[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-172
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Kadir BOZUKLUHAN1, Gürbüz GÖKÇE2, Erdoğan UZLU2, Neriman MOR3, Ekin Emre ERKILIÇ2, Şemistan KIZILTEPE2
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, keçi, Toxoplasma gondii, seroprevalans
Özet
Toksoplazmosis hücre içi zorunlu bir protozoon tarafından oluşturulan zoonoz bir hastalıktır. Küçük ruminantlarda (üretim kaybı, tedavi gideri kontrol harcamaları vb) ve insanlarda (tanı, tedavi, iş gücü vb) önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızdaki amacımız Kars yöresindeki koyun ve keçilerde Toxoplasma (T.) gondii seroprevalansını araştırmaktır. Çalışmanın hayvan materyalini Kars ve çevre ilçelerinden temin edilecek toplam 380 adet koyun ve keçi (230 koyun ve 150 keçi) oluşturdu. Hayvanların V. jugularis’lerinden kan örneği alınarak serumları çıkarıldı. Serum örneklerinde ELISA yöntemiyle anti–T. gondii antikorlarının varlığı araştırıldı. İncelenen 380 hayvanın, 48 tanesi (25 koyun ve 23 keçi) seropozitif iken 332 tanesi ise (205 koyun ve 127 keçi) seronegatif olarak saptandı. İşletme bazında bakıldığında ise merkezdeki 8 işletmenin 3 tanesi ve ilçelerdeki (Arpaçay, Kağızman, Selim ve Susuz) 47 işletmenin 10 tanesi seropozitif olarak saptandı. Sonuç olarak ELISA tekniği kullanılarak sunulan bu çalışmada, T. gondii enfeksiyonunun mevcut durumu hakkında yararlı bilgiler sağlayarak halk sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve hastalık kontrol uygulamalarına katkıda bulunacağı düşünüldü.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Toksoplazmozis, koyunlarda abort, ölü ve/veya zayıf yavru doğumlarına neden olan, hücre içi zorunlu bir protozoon tarafından oluşturulan zoonoz bir hastalıktır 1-3. Etken Toxoplasma (T.) gondii adlı bir protozoon olup, son konakları kedi ve kedigiller familyasına bağlı hayvanlar, arakonakları ise insan dâhil memeli hayvanlar ve kuşlardır 4. Koyun ve keçilerde subklinik seyretmekle beraber, pnömoni, enterit, nörolojik bozukluklar, ensefalit, canlı veya zayıf yavru doğumu, 3-4 gün içerisinde ölüm veya aborta neden olmaktadır 5-7. Hastalık subklinik veya asemptomatik seyir gösterdiğinden dolayı toksoplazmozisin teşhisinde Sabin-Feldman Dye Testi (SFDT), İndirekt Floresan Antikor (IFA), Latex Aglutinasyon (LA) ve ELISA gibi serolojik yöntemlerden faydalanılmaktadır 8,9. Dünyanın birçok bölgesinde gözlenen bir enfeksiyon olan toksoplazmozisin prevalansı %0-92 arasında tespit edilmiştir 10-12.

  Koyunlarda toksoplazmozisin prevalansı İtalya’da %28.5 13, İran’da %24.5 (14) ve Suudi Arabistan’da %52.2 15 iken Avrupada keçilerde T. gondii’nin prevalansı %5-91 arasında 1, Çek Cumhuriyeti’nde ise %21-82 arasında tespit edilmiştir 16,17.

  Ülkemizde ise T. gondii’nin seroprevalansı Türkiye’nin değişik bölgelerinde %7.1-88.7 arasında bildirilmiştir 9,12,18-21. Kars yöresinde ise yapılan çalışmalarda T. gondii seroprevalansı koyunlarda ELISA yöntemiyle %95.7 ve SFDT ile %90.9 4 bildirilirken, Akça ve Mor 22’un sığırlar üzerinde yaptığı çalışmada seroprevalans %93.5 ve Erkılıç ve ark. 23’nın kedilerde yapmış olduğu bir çalışmada seroprevalans %44.1 olarak bildirilmiştir. Toksoplazmozisin insanlardaki prevalansı ise ABD’de %19-30 24, Brezilya’da %49-71 ve Türkiye’de ise %17-78 25 olarak bildirilmiştir. Yukarıdaki bilgiler ışığında halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısında önemli bir zoonoz olan toksoplazmozis küçük ruminantlarda üretim kaybı, tedavi gideri, kontrol harcamaları ve insanlarda tanı, tedavi, iş gücü gibi önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızdaki amacımız Kars yöresindeki koyun ve keçilerde T. gondii seroprevalansını araştırmaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hayvan Materyali: Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu 2014/53 sayılı raporu uyarınca yürütüldü. Çalışmada Kars ve ilçelerinden (Kars merkez, Arpaçay, Kağızman, Selim ve Susuz) rastgele örneklenen değişik yaş ve ırklarda 380 adet koyun ve keçi (230 koyun ve 150 keçi) kullanıldı. Hayvanların V. jugularis’lerinden kan örneği alınarak, 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek serumları çıkarıldı ve analiz gününe kadar –20 °C’de saklandı. T. gondii antikorları yönünden pozitif saptanan koyun ve keçiler enfekte ve bir veya daha fazla enfekte hayvan içeren sürüler de pozitif sürü olarak kabul edildi.

  ELISA: Serum örneklerinde T. gondii spesifik antikorlarının belirlenmesi amacıyla ticari ELISA kiti kullanıldı (Toxoplasma gondii Antibody Test Kit, IDEXX). Test üretici firmanın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. Pleytler 450 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunarak sonuçlar kaydedildi. Serum örneklerinin S/P oranları: Serum örneğinin optik dansite (OD) değerinden ortalama negatif kontrol OD değeri çıkarılıp, bu değerin düzeltilmiş pozitif kontrol OD değerine (pozitif kontrol ortalama OD değerinden negatif kontrol ortalama OD değeri çıkarılarak elde edildi) bölünmesi ve 100 ile çoğaltılmasıyla hesaplandı. 30≤%S/P<100 olanlar zayıf pozitif ve %S/P≥100 olanlar kuvvetli pozitif olarak değerlendirildi.

  Veri Analizi
  Açık Prevalansın Hesaplanması: Açık prevalans bireysel, sürü içi ve sürüler arası olmak üzere ayrı ayrı hesaplandı. Bu amaçla, ELISA pozitif hayvanların sayısının test edilen tüm hayvanların sayısına bölünmesiyle “bireysel açık prevalans”; ELISA pozitif hayvanların sayısının pozitif sürülerdeki toplam hayvan sayısına bölünmesiyle “sürü içi açık prevalans” ve ELISA pozitif hayvanların sayısının incelenen sürü sayısına bölünmesi ile de “sürüler arası açık prevalans” hesaplandı 26,27.

  Gerçek Prevalansın Hesaplanması: Bireysel, sürü içi ve sürüler arası gerçek prevalansı hesaplamada Rogan-Gladen metodu kullanıldı 28. Bu hesaplamada ELISA kitinin %100 sensitivite ve %87.2 spesifite değerleri dikkate alındı.

  İstatistiksel analiz SPSS® Version 20.0'da yapıldı. ELISA sonuçlarının istatistiksel farklılıkları Ki-kare testi ile ölçüldü. 0.05'den küçük P değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmada, Kars Merkezde bulunan 8 işletmeden 80 hayvan (50 koyun ve 30 keçi) ve ilçelerde (Arpaçay, Kağızman, Selim ve Susuz) bulunan 47 işletmeden 300 hayvan (180 koyun ve 120 keçi) olmak üzere toplam 380 (230 koyun ve 150 keçi) hayvan kullanıldı. İncelenen 380 hayvanın 48 tanesi (25 koyun ve 23 keçi) seropozitif iken 332 tanesi ise (205 koyun ve 127 keçi) seronegatif olarak saptandı. İşletme bazında bakıldığında ise merkezdeki 8 işletmenin 3 tanesi ve ilçelerdeki (Arpaçay, Kağızman, Selim ve Susuz) 47 işletmenin 10 tanesi seropozitif olarak saptandı (Tablo 1). Çalışma alanları arasında en yüksek seropozitiflik koyunda; % 38.7 oran ile Susuz’da, keçi de ise %31 oran ile Merkez’de belirlendi. Koyunda; Merkez, Arpaçay ve Selim’de, keçide ise; Kağızman ve Selim’de seropozitiflik saptanmadı. Bireysel, sürü içi ve sürüler arası gerçek prevalansı koyunda %0.1 (%95 CL 0-2.9), %17 (%95 CL 7.1-29), %0.1 (%95 CL 0-12.8) ve keçide ise %2.6 (%95 CL 0-10.2), %11.5 (%95 CL 2.6-22.2), %0.1 (%95 CL 0-10.6) olarak saptandı (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Örneklerin dağılımı ve T. gondii seroprevalans değerleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Çalışmada saptanan çeşitli prevalans tahminleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kars ve yöresinde coğrafi yapının ve iklimin tarıma uygun olmaması ve yörede geniş mera alanlarının bulunması nedeniyle hayvancılık birçok ailenin önemli geçim kaynağı konumundadır. Ancak yöredeki çiftçilerin ekonomik durumlarının düşük olması nedeniyle hayvancılık modern bir şekilde yapılamamakta, sonuç olarak da salgın ve paraziter hastalıklarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle paraziter hastalıklar latent enfeksiyonlar halinde seyrettiğinden dolayı klinik olarak fark edilmemekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır 3,4,29. Paraziter bir hastalık olan toksoplazmozis, T. gondii tarafından oluşturulan insanlar da dâhil olmak üzere sığır, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarında ve kanatlılarda görülen zoonoz bir hastalıktır 3. Paraziter zoonozlar içerisinde önemli bir yere sahip olan toksoplazmozis halk sağlığı yönünden de oldukça önemli olup özellikle hamile kadınlarda düşüklere, anomalilere ya da ölü doğumlara neden olmaktadır 4,30-32. Kars ilinde yapılan bir çalışmada gebe kadınlarda toksoplazma IgG antikorlarına bakılmış ve % 20.3 pozitiflik bildirilmiş olup yapılan bu çalışma halk sağlığı açısından önemini ortaya koymaktadır 33.

  Özellikle kedi besleyenler, veteriner hekimler, hayvancılıkla uğraşanlar ve mezbaha çalışanları gibi meslek grupları riskli grubu oluşturmaktadır 4,11. Türkiye’de yapılan çalışmalarda çiftçi, mezbaha çalışanı ve kasap gibi meslek gruplarında T. gondii seroprevalansı %10-72.8 arasında olduğu bildirilmiştir 34-36.

  Toksoplazmozis dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak görülen paraziter bir enfeksiyondur 29,37. Dünyanın birçok bölgesinde gözlenen bir enfeksiyon olan toksoplazmozisin prevalansı %0-92 arasında tespit edilmiştir 10-12. Koyunlarda toksoplazmozisin prevalansı İtalya’da %28.5 13, Suudi Arabistan’da %52.2 15 iken Avrupa’da ise keçilerde T. gondii’nin prevalansı %5-91 arasında 1, Çek Cumhuriyeti’nde keçilerin seroprevalansı ise %21-82 arasında tespit edilmiştir 16,17. T. gondii’nin seroprevalansı Türkiye’nin değişik bölgelerinde %7.1-88.7 arasında tespit edilmiştir 8,9,12,18,19,21. Kars yöresinde ise yapılan çalışmalarda T. gondii seroprevalansı koyunlarda ELISA yöntemiyle %95.7 ve SFDT ile %90.9 4, Akça ve Mor’un 22 sığırlar üzerinde yaptığı başka bir çalışmada seroprevalans %93.5 ve Erkılıç ve ark’nın 23 kedilerde yapmış olduğu bir çalışmada ise seroprevalans %44.1 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda da açık prevalans (koyunda %8.9, %10.9, %12.7) ve keçide (%10.9, %14.3, %15.3) olmasına rağmen gerçek prevalans koyun ve keçide %0.1 olarak belirlendi. Bu oran diğer çalışmalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu görülmekle beraber; muhtemelen bunun nedeni kullanılan hayvan türlerine, son konak sayısının çalışma bölgeleri arasında farklılık göstermesine, kullanılan serolojik yöntem tipine ve serolojik testin yüksek sensitivitesiyle ilişkili olabilir.

  Çalışmada ayrıca çalışma merkezleri arasında en yüksek seropozitiflik koyunda; %38.7 oranı ile Susuz’da, keçi de ise %31 ile Merkez’de belirlendi. Koyunda; Merkez, Arpaçay ve Selim’de, keçide ise Kağızman ve Selim’de seropozitiflik saptanmamış olup farklılığın nedeni; farklı bakım besleme koşulları yanı sıra son konak sayısındaki farklılık olabilir.

  Bir hastalığın yaygınlığını tahmin ederken ortaya çıkabilecek bazı yanlış pozitif veya negatif sonuçlar nedeniyle, serolojik bir testin yorumu zordur. Bu nedenle gerçek prevalans (gerçekten hasta olanların/antikor taşıyanların sayısı) ve açık prevalans (içerisinde az sayıda da olsa yanlış pozitiflerin bulunduğu) 38 ayırmak için bir gereklilik ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, test sensitivitesi (SE) %100 ve spesifitesi (SP) %87.2 ile gerçek prevelans, açık prevelans değerlerine göre hesaplandı. Rogan-Gladen formülü 28 ile tüm hayvanlardan örnek almadan toksoplazmozisin gerçek prevalansı ortaya konulmuştur. Özellikle hastalığın Türkiye gibi endemik olduğu ülkelerde hastalığın subklinik seyretmesi teşhisi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bir ELISA tekniği kullanılarak sunulan yaygınlık çalışmaları, T. gondii enfeksiyonunun mevcut durumu hakkında yararlı bilgiler sağlayarak halk sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve hastalık kontrol uygulamalarına katkıda bulunacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar
  Kaynaklar

  1) Dubey JP. Toxoplasmosis of Animals and Humans. 2nd Edition, Florida: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2010.

  2) Elfahal AM, Elhassan AM, Hussien MO, et al. Seroprevalance of Toxoplasma gondii in dairy cattle with reproductive problems in Sudan. ISRN Vet Sci 2013; 1-4.

  3) Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, 1st Edition, İzmir: Meta Basım, 2013.

  4) Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2007; 13: 165-170.

  5) Şimşek S, Ütük AE, Babür C, Köroğlu E. Kocaeli yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg 2006; 30: 171-174.

  6) Anğ Ö, Tümbay E, Küçüker MA. Zoonozlar Hayvandan İnsana Bulaşabilen İnfeksiyon Hastalıklar. 1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2011.

  7) Batmaz H. Koyun ve Keçilerin İç Hastalıkları, 1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2012.

  8) Babür C, Karaer Z, Çakmak A, Yaralı C, Zeybek H. Ankara yöresinde SF, IFA, LAT ile koyun toksoplazmozisinin prevalansı. Fırat Üniv Sağlık Bil Derg1996; 10: 273-277.

  9) Babür C, Esen B, Bıyıkoğlu G. Yozgat’ta koyunlarda Toxoplasmosis gondii’nin Seroprevalansı. Turk J Vet Anim Sci 2001; 25: 283-285.

  10) Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to human. Int J Parasitol 2000; 30: 1217-1258.

  11) Dubey JP. Toxoplasmosis in sheep- The last 20 years. Vet Parasitol 2009; 163: 1-14.

  12) Özmutlu Çakmak D, Karatepe B. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep from Nevşehir province in Turkey. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 148-151.

  13) Fusco G, Rinaldi L, Guarino A, et al. Toxoplasma gondii in sheep from the Campania Region (Italy). Vet Parasitol 2007; 149: 271-274.

  14) Hashemi-Fesharki R. Seroprevalance of Toxoplasma gondii in cattle, sheep, and goats in Iran. Vet Parasitol 1996; 61: 1-3.

  15) Sanad MM, Al-Ghabban AJ. Serological survey on toxoplasmosis among slaughtered sheep and goats in Tabouk, Saudi Arabia. J Egypt Soc Parasitol 2007; 37: 329-340.

  16) Misurova L, Svobodova V, Pavlata L, Dvorak R. Titres of specific antibodies against Toxoplasma gondii in goats and their kids. Acta Vet Brno 2009; 78: 259-266.

  17) Bartova E, Sedlak K. Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in goats in the Czech Rebuplic. Vet Med 2012; 57: 111-114.

  18) Öz I, Özyer M, Çorak R. Adana yöresi sığır koyun ve keçilerinde ELISA ve IHA testleri ile Toxoplasmosisin yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet Mikrobiol Derg 1995; 8: 87-99.

  19) Babür C, İnci A, Karaer Z. Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. Türkiye Parazitol Derg 1997; 21: 409-412.

  20) Aktaş M, Dumanlı N, Babür C, Karaer Z, Öngör H. Elazığ yöresinde gebe ve yavru atmış koyunlarda sabin feldman testi ile Toxoplasma gondii yönünden seropozitiflik oranının belirlenmesi. Turk J Vet Anim Sci 2000; 24: 239-241.

  21) Öncel T, Vural G, Babür C, Kılıç S. Detection of Toxoplasmosis gondii seropositivity in sheep in Yalova by Sabin Feldman Dye test and Latex Agglutination Test. Türkiye Parasitol Derg 2005; 29: 10-12.

  22) Akca A, Mor N. Seroprevalance of Toxoplasma gondii in cattle in the province of Kars, Turkey as determined by ELISA. J Anim Vet Adv 2010; 9: 876-878.

  23) Erkılıç EE, Mor N, Babür C, Kırmızıgül AH, Beyhan YE. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in cats from the Kars Region, Turkey. Isr J Vet Med 2016; 71: 31-35.

  24) İnci M, Yağmur G, Aksebzeci T, Kaya E, Yazar S. Kayseri’de kadınlarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg 2009; 33: 191-194.

  25) Hökelek M, Açıcı M. Toxoplasmosis. İn: Doğanay M, Altıntaş N. (Editörler). Zoonozlar: Hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonlar. 1st Baskı, Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009: 803-815.

  26) Brown LD, Cai TT, Das Gupta A. Interval estimation for a binomial proportion. Stat Sci 2001; 16: 101-133.

  27) Dohoo IR, Martin SW, Stryhn H. Veterinary Epidemiologic Research. 2nd Edition, Canada: AVC Inc, 2003.

  28) Rogan WJ, Gladen B. Estimating prevalence from the results of a screening test. Am J Epidemiol 1978; 107: 71-76.

  29) Can MF. Küçük ruminantlarda Toksoplazmoz’un hayvan sağlığı ekonomisi yönünden değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Vet Bil Derg 2010; 5: 167-174.

  30) Dubey JP and Jones JL. Toxoplasma gondii infection in humans and animals in the United States. Int J Parasitol 2008; 38: 1257-1278.

  31) Zhou P, Chen Z, Li HL, et al. Toxoplasma gondii infection in humans in China. Parasites&Vectors 2011; 4: 165.

  32) Biberoğlu Ö, Ceylan ZG. Gıda kaynaklı zoonoz bir parazit: Toxoplasma gondii. Atatürk Üniv Vet Bil Derg 2016; 11: 112-119.

  33) Şahin L, Baykuş Y, Deniz R, et al. The investigation of Toxoplasma gondii seropositivity in pregnant women. J Ann Eu Med 2015; 3: 6-8.

  34) Gödekmerdan A, Kalkan A, Kizirgil A, Demirdağ K, Özkeklikci A. Elazığ yöresinde hayvancılıkla ilgili meslek gruplarında anti-toksoplazma antikorlarının araştırılması. T Parazitol Derg 1999; 23: 15-18.

  35) Aslan G, Babür C. Şanlıurfa’da koyun ve sığır ile mezbaha çalışanlarında Toxoplasma gondii seroprevalansı. Türk Mikrobiol Cem Derg 2002; 32: 102-105.

  36) Öztürk C, Babür C, Aslan G. Mersin yöresinde koyunlarda ve mezbaha çalışanlarında Sabin-Feldman Boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Genel Tıp Derg 2002; 12: 21-25.

  37) Esteves F, Aguiar D, Rosado J, et al. Toxoplasma gondii prevalence in cats from Lisbon and pigs from centre and South of Portugal. Vet Parasitol 2014; 200: 8-12.

  38) Speybroeck N, Devleesschauwer B, Joseph L, Berkvens D. Misclassification errors in prevalence estimation: Bayesian handling with care. Int J Public Health 2013; 58: 791-795.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]