[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-187
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılmış Damızlık Erkek Bıldırcınlarda Diyete Katılan Meyan Kökünün (Glycyrrhiza Glabra) Bazı Antioksidan Parametreler ve Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri
Aslıhan SUR1, Muhittin ZENGİN2, Seda İFLAZOĞLU MUTLU3, Pınar TATLI SEVEN3, İsmail SEVEN4, Oğuz Koray BACAKSIZ5
1Balıkesir Üniversitesi, Kepsut Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Arıcılık Programı, Elazığ, TÜRKİYE
5Balıkesir Üniversitesi, Savaştepe Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, sıcaklık stresi, meyan kökü, TNF-α, antioksidan durum
Özet
Bu çalışmada sıcaklık stresine maruz bırakılmış damızlık erkek bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) diyete katılan meyan kökünün (Glycyrrhiza glabra) bazı antioksidan parametreler ve organ ağırlıkları üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 2 aylık yaşta toplam 120 hayvan 4 deneme grubuna ayrılmıştır. Deneme grupları; 1.TN0- normal sıcaklıkta (22⁰C) bulunan ve bazal diyetle beslenen grup, 2.TN500- normal sıcaklıkta (22⁰C) bulunan ve diyete 500 mg/kg dozunda meyan kökü tozu katılan grup, 3.SS0 -yüksek sıcaklıkta (34⁰C) bulunan ve bazal diyetle beslenen grup, 4.SS500- yüksek sıcaklıkta (34⁰C) bulunan ve diyete 500 mg/kg dozunda meyan kökü tozu katılan grup şeklinde dizayn edilmiştir. Her grup 30 hayvandan ve 3 alt gruptan oluşturulmuştur. Toplam 42 gün süren deneme sonunda dekapitasyon ile kan örnekleri alınmıştır. Serum tümör nekroz faktörü-α (TNF-α), kortizol, malondialdehit (MDA), total antioksidan seviyeleri (TAS), total oksidan seviyeleri (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) değerleri ile kalp, karaciğer ve testis ağırlıkları ölçülmüştür. Meyan kökü katkısının serum TAS düzeyi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). TNF-α, kortizol, MDA, TOS, OSI düzeyleri ile karaciğer ve testis ağırlıkları; çevre sıcaklığı, katkı maddesi (meyan kökü) ve çevre sıcaklığı-katkı maddesi arasındaki interaksiyondan etkilenmemiştir (P>0.05). Kalp ağırlığı açısından sıcaklık stresinin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Meyan kökü tozu bu çalışmada rakamsal olarak sıcaklık stresinin olumsuz etkilerini azaltabilmekle birlikte farklı dozlarının ilerleyen çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kümes hayvanları endüstrisi, hayvancılık endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kümes hayvanları, yüksek kaliteli protein üretimi için önemli sektörlerden biridir. Yüksek çevre sıcaklığı kümes hayvanı üretim sistemindeki en önemli stres unsurudur ve hayvancılık endüstrisindeki ekonomik kayıpların en önemli nedenlerinden biridir. Sıcaklık stresinin yan etkileri üretim performansı, vücut sıcaklığı, bağırsak sağlığı, iştah hormonun düzenlemesi, bağışıklık tepkileri ve oksidatif özellikler üzerinde görülebilir. Sıcaklığa maruz kalma süresine bağlı olarak, uzun süreli (kronik veya siklik) ve kısa süreli (akut) sıcaklık stresi olarak sınıflandırılabilir1. Sıcaklık stresi oksidatif stres, asit-baz dengesizliği, bağışıklığı baskılayarak ölüm oranını artırma; yemden yararlanma, canlı ağırlık, yem tüketimi ve yumurta veriminin azalması, ayrıca et ve yumurta kalitesini etkilenmesi gibi birçok fizyolojik değişikliklere sebep olmaktadır2. Oksidatif stres, yüksek sıcaklığa maruz kalan kanatlılarda hücre yapısının bozulmasına neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşmasına neden olmaktadır1. Genel olarak sıcaklık stresine bağlı olarak performansın kötüleşmesi azalan yem tüketimi ile direk ilişkilidir fakat birçok bulgu sıcaklık stresinin reaktif oksijen türlerinin oluşumuna, besin emilimi ve miktarı ile metabolizmasını etkileyen antioksidan sistem bozukluklarına neden olabileceğini göstermiştir. Kanatlılar sıcaklık stresine maruz kaldığında vücut sıcaklıkları, kan dolaşımları, periferik kan akışları keskin bir şekilde artış gösterirken viseral kan akışı azalmaktadır. Bu değişimler besin maddelerinin kullanımını sınırlayarak kanatlıların performansını ve yemden yararlanma oranını azaltır3. Sıcaklık stresinin zararlı etkilerinin üstesinden gelmek için araştırıcılar tarafından farklı stratejiler belirtilmiştir. Strese maruz kalan hayvanlarda ağırlık kazancını artırmak ve patojenlerin seviyesini minimize etmek için yetiştirme sistemleri araştırılmıştır4. Bu hususta diyet takviyesi performansı artırmak amaçlı sahada sıklıkla uygulanan en olası yaklaşımdır. Vitamin, mineral, probiyotik gibi farklı yem katkıları ve bitkisel ürünler sıcaklık stresinin zararlarının üstesinden gelmek için sıklıkla kullanılmıştır1.

  Gıda endüstrisinde, çoğu tıbbi bitki kökenli olan fitojenik yem katkı maddeleri, tüketiciler tarafından kanatlı diyetlerinde antibiyotiklere potansiyel alternatifleri olan güvenli, antibiyotik olmayan maddeler olarak kabul edilmiştir. Fitojenik yem katkı maddeleri, hayvan performansı ve sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabilen tıbbi bitkilerin fitobiyotik veya botanik olarak bilinen sekonder metabolizmaları olan aktif bileşenlere sahiptir. Geleneksel şifalı otlar, doğal özellikleri, büyümeyi teşvik edici ve anti-oksidatif etkileri nedeniyle antibiyotik büyüme destekleyicilerine olası alternatifler olarak kabul edilebilmektedir5. Son yıllarda tüketiciler, temel olarak doğal bileşiklerin güvenli olduğu genel algısı nedeniyle, doğal ilaçlara ve ilkelere çok daha fazla önem vermektedir. Öte yandan, geleneksel tıpta kullanılan ve gıdalara, nutrasötiklere, kozmetiklere ve hatta ilaçlara dahil edilebilecek bitkiler için endüstri tarafından artan bir talep vardır. Glycyrrhiza glabra Linn. Fabaceae familyasına aittir ve antik çağlardan beri etnofarmakolojik değerleri ile tanınmaktadır. Bu bitki, çeşitli farmakolojik aktiviteler sergileyen glisirizin, 18β-glisiretinik asit, glabrin A ve B ve izoflavonlar gibi farklı fito bileşikleri içerir. Farmakolojik deneyler, bu türden farklı ekstraktların ve saf bileşiklerin, antibakteriyel, antienflamatuar, antiviral, antioksidan ve antidiyabetik aktiviteler dahil olmak üzere geniş bir biyolojik özellikler yelpazesi sergilediğini göstermiştir6. Yapılan bir çalışmada, etlik piliçlerin içme suyuna katılan meyan kökü ekstraktının (0.1, 0.2 ve 0.3 g/L) karkas kalitesi ve kan biyokimyasal değerleri üzerinde pozitif etkileri olduğu bildirilmektedir7. Dosoky ve ark.8 sıcaklık stresindeki yumurtacı bıldırcınlarda diyete katılan 500 ve 1000 mg/kg dozunda meyan kökü tozunun bazal yemle beslenen gruplara göre yumurta verim performansı, bazı kan hematolojik, antioksidan ve biyokimyasal indeksler üzerine olumlu etkiler yaptığını bildirmiştir.

  Meyan kökü tozunun sıcaklık stresi altında bulunan erkek damızlık bıldırcınlarda etkilerinin araştırıldığı çalışmalara literatürlerde rastlanılmamıştır. Bu çalışma ile literatürlerde belirtilen özelliklerine dayanarak diyete katılan 500 mg/kg dozundaki meyan kökü tozunun sıcaklık stresi altındaki erkek damızlık bıldırcınların bazı antioksidan parametreler ve organ ağırlıkları üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırma ve Yayın Etiği: Denemenin etik kurul izin belgesi Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2022/7-4 nolu (29.09.2022) kararı ile alınmıştır.

  Hayvan Materyali: Araştırmanın hayvan materyalini Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftliği Bıldırcın Yetiştirme Ünitesinden temin edilmiş 120 adet erkek bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) oluşturmuştur. Bıldırcınlar 2 termonötral (TN) gruba ve 2 sıcaklık stresi (SS) grubuna ayrılmıştır ve her grup 3 alt gruba (her alt grupta 10 hayvan) ayrılmıştır. Denemenin başlangıcında canlı ağırlıkları benzer hayvanlar tartılarak başlangıç canlı ağırlıkları belirlenmiştir.

  Yem Materyali: Hayvanlara NRC 1994 (9)’de belirtilen besin maddelerini kapsayan %22 ham protein, 2902 kcal/kg metabolik enerji içeren rasyon verilmiştir. Meyan kökü tozu katılacak gruplar için; meyan kökü tozu Egeden isimli firmadan temin edilmiştir ve diyetlere 500 mg/kg dozunda katılmıştır. Çalışma gruplarında kullanılan meyan dozu daha önce yapılmış çalışmalar baz alınarak belirlenmiştir8. Deneme sürecinde TN gruplar 22⁰C'de ve nispi nemin %58 olduğu odada barındırılmıştır. SS grubu ise 09:00/17:00 saatleri arasında nispi nemin %50 olduğu odada 8 saat 34⁰C'de yüksek sıcağa maruz bırakılmıştır. Her 2 odada 16 saat aydınlık / 8 saat karanlık uygulaması yapılmıştır. Yem ve su ad-libitum olarak verilmiştir. Denemede kullanılan rasyonun içeriği Tablo 1’de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Denemede kullanılan rasyonun besin madde içerikleri

  Laboratuvar Analizleri: Denemenin bitiminde her gruptan 6 hayvandan dekapitasyon yöntemiyle kan örnekleri alınmıştır. 3000 rpm ile 10 dakika boyunca santrifüj edildikten sonra serumlar ayrılıp ependorf tüplere alınmış ve -80⁰C’de analizleri yapılıncaya kadar saklanmıştır.

  Total Antioksidan Seviyeleri (TAS): TAS seviyeleri ticari olarak temin edilebilen kitler (Relassay, Türkiye) kullanılarak ölçülmüştür. Yeni otomatik yöntem, daha kararlı bir ABTS 2,2’- Azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit) radikal katyonunun karakteristik renginin antioksidanlar tarafından ağartılmasına dayanmaktadır ve %3'ten daha düşük olan mükemmel hassasiyet değerleri sunmaktadır. Sonuçlar mmol Trolox eşdeğeri/L olarak ifade edilmiştir10.

  Total Oksidan Seviyeleri (TOS): TOS seviyeleri, ticari olarak temin edilebilen kitler (Relassay, Türkiye) kullanılarak ölçülmüştür. Yeni yöntemde, numunede bulunan oksidanlar, ferröz iyon-o-dianisidin kompleksini ferrik iyona oksitlemektedir. Oksidasyon reaksiyonu, reaksiyon ortamında bol miktarda bulunan gliserol Molekülleri ile güçlendirilmiştir. Ferrik iyon, asidik bir ortamda ksilenol oranj ile renkli bir kompleks oluşturmuştur. Spektrofotometrik olarak ölçülebilen renk yoğunluğu, numunede bulunan toplam oksidan molekül ilişkili olmuştur. Analiz hidrojen peroksit ile kalibre edilecektir ve sonuçlar, litre başına mikromolar hidrojen peroksit eşdeğeri cinsinden (μmol H2O2 eşdeğeri/L) ifade edilmiştir10.

  Oksidatif Stres İndeksi (OSI): TOS'un TAS'a bölünmesiyle OSI elde edilir. Hesaplama için, ortaya çıkan TAS birimi μmol/L'ye dönüştürülmüş ve OSI değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır11-13.

  OSI = TOS (μmol H2O2 eşdeğeri/L) / TAS (μmol Trolox eşdeğeri/L)

  Serum Kortizol Seviyesinin Ölçümü: Ticari kit kullanılarak ELISA testi ile kit (Chicken, BT-LAB. Cat No. EA0017Ch, Çin) prosedürüne göre yapılmıştır. Bir monoklonal antikor ile önceden kaplanmış kuyucuklara numune ve daha sonra kuyucuklara biotin-konjuge hedef antijen eklenmiştir. Standartlardaki veya numunedeki antijenler, yakalama antikoruna bağlanmak ve inkübe etmek için biyotin konjuge antijen ile rekabet etmektedir. Bağlanmamış antijen, bir yıkama adımı sırasında yıkanmış ve sonra bir avidin-HRP eklenip ve ardından inkübe edilmiştir. Bağlanmamış avidin-HRP yıkanıp bir yıkama adımı sırasında uzaklaştırılmıştır ve sonra TMB subsrate eklenip ve renk değişimi gözlenmiştir. Asidik stop solüsyonu eklenip reaksiyon durdurulmuştur ve renk 450 nm'de ölçülebilen sarıya dönmüştür. Rengin yoğunluğu numunedeki kortizol konsantrasyonu ile ters orantılı olarak gelişmektedir. Daha sonra numunelerin OD'si standart eğri ile karşılaştırılarak numunedeki kortizol konsantrasyonu belirlenmiştir.

  Serum Malondialdehit (MDA) Seviyesinin Ölçümü: Kalorimetrik yöntem ile Otto Scientific marka kit ile Rel Biochem-Rel Assay cihazında ELİSA testi ile kit prosedürüne göre yapılmıştır14.

  Serum Tümör Nekroz Faktörü-α (TNF-α) Ölçümü: BT-Lab marka kit (Chicken, Cat.No. EA0010Ch, Çin) ile ELISA yöntemiyle mikroplate okuyucu (BİO-TEK ELX800, ABD) ve yıkayıcı (BİO-TEK EL X 50, ABD) cihazlarıyla yapılmıştır.

  İstatistiksel Analizler: Bıldırcınlar, çevre sıcaklığı (TN, SS) ve meyan kökü dozu (0, 500) olmak üzere 2x2 faktöriyel deneme düzenine göre rastgele 4 gruba ayrılmıştır. Denemeye ait tüm veriler, SPSS paket programı15 ile değerlendirilmiş ve verilerin analizinde Genel Linear Model (GLM) kullanılmış ve önemlilik seviyesi P<0.05 olarak kabul edilmiştir. Veriler ortalama ve SEM (ortalamanın standart hatası) olarak sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Serum TNF-α, kortizol, MDA, TAS, TOS ve OSI değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, sıcaklık stresinin serum TNF-α, kortizol, MDA, TAS, TOS ve OSI düzeyi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). TAS düzeyi TN0, TN500, SS0, SS500 gruplarında sırası ile 2.18, 2.64, 2.14 ve 2.41 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Rasyona meyan kökü (500 mg/kg) ilavesinin serum TAS düzeyi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). SS0 grubunda TN0, TN500 ve SS500 grubuna göre TNF-α, kortizol, MDA, TOS ve OSI değerleri istatistiksel olarak önemli olmasa da yüksek tespit edilmiştir. SS0 grubunun TAS değeri diğer gruplara göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur. Çevre sıcaklığı ve meyan kökü katkısının, bu parametreler üzerine herhangi bir interaksiyonu elde edilmemiştir (P>0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Yem katkısı ve çevre sıcaklığının TNF-α, kortizol, MDA, TAS, TOS ve OSI üzerine etkileri

  Bıldırcınlarda çevre sıcaklığı ve yem katkı maddesinin kalp, karaciğer ve testis ağırlıkları üzerine etkileri Tablo 3’te gösterilmektedir. Karaciğer ve testis ağırlıkları bakımından gruplar arasında rakamsal olarak farklılıklar görülmesine rağmen önemlilik bulunmamıştır (P>0.05). Meyan kökü katkısının kalp, karaciğer ve testis ağırlıkları üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Tablo 3’te kalp ağırlığına çevre sıcaklığının etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). SS0 grubunun kalp ağırlığının diğer gruplara göre düşük olduğu ve aralarındaki farkın önemli olduğu görülmüştür (P<0.05). Çevre sıcaklığı ve meyan kökü katkısı arasında kalp, karaciğer ve testis ağırlığı üzerine herhangi bir interaksiyon elde edilmemiştir (P>0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Yem katkısı ve çevre sıcaklığının kalp, karaciğer ve testis ağırlıkları üzerine etkileri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Oksidatif stres, kanatlılar yüksek sıcaklığa maruz kaldığında devreye giren ve hücre bozulmasına neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşumuyla ilişkilendirilen bir durumdur. Sıcaklık stresinin zararlı etkilerinin üstesinden gelmek için araştırmacılar tarafından çeşitli stratejiler önerilmektedir. Diyet takviyesi, üretim performanslarını iyileştirmek için sıklıkla uygulanan en uygun yaklaşımdır1. Sıcaklık stresinin etkilerinin üstesinden gelmek için vitaminler, mineraller, probiyotikler ve bitkisel ürünler gibi çeşitli katkı maddeleri sürekli olarak kullanılmaktadır1,16-18. Bu çalışmada ise meyan kökü tozunun sıcaklık stresindeki etkileri araştırılmıştır. Meyanın tatlandırıcı olarak ve tıbbi olarak antibakteriyel, anti-tümör, anti-viral, fungisidal, anti-inflamatuar, antistres, anti-diyabetik, antioksidan ajan olarak ve adrenal yetmezlik ve mide ve bağırsak problemleri için kullanıldığı bildirilmektedir. Aktif bileşenlerden biri olan glisirizin, adrenal steroid hormonlarına benzer bir yapıya sahiptir. Bu bileşik vücudun stres faktörlerine karşı direncini iyileştirmedeki potansiyel rolünü açıklayabilir. Meyanın inflamasyonu azalttığı ve vücudun stres ile mücadele eden adrenal hormonlarından başlıcası olan kortizol gibi adrenal hormonların parçalanmasını önleyerek bu hormonları vücut için kullanılabilir hale getirdiği bildirilmektedir19. Bu çalışmada meyan kökü tozu kullanılan gruplarda rakamsal olarak kortizol düzeyinde düşmeler görülmüştür fakat istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Serum kortizol konsantrasyonu strese cevabın önemli bir unsuru olarak bilinmektedir20. Vücut stresle karşı karşıya geldiğinde HSP70 ve kortizol seviyeleri önemli ölçüde yükselme eğilimindedir ve bu seviyeler sıcaklık stresinin belirteçleri olarak kullanılabilmektedir21. Bu çalışmada sıcaklık stresi, SS0 grubunda sayısal olarak kortizol seviyesini artırmış ancak farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Sazan balıklarının yerleşim sıklıklarının artırılarak stres oluşturulduğu bir çalışmada kalabalığa bağlı olarak bütün gruplarda kortizol seviyesinin arttığı ve diyete katılan ve 0, 10, 20 ve 30 g/kg dozunda meyan kökü tozunun 20 ve 30 gr/kg kullanılan gruplarda önemli ölçüde kolesterolü azalttığı bildirilmiştir. Strese bağlı olarak artan kortizol seviyesini meyan kökü tozu azaltmıştır ve bu nedenle, meyan kökü tozunun anti-stres etkilerinin olduğu 20-30 g/kg seviyelerinde, yavru sazanlarda stres tepkisini azaltabileceği ve kalabalık stresine karşı direnci artırabileceği bildirilmiştir22.

  Proinflamasyon sitokinleri (TNF-a, interferon gama ve IL-1), bağışıklığın temel proteinleridir ve yüksek ortam sıcaklığının neden olduğu inflamatuar cevaba karşı hücresel savunma sistemine aracılık eden endojen sinyal molekülleri olarak bilinirler23. Yapılan bir çalışmada24, sıcaklık stresinin piliçlerin karaciğerlerinde TNF-α ve IL-6 protein seviyelerini yükselttiği ve bu nedenle NF-κB sinyal yolunu aktive ettiği ve inflamasyon faktörleri TNF-α ve IL-6'nın salgılanmasını teşvik ederek piliçlerin karaciğerinde inflamasyonun oluşmasına yol açtığı ve TNF-α değerinin sıcaklık stresinde arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada ise sıcaklık stresi TNF-α değerini SS0 grubunda diğer gruplara göre rakamsal olarak artırmış olsa da istatistiki anlamda önemsiz bulunmuştur.

  TOS ve TAS genellikle oksidatif stresin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır 25. TAS genel antioksidan durumunu tahmin etmek için kullanılmaktadır. Aynı şekilde, genel oksidasyon durumunu belirlemek için TOS ölçülmektedir. TOS'un TAS'a oranı olarak hesaplanan OSI ise TAS ve TOS'un kapsamlı bir ölçümü olduğu için dokudaki oksidatif stresin daha doğru bir indeksi olarak kabul edilebilmektedir26. Yapılan bir çalışmada Sarıca ve ark.27 sıcaklık stresine maruz kalan bıldırcınlarda termonötral ortamla kıyaslandığında karaciğer TAS değerinin azaldığı TOS ve OSI değerinin arttığını bildirmiştir. Bu çalışmada ölçülen TAS, TOS ve OSI değerleri incelendiğinde sıcaklık stresine maruz kalan grubun (SS0) TAS değeri diğer gruplara göre daha düşük olup farklılık önemli bulunmakla birlikte TOS ve OSI değerleri de rakamsal olarak yüksek fakat istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuştur ve Sarıca ve ark.27’nın bulguları ile benzer bulunmuştur. Meyan kökü tozunun yumurtacı tavuklarda total antioksidan ve oksidan parametreleri (TAS, TOS, OSI) üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada28 %0, 0.5, 1.0 ve 2.0 dozunda diyete katılan meyan kökü tozunun artan miktarlarıyla orantılı olarak plazma TAS değerini önemli oranda artırdığı bildirilmiştir. Reda ve ark.29 japon bıldırcınlarının diyetlerine kattıkları 4 farklı dozdaki (250, 500, 750 ve 1000 mg/kg) meyan kökü tozunun TAS değerini 750 ve 1000 mg dozunda kullanıldığında önemli oranda artırdığını bildirmiştir ve bu çalışmanın verilerini destekler niteliktedir.

  Sıcaklık stresi Japon bıldırcınlarının refahını ve sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Mikroskobik bulgular karaciğer, böbrek, beyin, testis, ovaryum, dalak, hipofiz bezi gibi hayati öneme sahip organlarda hücre ölümünü (nekroz) de içerebilen ve organların normal fonksiyonlarının olumsuz etkilenebileceğini göstermektedir30. Testis sıcaklığının artışı spermatogeneze zarar verebilmekte ve sonuç olarak kısırlığa neden olabilmektedir31-33. Testis, sıcaklık stresi durumunda strese yanıt olarak ısı şoku, oksidatif stres ve apoptoz dahil olmak üzere bir dizi değişiklik gösterir33. Yüksek sıcaklığa maruz kalmanın testislerin ağırlığını azalttığı bildirilmektedir33-36. Yüksek sıcaklığa bağlı olarak testis ağırlığındaki azalmanın germ hücre apoptozundan ve pakiten spermatositleri ile yuvarlak spermatidlerin kaybına bağlı olabileceği bildirilmektedir33,37. Sıcaklık stresinin spermatozoa apoptozunu arttırdığından dolayı testis ve epididimis ağırlıklarında azalmaya yol açtığı da bildirilmektedir33,35. Bahsedilen literatürlerle uyumlu olarak bu çalışmada da sıcaklık stresi testis ağırlığını rakamsal olarak azaltmıştır. Meyan kökü tozu katkısının ise testis ağırlığı üzerinde rakamsal olarak olumlu etki gösterdiği görülmektedir fakat istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır. Yapılan bir çalışmada38 meyan kökü ekstraktının bir fungusit olan karbendazimin ratlarda sebep olduğu testiküler hasar üzerine iyileştirici etkileri olduğu bildirilmiştir. Ayrıca meyan kökü ekstraktı karbendazim uygulamasına bağlı azalan testis ağırlığını önemli ölçüde artırmıştır. Bu etkisinin meyan kökünün aktif bileşenlerinden (liquiritigenin, liquiritin, isoliquiritigenin, liquiritin apioside ve glycyrrhizini içeren pentasiklik triterpen saponinler ve flavonoidler) ve aktioksidatif aktivitesinden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir.

  Yaz aylarında hayvanlar sürekli bir sıcaklık stresine maruz kalabilmektedir39,40. Etlik piliçlerde, yem tüketiminin azalması nedeniyle ısı stresinin karaciğer ağırlığını önemli ölçüde azaltabileceği bildirilmektedir40. Chen ve ark.41 kuş türlerinin sıcaklık stresine çok duyarlı olduğunu ve özellikle karaciğerin en çok etkilenen organ olduğunu bildirmektedir. Tang ve ark.42 yaptıkları bir çalışmada sıcaklık stresine maruz bırakılmış etlik piliçlerde sıcaklığın 2 haftalık süreçte karaciğerde hasara sebep olarak büyümesini olumsuz etkilediğini ve ağırlığında azalmaya sebep olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada da sıcaklığın organ ağırlıkları üzerine etkili olduğu görülmektedir. Benzer durum testis ağırlığında da görülmekle birlikte kalp ağırlığındaki farklılıklar istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur (P<0.05). Zhang ve ark.43 sıcaklık stresine maruz kalan etlik piliçlerde stresinin kalp hücre siklus aktivitesi üzerinde önemli derecede inhibe edici etkiye sahip olabileceğini ve sıcaklık stresinin kalp ağırlığını azaltabileceğini bildirmiştir ve bu çalışmayı destekler niteliktedir. Meyan hem in vitro hem de in vivo olarak yüksek bir antioksidan kapasiteye sahip olduğu bildirilmektedir44. Meyan kökünün sıcaklık stresine maruz kalan kanatlılarda kalp ağırlığı üzerine etkisini gösteren bir çalışma bulunmamakla birlikte meyan kökü ekstraktının sıcaklık stresine maruz kalmış etlik piliçlerde içme suyu ile 450 mg/litre dozunda verildiğinde fizyolojik durum üzerindeki olumsuz etkileri baskılayabileceği bildirilmektedir 19.

  Sonuç olarak, sıcaklık stresine maruz kalmış erkek damızlık bıldırcınlarda sıcaklık TAS ve kalp ağırlık değerini önemli ölçüde etkilemiştir. Etkisi araştırılan meyan kökü tozu ise bahsedilen parametrelerde sıcaklığın etkisini rakamsal olarak azaltabilmiş fakat istatistiksel olarak bu etki önemli bulunmamıştır. Yapılacak çalışmalarda meyan kökü tozunun farklı dozlarda kullanılarak etkisinin araştırılması önerilmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Goel, A. Heat stress management in poultry. J Anim Physiol Anim Nutr 2021; 105: 1136-1145.

  2) Wasti S, Sah N, Mishra. Impact of heat stress on poultry health and performances, and potential mitigation strategies. Animals 2020; 10: 1266.

  3) Hu R, He Y, Arowolo MA, et al. Polyphenols as potential attenuators of heat stress in poultry production. Antioxidants 2019; 8: 1-11.

  4) Abo Ghanima MM, Abd El-Hack ME, Othman SI, et al. Impact of different rearing systems on growth, carcass traits, oxidative stress biomarkers, and humoral immunity of broilers exposed to heat stress. Poultry Science 2020; 99: 3070-3078.

  5) Moula N, Sadoudi A, Touazi L, et al. Effects of stinging nettle (Urtica dioica) powder on laying performance, egg quality, and serum biochemical parameters of Japanese quails. Animal Nutrition 2019; 5: 410-415.

  6) Patorino G, Cornara L, Soares S, et al. Liquorice (Glycyrrhiza glabra): A phytochemical and pharmacological review. Phytotherapy Research 2018; 32: 2323-2339.

  7) Naser M, Shahab G, Mahmood H. Drinking water supplementation of licorice (Glycyrrhiza glabra L. root) extract as an alternative to in-feed antibiotic growth promoter in broiler chickens. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 2017; 01: 020-028.

  8) Dosoky WM, Zeweil HS, Ahmed MH, et al. The influences of Tylosine and licorice dietary supplementation in terms of the productive performance, serum parameters, egg yolk lipid profile, antioxidant and immunity status of laying Japanese quail under heat stress condition. Journal of Thermal Biology 2021; 99: 103015.

  9) NRC. Nutrient requirements of poultry. In: National Research Council. Washington, DC, USA: National Academy Press,1994: 44-45.

  10) Erel O. A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radicalcation. Clin Biochem 2004; 37: 277-285.

  11) Harma M, Harma M, Erel O. Increased oxidative stress in patient with hydatidiform mole. Swiss Med Wkly 2003; 133: 536563.

  12) Kösecik M, Erol O, Sevinç E, et al. Increased oxidative stress in children exposed to passive smoking. Int J Cardiol 2005; 100: 61-64.

  13) Yumru M, Savaş HA, Kalenderoğlu A, et al. Oxidative imbalance in bipolar disorder subtypes: A comparative study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2009; 33: 1070-1074.

  14) Janero, DR. Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices of lipid peroxidation and peroxidative tissue injury, Free Rad Biol Med 9: 515-540; 1990. 15. IBM SPSS, IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: USA.

  16) Sahin K, Onderci M, Sahin N, et al. Responses of quail to dietary vitamin E and zinc picolinate at different environmental temperatures. Animal Feed Science and Technology 2006; 129: 39-48.

  17) Sohail MU, Rahman ZU, Ijaz A, et al. Single or combined effects of mannan-oligosaccharides and probiotic supplements on the total oxidants, total antioxidants, enzymatic antioxidants, liver en-zymes, and serum trace minerals in cyclic heat-stressed broilers. Poultry Science 2011; 90: 2573-2577.

  18) Tang S, Yin B, Xu J, et al. Rosemary reduces heat stress by inducing CRYAB and HSP70 expression in broiler chickens. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018; 7014126.

  19) Al Daraji HJ. Infl uence of drinking water supplementation with licorice extract on certain blood traits of broiler chickens during heat stress. Pharmacognosy Communications 2012; 2: 29-33.

  20) Chen XL, Zeng YB, Liu LX. Effects of dietary chromium propionate on laying performance, egg quality, serum biochemical parameters and antioxidant status of laying ducks under heat stress. Animal 2021; 15: 100081.

  21) Dayou S, Lin B, Qian Q, et al. Impact of gut microbiota structure in heat-stressed broilers. Poultry Science 2019; 98: 2405-2413.

  22) Adineh H, Naderi M, Yousefi M, et al. Dietary licorice (Glycyrrhiza glabra) improves growth, lipid metabolism, antioxidant and immune responses, and resistance to crowding stress in common carp, Cyprinus carpio. Aquaculture Nutrition 2021; 27: 417-426.

  23) Zhang S, Ou J, Luo Z, et al. Effect of dietary b-1,3-glucan supplementation and heat stress on growth performance, nutrient digestibility, meat quality, organ weight, ileum microbiota, and immunity in broilers. Poultry Science 2020; 99: 4969-4977.

  24) Liu YL, Ding KN, Shen XL, et al. Chronic heat stress promotes liver infammation in broilers via enhancing NF-κB and NLRP3 signaling pathway. BMC Veterinary Research 2022; 18: 289.

  25) Gokce E, Akat F, Dursun AD, et al. Effects of eccentric exercise on different slopes. J Musculoskelet Neuronal Interact 2019; 19: 412-421.

  26) Ozler A, Turgut A, Görük NY, et al. Evaluation of the protective effects of CoQ 10 on ovarian I/R injury: An experimental study. Gynecol Obstet Invest 2013; 76: 100-106.

  27) Sarica S, Aydin H, Ciftci G. Effects of dietary supplementation of some antioxidants on liver antioxidant status and plasma biochemistry parameters of heatstressed quail. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 2017; 5: 773-779.

  28) Canogullari Dogan S, Baylan M, Erdoğan Z, et al. The effects of licorice (Glycyrrhriza glabra) root on performance, some serum parameters and antioxidant capacity of laying hens. Brazilian Journal of Poultry Science 2018; 20: 699-706.

  29) Reda FM, El-Saadony MT, El-Rayes TK, et al. Dietary effect of licorice (Glycyrrhiza glabra) on quail performance, carcass, blood metabolites and intestinal microbiota. Poultry Science 2021; 100: 101266.

  30) Abdulkadir A, Reddy D. A scoping review of the impact of heat stress on the organs of the Japanese quail (Coturnix japonica). The Journal of Basic and Applied Zoology 2023; 84: 8.

  31) Lin C, Shin DG, Park SG, et al. Curcumin dose-dependently improves spermatogenic disorders induced by scrotal heat stress in mice. Food Funct 2015; 6: 3770-3777.

  32) Shadmehr S, Tabatabaei SRF, Hosseinifar S, et al. Attenuation of heat stress-induced spermatogenesis complications by betaine in mice. Theriogenol 2018; 106: 117-126.

  33) Abd El-Emam MM, Ray MN, Ozone M. Heat stress disrupts spermatogenesis via modulation of sperm-specific calcium channels in rats. Journal of Thermal Biology 2023; 112: 103465.

  34) Paul C, Murray AA, Spears N, et al. A single, mild, transient scrotal heat stress causes DNA damage, subfertility and impairs formation of blastocysts in mice. Reproduction 2008; 136: 73.

  35) Rasooli A, Jalali MT, Nouri M, et al. Effects of chronic heat stress on testicular structures, serum testosterone and cortisol concentrations in developing lambs. Anim Reprod Sci 2010; 117: 55-59.

  36) Ziaeipour S, Rezaei F, Piryaei A, et al. Hyperthermia versus busulfan: Finding the effective method in animal model of azoospermia induction. Andrologia 2019; 51: e13438.

  37) Aldahhan RA, Stanton PG, Ludlow H, et al. Acute heat-treatment disrupts inhibin-related protein production and gene expression in the adult rat testis. Mol Cell Endocrinol 2019; 498: 110546.

  38) Sakr SA, Shalaby SY. Carbendazim-induced testicular damage and oxidative stress in albino rats: Ameliorative effect of licorice aqueous extract.Toxicol Ind Health 2014; 30: 259-267.

  39) Bhusari S, Hearne LB, Spiers DE, et al. Transcriptional profiling of mouse liver in response to chronic heat stress. J Therm Biol 2008; 33: 157-167.

  40) Malyar RM, Tanha J, Ziauddin Z, et al. Amelioration of heat stress-induced hepatic injury in wistar rats by zincenriched probiotics: Role of hepatic antioxidant status and serum enzymes activity. Pure Appl Biol 2021; 10: 1494-1503.

  41) Chen Y, Cheng Y, Wen C, et al. Protective effects of dietary mannan oligosaccharide on heat stress–induced hepatic damage in broilers. Environmental Science and Pollution Research 2020; 27: 29000-29008.

  42) Tang LP, Liu YL, Zhang JX, et al. Heat stress in broilers of liver injury effects of heat stress on oxidative stress and autophagy in liver of broilers. Poultry Science 2022; 101: 102085.

  43) Zhang J, Schmidt CJ, Lamont SJ. Transcriptome analysis reveals potential mechanisms underlying differential heart development in fast- and slow-growing broilers under heat stress. BMC Genomics 2017; 18: 295. 44. Reigada I, Moliner C, Valero MS, et al. Antioxidant and Antiaging effects of licorice on the Caenorhabditis elegans Model. J Med Food 2020; 23: 72-78.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]