[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 255-259
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hatay Bölgesinde Yetiştirilen Sığırlarda Karşılaşılan Göz Problemlerinin İnsidanslarının Araştırılması
Cafer Tayar İŞLER1, Sait BULUT2, Servet KILIÇ2
1Gerede İlçe Tarım Müdürlüğü, Bolu, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hatay, sığır, göz hastalıkları, insidans
Özet
Bu çalışmada Hatay yöresindeki sığırlarda rastlanan göz hastalıklarının insidansı araştırıldı. Bu amaçla değişik yaş, cinsiyet ve ırkta toplam 9967 sığır göz problemleri yönünden taramadan geçirildi. Bunlardan 1012'sine 14 farklı göz hastalığı tanısı konuldu. Saptanan göz problemlerinden; %27,57'sinin konjunktivitis, %20,16'sının keratitis, %12,15'sinin infeksiyöz bovine keratokonjunktivitis (IBK), %8,20'sinin kist dermoid, %6,72'sinin amorozis, %8,40'ının göz kapakları ile ilgili problemler, %4,64'ünün leucoma, %2,57'sinin buftalmus, %2.47'sinin kornea apsesi, %1.98'inin skleritis, %1.48'inin iris stafilomu, %1.38'inin ulkus kornea,%1,19'unun palpebra tersiya bezinin prolapsusu ve %1.08'inin gözde yabancı cisim olduğu görüldü. Sonuç olarak, mevcut parametrelerden göz problemlerinin bölgede yaygın olduğu ve özellikle konjunktivitis ve IBK gibi hastalıkların önemli ekonomik kayıplara neden olduğu görüldü.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Sığırlarda kist dermoid, kalıcı pupillar membran, heterokromi, polikori, aniridi, iris kisti, iris, fundus ve koroidal koloboma, iriste diskolorasiyon, oküler fundusunun parsiyel albinizmi, kalıcı hyaloid arter, kalıtsal retinal displazi, oküler fundus hastalığı gibi kongenital malformasyonlar rapor edilmiştir1-5.

  Konjunktiva ve korneanın hastalıklarına sığırlarda sıkça karşılaşılmakta ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır1. Konjunktivitislerin yaz aylarında enzootik şekilde seyrettiği bildirilmiştir6. A avitaminozu, sürekli etkiyen irkiltici gazlar ve bulaşıcı hastalıklar hayvanları konjunktivitise predispoze duruma getirmektedir. Buzağılarda gıda allerjisi, rinderpest, şap, malignant katarral fever, mavidil, skrapie, mavi göz hastalığı, kolera, yalancı kuduz, tromboembolik meningoensefalitis, tuberküloz, listeriozis, borna hastalığı ve neonatal septisemi gibi hastalıkların konjunktivitislere neden olduğu idea edilmektedir1.

  Sığırlarda katarral, yüzeysel ve derin purulent, parenşimatöz, endotelial ve ülseröz tipte keratitisler bildirilmiştir2,5-14. Bu hayvanlarda mekanik, şimik ve travmatik kökenli olanlar ile coryza gangrenosa bovum (CGB), A avitaminoz, infeksiyöz bovine keratokonjunktivitis (IBK), bulaşıcı agalaxia, thelezia ve steria gibi paraziter irkiltilerden ileri gelenler önemlidir7,9,12. Kornea apsesinde Streptococcus ve Staphylococcus gibi gram pozitif koklar ve daha az oranda fungal etkenler izole edilmiştir11.

  Konjunktiva ve korneanın hastalıkları birbirlerini kolayca etkilemektedir. Sığırlarda keratokonjunktivitis şeklinde seyreden ve önemli ekonomik kayba neden olan hastalıkların başında IBK gelmektedir. Hastalığın klinik belirtilerin şiddeti üzerine, mikroorganizmaların virulansı, konakçının direnci, ırk predizpozisyonu ve sekunder faktörlerin etkili olduğu bildirilmiştir15,16. ABD'de 1984 yılında yapılan bir araştırmada IBK'nın yılda ülke ekonomisine 200 milyon dolar üzerinde bir kayba neden olduğu bildirilmiştir1.

  Sığırlarda uveitisin; travma, immun bozukluklar, IBK, malignant katarral fever, california septisemia, endometritis, malignant lymphoma, endotoksemia gibi sistemik hastalıklarla, toksinler, idiopatik faktörler ve uveadaki tümöral oluşumlardan ileri gelebileceği bildirilmiştir2,5,6. Hastalık slajla beslenen sığırlarda da saptanmıştır5.

  Sığırlarda CGB, tuberküloz, panoftalmia, neonatal septisemi, tromboembolik meningoensefalitis, kuduz, toxoplasmosis, listeriosis gibi hastalıkların oküler fundus yangılarına neden oldukları bildirilmiştir1,5,15,17-19. Fundus dejenerasyonlarının kalıtsal problemlerden, Dryopteris felix mas, Stypandra glauca, Locoweed gibi zehirli bitkilerin tüketilmesinde ve vitamin A ile tiamin yetersizliğinden kaynaklandığı saptanmıştır1,2,5,18.

  Bulbus okülinin katmanlarının purulent karakterli yangısı olan panoftalmitis; piyemi, gourme, leucose, uveitis, iritis ve hipopion gibi iç ve bulbus okülinin kontüzyon ve travmaları, kornea yabancı cisimleri ve perfore yaraları ile keratitis ülseroza gibi dış nedenlerden kaynaklanmaktadır20,21.

  Sığırların göz hastalıklarının ülkemizde önemli ekonomik kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Ancak bu hastalıklarının bölgelere göre yaygınlığı ve çeşidi yeterli kadar araştırılmadığından oluşturduğu ekonomik kaybın boyutları tam olarak ortaya konulamamaktadır. Bu çalışmada Hatay yöresindeki sığırlarda görülen tüm göz hastalıklarının insidansı ortaya konularak sorunun boyutlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmada Hatay il ve ilçe merkezleri ile köylerinde 2001-2004 dönemi arasında 2003'ü melez, 1964'ü yerli, 2106'sı montafon, 1306'sı simental, 1140'ı holştayn, 850'si jersey, 537'si şarole ırkı toplam 9906 sığır çeşitli göz hastalıkları açısından taramadan geçirildi.

  Çalışma sırasında elde edilen bulgular fotoğraflandı ve veriler %, ortalama, maksimum ve minimum değerler olarak kaydedildi. Bulgular SPSS istatistik programında (Microsoft) Chi-Square testi kullanılarak ırk, mevsim, ay ve hastalık gibi değişkenler yönünden analiz edildi. Elde edilen sonuçlar P < 0,5 ve 0.001'de anlamlı olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu çalışmada 1012 sığırda (% 10,21) göz hastalığı saptandı. Saptanan göz hastalıkların ırklara göre dağılımları Şekil 1 görülmektedir. Göz hastalıklarının görülme oranı açısından ırklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (P<0,001) bulundu. Sığırlardaki toplam göz hastalığı insidansının montafonlarda en yüksek (%29.84), bunu da sırasıyla holştayn (%21.64), simental (%19.86), melez (%16.20), yerli (%10.57), jersey (%1.39) ve şarole (%0.50) ırkı hayvanların takip ettiği saptandı.

  Göz hastalıkları saptanan olguların 279'unda (% 27,57) konjunktivitis (Şekil 2), 204'ünde (% 20,16) keratitis (Şekil 3), 123'ünde (% 12,15) IBK (Şekil 4), 83'ünde (% 8,20) kist dermoid, 68'inde (% 6,72) amorozis, 85'inde (% 8,40) göz kapağı problemleri, 47'sinde (% 4,64) leucoma, 26'sında (% 2,57) buftalmus (Şekil 4), 25'inde (% 2,47) kornea apsesi (Şekil 4), 20'sinde (% 1,98) skleritis (Şekil 6), 15'inde (% 1,48) iris stafilomu, 14'ünde (% 1,38) ulkus kornea, 12'sinde (% 1,19) palpebra tersiya bezinin prolapsusu, 11'inde (% 1,09) yabancı cisim tanısı konuldu (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Çalışma süresince taramadan geçen farklı sığır ırklarında saptanan hastalıkların dağılımı. Ş: Şarole, J: Jersey, Y: Yerli, Ml: Melez, Sm: Simental, Mn: Montafon, Hlş: Holştayn


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Purulent konjunktivitisli bir olgunun göz kapaklarına yapışmış bol miktarda irinli gözyaşı akıntısı görülmektedir


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Korneanın özellikle sentralinde ve alt taraflarında belirgin bir matiteyle karakterize keratitis olgusu


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: IBK'lı bir inekte gözlenen korneal apse


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: İnekte buftalmus olgusunun görünümü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 6: Bir inekte skleritisin görünümü

  Çalışmamızda göz hastalıkları mevsimsel faktör açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığı (P>0,5) ancak kümülatif hastalık oranının ilkbahar mevsiminde en yüksek (no:398, %39,33) ve bunu yaz (no: 272, % 26,88), sonbahar (no: 221, %21,84) ve kış (no:121, %11,95) mevsiminin takip ettiği saptandı.

  Göz hastalıkları ay faktörü açısından analiz edildiğinde veriler arasında anlamlı bir farkın olduğu görüldü (P<0,01). Hastalık insidansı %18,18 oran ile en yüksek nisan ayında ve %1,88 oran ile en düşük şubat ayında bulunmuştur. Göz hastalıklarına yakalanma riskinin nisan-mayıs aylarında en yüksek olduğu, temmuz-kasım döneminde ise risk oranı açısında bir stabilitenin olduğu görülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Konjunktival damarlar yüzlek, ince, uzun, dallı ve açık kırmızı renkte iken skleral damarlar derinde, kısa, kalın, düz ve koyu kırmızı renktedir. Bu özellikleri ile konjunktivitislerin skleritislerden ayırt edilmesinde önemli olduğu bildirilmiştir10,17. Göze atropin gibi vazokonstrüktör ilaçların topikal olarak uygulanmasıyla konjunktival damarların kaybolduğunu, ancak skleral damarlarda bir değişikliğin olmadığını bazı araştırmacılar bildirmişlerdir10. Tarama esnasında skleritis ile konjunktivitisin ayırımı için bu teknik kullanıldı. Bunun sonucunda 20 sığıra skleritis teşhisi konuldu. Literatürlerde bazı araştırıcılar1,5,6 skleritis ve konjunktivitis olaylarını küçük hayvanlarda ayrı tuttukları, ancak ruminantlarda skleritisin konjunktivitisler içinde değerlendirdiği görüldü. Yapılan taramada skleritisin görünme oranının önemli olduğu ve dolayısıyla ayrı bir göz hastalığı olarak değerlendirilmesinin gerektiği kanısına varıldı.

  İrkiltici gazların A avitaminozlu olguları purulent konjunktivitise predispoze duruma getirdiği ve ahır hijyenine dikkat edilmeyen işletmelerde ilkbahar-yaz aylarında gaitanın hızlı bir şekilde pütrifiye olduğu durumlarda olayın salgınlar halinde seyrettiği bildirilmiştir6,7. Hatay'da ilkbahar aylarında görülen akut katarral konjunktivitisin zamanında ve uygun şekilde sağaltılmaması sonucu purulent konjunktivitise dönüştüğü kanısına varıldı. Konjunktivitis olgularının çoğunun yeşil bitki örtüsü bakımında fakir yörelerde gözlenmiş olması olgularda A vitamini yetersizliğinin de rol oynadığını anlaşılmaktadır.

  Olguların % 3'ünde doğumun ilk haftasında tek taraflı görme bozukluğu tespit edildi. Tek taraflı amorozisli buzağılar annelerinin memesini çift taraflı olanlara göre daha kolay buldukları, başlarını görmeyen göze doğru eğerek görüş alanını genişlettikleri ve bu sebeple kongenital tortikollis anomalisi yanılmasına yol açtıkları görüldü. Böyle hayvanların detaylı muayenesi ile olayın tek taraflı amorozis olduğu ve A vitamini tedavisi ile boynun normal konuma geldiği, olayın boyun omurları ile ilgili olmadığı ve tek taraflı amorozis olduğu tespit edildi.

  IBK kurak geçen yaz aylarında ve karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde salgınlar halinde ortaya çıktığı, olaya A avitaminozun yol açtığı bildirilmiştir11,16. Taramada IBK'nın Hatay ilinin benzer iklim koşullarına sahip yörelerinde yaygın olmak üzere tüm yıl boyunca gözlendiği, hastalığın özellikle rasyonları ile birlikte yeterince A vitamini alamayan bölgelerde yetiştirilen hayvanlarda yaygın olduğu saptandı. IBK için geliştirilen aşıların kısa süreli bağışıklık oluşturması nedeniyle uygulama alanı bulunmadığı, IBK geçiren hayvanların ömür boyu veya 1-2 yıl bağışıklık kazandıklarını ileri sürmüşlerdir22,23. Ancak tarama esnasında daha önce hastalığı geçirmiş hayvanların ve bunlardan doğan yavrularının tekrar IBK'e yakalandıkları saptandı. Bu ise söz konusu hastalığa karşı hayvanlarda bir bağışıklığın gelişmediğini göstermiştir. Bu durumda bazı yazarların22 belirttiği gibi kısmi bir bağışıklık ihtimali kuvvetlenmiştir. İnsektisit mücadelesi etkin olması, hastalıklı hayvanların izolasyonu, hasta hayvanlarla temas eden insanların kontaminasyona karşı ellerini dezenfekte etmeleri hastalığın önlenmesinde büyük role sahiptir5.

  IBK'nın sonucunda kornea apsesinin şekillenebileceği24,25 bildirilmiştir. Çalışmamızda kornea apsesinin IBK'li vakaların % 8,9'unda şekillendiği görüldü. Yaz aylarında özellikle de fazla kurak geçen yerlerde, mera döneminde kornea apsesinin insidansının yüksek olduğu saptandı. Hipopion kornea apsesinin zamanında sağaltılmaması sonucunda apse içeriğinin anteriyor kameraya açılaması ile şekillendiği ve kornea apsesinin başlangıç sağaltımından 4-5 gün sonra ikinci bir koterizasyonun gerektiği rapor edilmiştir26. Çalışmada söz konusu olgu ile karşılaşılmadı.

  Travma, kornea yabacı cisimleri, tırmalamalar, göz kapağı bozuklulukları, keratitisler, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar ulkus korneanın nedenleri arasında yer alır27. Taramada 14 olguda kornea ülseri belirlendi ve olgunun sağaltılmayan IBK veya keratitislerin bir sukonder komplikasyonu olarak oluştuğu anlaşıldı.

  Leucomanın subklinik olarak seyrettiği, durağan karakterde, genellikle korneadaki apse, ulkus gibi lezyonların iyileşmesi sonucu geriye kalan izler ve skeller olduğu, diğer kornea hastalıklarının aksine göz yaşı akıntısı, fotofobi gibi belirtiler göstermeyen bir olgudur6. Hastalığın kayıtlara yeteri kadar yansımaması sebebi olarak leucomanın makroskopik bakıda gözlenmemesi ve klinik olarak hayvanlarda bir fonksiyon bozukluğu oluşturmaması ve bu yüzden yetiştiricilerimizin pek çoğunun hastalığın farkına varmaması, herhangi bir hastalık ihbarında bulunmaması olarak yorumlandı.

  Kornea yabancı cisimlerinin genellikle ot başakçıklarının oluşturduğu ve daha çok mera döneminde kafa yapısı büyük, iri gözlü hayvanlarda rastlanıldığı bildirilmiştir12,28. Oğurtan ve ark.29 evcil hayvanlarda kornea yabancı cisimlerine sıkça karşılaşıldığı, kendiliğinden uzaklaşmalarının zor olduğu ve genellikle kornea apsesiyle sonuçlandığını iddia etmişlerdir1. Bu çalışmada korneal yabancı cisimlerle karşılaşılmadı. Ancak gözde hareketli yabancı cisimlerle karşılaşıldı. Bu cisimler gözde herhangi bir komplikasyon oluşturmadıkları ve kolayca uzaklaştırıldıkları görüldü.

  Keratitislerin şekillenmesinde ampirik uygulamalar, göz hastalıklarının zamanında sağaltılamaması, distrofiler gibi subklinik seyreden kornea dejenerasyonlarının rol oynadığını belirtilmiştir30. Çalışmamızda süperfisyal keratitislerin tüm ırklarda gözlendiği, daha çok uygun şekilde ve zamanında sağaltılmayan göz hastalıklarının bir komplikasyonu (% 58,33) olarak ortaya çıktığını tespit edilmesi önceki araştırıcıların keratitisin sebepleri konusundaki görüşlerini desteklemektedir.

  Hayvanlarda gözün medial açısında membrana niktitans adı verilen yarım ay şeklinde bir konjunktiva dürümü bulunur. Bunun içinde T şeklinde kartilago palpebra tersiya yer alır. Bu oluşuma glandula palpebra tersiya yapışmıştır. Bu bezin derin olan kısmına harder bezi, yüzeysel olanına ise glandula niktitans adı verilir. Ruminantlarda derin ve yüzlek olan bezlerin birbirinden ayrı olduğu bildirilmiştir1,5. Bu çalışmada 12 olguda membrana niktitansın orbital yüzeyinde pembemsi renkte ve leblebi tanesi büyüklüğünde bir oluşumla karşılaşıldı. Yapılan muayenede bunun glandula niktitans olduğu kanısına varıldı. Üçüncü göz kapağının protrusiyonu köpeklerde sık rastlanılan bir olgudur13. Literatürlerde sığırlarda glandula niktitansın protrusiyonu ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmadı. Bu hastalığın kayıtlara girmesi açısından önemli bulundu. Hastalığın kesin tanısı için prolabe olan dokunun histopatolojik analizinin yapılması gerekir. Ancak hasta sahipleri bu yönde yapılan talebimizi kabul etmediler.

  Mevcut çalışmada elde edilen verilerin genel bir değerlendirmesi yapıldığında göz hastalıklarının Hatay ve yöresindeki sığır yetiştiriciliği yapan küçük ve büyük işletmelerde önemli ekonomik kayıplara neden olduğu gözlemlendi. Ancak bölgedeki veteriner kayıtları çalışmalardaki verilerle karşılaştırıldığında işletme sahiplerinin göz hastalıklarına gereken önemi vermedikleri anlaşılmaktadır. Bu çalışmada göz hastalığı saptanan 1012 sığırdan 712'si hasta sahiplerinin ihbarı ile kayda alındığı, geri kalanının tarama sonucu tespit edilmesi haklılığımızı ortaya koymaktadır. Hastalık insidansının yüksek çıkmasında yetiştirici bilinçsizliği ve göz üzerine deneyimli hekimlerin olmamasının etkili olduğu gözlemlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Gelat KN. Essentials of Veterinary Ophthalmology. London: Lippincott, 2000.

  2) Dziezc J, Milichamp NJ. Infectious Ocular Disease. In: Smith BP. (Editor). Large Animal Internal Medicine. St. Louis: Mosby, 1990.

  3) Paulson ME. Blindness and Sexual Dimorphism Associated With Vitamin A Deficiency in Feedlot Cattle. J Am Vet Med Assoc 1989; 194: 933.

  4) Blood DC, Radosttits OM. Veterinary Medicine. 7th Edition, London: Bailliere Tindal, 1989.

  5) Gelat KN. Veterinary Ophthalmology. 2nd Edition, London: Lea & Febijer, 1991.

  6) Akın F, Samsar E. Göz Hastalıkları. Ankara: Medipres, 2001.

  7) Özçetin H. Pratik Göz Hastalıları. 2. Baskı, Bursa, 2000.

  8) Arıcan M, Carter SD, Aklan F. Treatment of Bovine Traumatic Keratoconjunctivitis with Hyaluronik Acid. Veteriner Cerrahi Dergisi 1998; 4(1-2): 15-18.

  9) Rogers DG, Cheville NF, Pugh GW Jr. Pathogenesis of Corneal Lesions Caused by Moraxella Bovis in Gnotobiotic Calves. Vet Pathol 1987; 24(4): 287-95.

  10) Jones PS, Cripsin SM. Manual of Small Animal Ophthalmology. BSAVA, 1993.

  11) Pugh CW, Kopecky TJ, Mcdonald TJ. Infectious Bovine Keratoconjunctivitis: Subconjunctival Administration of a Morexella Bovis Pilus Oprepartion Immunogenecity. Am J Vet Res, 1985; 46: 811.

  12) Guarro J, Hofling-Lima AL, Gene J, et al. Corneal Ulcer Caused by the New Fungal Species Sarcopodium Oculorum. J Clin Microbiol, 2002; 40(8): 3071-3075.

  13) Gelatt KN, Gelatt JP. Small Animal Ophthalmic Surgery. London: Planta Tree, 2001.

  14) Özgencil FE, Gökçe AP. Köpek ve Kedilerde Entropion-Ektropion Olgularının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1997; 44: 1-10.

  15) Misk NA., İsmail SF. Surgical Menagement of Some Ocular Diseases in Buffaloes, Cattle and Sheep. Veterinary Medicine Review, 1986; 1: 55-73.

  16) Pugh GW, McDonald TJ, Kopecky KE, Kvasnicka WG. Infectious Bovine Keratoconjunctivitis: Comparison of Infection, Signs of Disease and Weight Gain in Vaccinated Versus Nonvaccinated Purebred Hereford Heifer Calves. Can J Vet Res, 1986; 50(2): 259-64.

  17) Naglic T, Hajsig D, Frey J et al. Epidemiological and Microbiological Study of an Outbreak of Infectious Keratoconjunctivitis in Sheep. Vet Rec, 2000; 147(3): 72-5.

  18) Strain GM. Visuel-Evoked Potentials and Electroretinograms in Ruminants With Tiamine-Responsive Poliencephalomalacie or Suspected Listeriosis. Am J Vet Res, 1990; 51: 151-153.

  19) Nietfeld JC. Chlamydial Infections in Small Ruminants. Vet Clin North Am Food Anim Pract, 2001; 17(2): 301-14.

  20) George LW. Antibiotic Treatment of Infectious Bovine Keratoconjunctivitis. Cornell Vet, 1990; 80: 229-235.

  21) Janssens G. Ophthalmic Diseases in the Rabbit. The European Journal of Companion Animal Practic, 2002; 12(1): 61-66.

  22) Lpper AWD. Vacination Aganist Infectious Bovine Keratoconjunctivitis: Protective Efficacy and Antibody Response Induced by Pili of Homologous and Heterelogous Strains of Morexella Bovis. Aust Vet J, 1988; 65: 310.

  23) Brown MH, Brightman AH, Fenwick BW, Rider MA. Infectious Bovine Keratoconjunctivitis: A Review. J Vet Intern Med, 1998; 12 (4): 259-66.

  24) Siverio CD Jr, Whitcher JP. Haemophilus Influenzae Corneal Ulcer Associated With Atopic Keratoconjunctivitis and Herpes Simplex Keratitis. Br J Ophthalmol, 2002; 86(4): 478-479.

  25) Yeruham I, Perl S, Elad D. Infectious Bovine Keratoconjunctivitis and Lymphofollicular Hyperplasia of the Third Eyelid in Heifers. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health, 2001; 48(2): 137-41.

  26) Shiels IA, Sanderson SD, Taylor SM. Arterially Perfused Eye Model of Uveitis. Aust Vet J, 1999; 77(2): 100-104.

  27) Moree, CP, Whitley RD. Ophthalmic Disease Of Small Animal Domestic Ruminants. Vet Clin North Am, 1984; 6: 641.

  28) O'reilly A, Beck C, Mouatt JG, Stenner VJ. Exophthalmus Due to a Wooden Foreign Body in a Dog. Aust Vet Journal, 2002; 80(5): 268-271.

  29) Oğurtan Z, Ceylan C, Çelik İ, Sur E. Lens Abnormalities in Slaugtered and Brown Swiss Beef Cattle in Konya. Türk J Vet Anim Sci, 2002; 26: 1127-1131

  30) Williams D. Chronic Superficial Keratitis. Vet Rec, 1993; 132(8): 200.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]