekilde olduğunu bildirmektedirler. Çalışmamda protuberantia occipitalis externa her iki türde de belirgin ve şekil bakımından benzer durumdaydı fakat uzunluk olarak kangal köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi ama bu durum istatiksel açıdan P>0.05 düzeylerinde anlamlı bulunmadı. Dursun1 carnivorlarda arcus zygomaticus dar ve oblik şekilde uzandığını, Uddin ve ark.17 kedilerde ince şekilde yer aldığını bildirmişlerdir. Araştırmada dar ve oblik şekildeydi. Hidaka ve ark.15 rakun köpeğinde, os nasale'nin çok uzun olduğunu, Uddin ve ark.17 kedilerde ince ve uzun şekillendiğini bildirmişlerdir. Araştırmada uzun ve dar şekildeydi. Dursun1, Nickel ve ark.2, Getty39 os maxilla'nın en büyük yüz kemiği olduğunu Karan ve ark.19,20 köpeklerde foramen infraorbitale'nin dar ve oval şekillendiğini, tuber faciale'nin bulunmadığını bildirmişlerdir. Araştırmada her iki ırk da os maxilla büyüktü, foramen infraorbitale Aksaray malaklı köpeğinde daha belirgin idi. Her iki inceleme materyalimizde de tuber faciale bulunmamaktaydı. Khosravi ve ark.18 gri kurtlarda orbita'nın yanal çapının büyük olduğunu bildirmiştir. Aksaray malaklı köpeğinde daha uzun olduğu tespit edildi ve istatiksel açıdan P<0.05 düzeylerinde önemli olduğu gözlenmiştir. Neurocranium ve splanchnocranium'un spesifik kemik kısımlarının diğer makroanatomik yapıları literatüre benzer durumdaydı.

  Sonuç olarak Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeği neurocranium ve splanchnocranium'u oluşturan spesifik kemiklerinden alınan ölçümler arasında tespit edilen bazı farklılıklar'ın ırk ayrımlarının belirlenmesinde kullanılabileceği kanısına varıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Dursun N. Veteriner Anatomi I. Ankara: Medisan Yayınevi, 1996.

  2) Nickel R, Schummer A, Seiferle E. The Anatomy of the Domestic Animals. Vol I, Berlin: Verlag Paul Parey, 1987.

  3) Getty R. Sisson and Grossman's the Anatomy of Domestic Animals. Vol 2. 5th Edition, Philadelphia: WB Saunders Company, 1975.

  4) Evans HE, Christensen GC. Millers Anatomy of the Dog. 3rd Edition, Philadelphia: Saunders, 1993.

  5) Atasoy F. Kedi-Köpek Yetiştiriciliği Ders Notları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. 2010.

  6) Atasoy F. Türk Mastifi Köpeklerin Morfolojik ve Genetik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Köpeğin Tanıtılması. 1. Baskı, Ankara: Medisan Matbaacılık, 2011.

  7) Yılmaz O, Ertuğrul M. Türkiye yerli köpek ırk ve tipleri. Igdır Univ J Inst Sci Tech 2012; 2: 99-106.

  8) Yılmaz O. Türk Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği. 4. Baskı İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi 2008.

  9) Atasoy F, Ünal N, Kanlı O, Yakan A. Damızlık kangal kö-peklerinde canlı ağırlık ve bazı vücut ölçüleri. Lalahan Hay Arşt Enst Derg 2005; 45: 33-39.

  10) Ograk YZ, Yoldas A, Urosevic M, Drobnjak D. Some mor-phological traits of Tarsus Çatalburun breed of Turkish hunting dog. Eurasian J Vet Sci 2014; 30: 25-29.

  11) Özbeyaz C. Kangal köpeklerinde bazı morfolojik özellikler. Lalahan Hay Arşt Enst Derg 1994; 34: 38-46.

  12) Onar V, Özcan S, Pazvant G. Skull typology of adult male kangal dogs. Anat Histol Embryol 2001; 30: 41-48.

  13) Nomina Anatomica Veterinaria. 5th Edition, Authorized by the General Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists, 2003.

  14) Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınevi, 2011.

  15) Hidaka S, Matsumoto M, Hiji H, Ohsako S, Nishinakagawa H. Morphometry of skulls of racon dogs, nyctereutes procyonoides and badgers, (Meles meles). J Vet Med Sci 1998; 60: 161-167.

  16) Atalar Ö, Üstündağ Y, Yaman M, Özdemir D. Comparative Anatomy of the neurocranium in some wild carnivora. Journal of Animal and Veterinary Advances 2009; 8: 1542-1544.

  17) Uddin M, Sarker MHR, Hossain ME, et al. Morphometric investigation of neurocranium in domestic cat (Felis catus). Bangl J Vet Med 2013; 11: 69-73.

  18) Khosravi R, Kaboli M, Imani J, Nourani E. Morphometric variations of the skull in the Gray Wolf (Canis lupus) in Iran. Acta Theriol 2012; 89: 64-76.

  19) Karan M, Timurkaan S, Özdemir D, Unsaldı E. Comparative macroanatomical study of the neurocranium in some carnivora. Anat Histol Embryol 2006; 35: 53-56.

  20) Karan M, Aydın A, Timurkaan S, Toprak B. Bazı carnivorlarda viscerocranium'un karşılaştırmalı makroanatomik incelenmesi. F Ü Sağ Bil Vet Derg 2005; 19: 99-102.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]