[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 283-288
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella'nın İnaktivasyonu Üzerine Etkileri
Mehmet ÇALICIOĞLU, Abdullah DİKİCİ
Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Esansiyel yağlar, Salmonella, antimikrobiyel, çiğ köfte
Özet
Bu çalışma bazı esansiyel yağların, Türkiye'de yaygın tüketimi olan ve çiğ kıyma içeren bir ürün olan çiğ köftede Salmonella'nın yaşamı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çiğ köfte bir lokanta tarafından hazırlandı, yüksek seviyede (6.50 log10 kob/g) 5 Salmonella suşunun karışımıyla inoküle edildi ve daha sonra 6 gruba ayrıldı. Ağırlığının %1.8(v/w)'i oranında I.gruba serum fizyolojik (kontrol), II. gruba carvone, III. gruba cineole, IV. gruba eugenol, V. gruba linalool ve VI. gruba limonen ilave edildi ve iyice karıştırıldı. Sonra çiğ köfteler 4°C'de 3 saat muhafaza edildi. Esansiyel yağların uygulanmasından 30 dk ve 3 saat sonra her gruptan alınan çift seri örneklerde XLD agarda Salmonella sayıları tespit edildi. Çalışmada, örnekleme zamanına bağlı olmaksızın, kontrol ve limonen grubu hariç bütün gruplarda Salmonella sayıları istatistiksel önemde (P<0.05) azaldı. Kontrol, carvone, cineole, eugenol, linalool ve limonen gruplarında Salmonella sayıları sırasıyla 6.43, 4.77, 5.33, <1.0, 3.90 ve 6.34 log10kob/g olarak bulundu. Eugenol uygulanan örneklerde patojen sayısı uygulamadan 30 dk sonra bile tespit edilebilir seviyenin (<1.0 log10kob/g) altına düştü. Ancak, canlı Salmonella hücreleri zenginleştirme metoduyla izole edilebildi. İkinci bir deneyde ise, eugenolün minimum antimikrobiyel etki seviyesini belirlemek için çiğ köfte Salmonella ile inoküle edildikten sonra 5 gruba ayrıldı. I. grup kontrol olmak ( %0) üzere, II. gruba %0.5, III. gruba %1.0, IV. gruba %1.5 ve V.gruba %1.8 oranında eugenol ilave edildi. Uygulamadan 1 saat sonra gruplardan alınan çift seri örneklerde patojen sayısı tespit edildi. %1.8, %1.5, %1.0 ve %0.5 oranlarında eugenol uygulanan çiğ köfte örneklerinde patojen sayısı sırasıyla <1.0, 2.60, 3.78 ve 5.45 log10kob/g, kontrol grubunda ise 6.31 llog10kob/g olarak tespit edildi. Bu araştırmada esansiyel yağların, özellikle eugenolün, duyusal etkileri bakımından değerlendirildikten sonra, çiğ köfte gibi üretiminde bakterisidal aşama bulunmayan gıdalarda Salmonella'nın nontermal inaktivasyonu için kullanılabileceğini göstermiştir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ülkemizde, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak tüketilen çiğ köfte halk sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik riskler taşımaktadır1-5. Bu risklerin en önemlilerinden biri gıda kaynaklı gastroenteritlerin en yaygın nedeni olan Salmonella'dır.

  Çiğ köftenin güvenliği, kullanılan kıyma ve diğer katkı maddelerinin hijyenik kalitelerine bağlıdır. Kıymanın, fazla sayıda aerob genel canlı, koliform, stafilokok ve fekal streptokok mikroorganizmaları içerdiği ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturabileceği bilinmektedir. Salmonella'nın, ülkemizde kıymalarda bulunma oranı %2-5 arasındadır6-8. Ayrıca çiğ köfte yapımında kullanılan baharatların da yeterli mikrobiyolojik kaliteye sahip olmadığı ve kullanıldıkları ürünün bozulmasında bir ölçüde etkin rol oynayabilecekleri belirtilmektedir. Küplülü ve ark.9, Ankara'da satışa sunulan çiğ köfteler üzerine yaptıkları bir çalışmada, incelenen çiğ köfte örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerinin kötü olduğunu ve bunların halk sağlığı açısından risk oluşturabileceklerini saptamışlardır. Uzunlu4, S. enteritidis inoküle edilmiş çiğ köfte örneklerinde yaptığı bir çalışmada, hammaddede bulunan mikroorganizma sayılarının, çiğ köftenin farklı muhafaza sıcaklık ve süreleri içerisinde önemli ölçüde değişmeden canlı kaldıklarını ifade etmiştir. Yine İlarslan10 tarafından yapılan bir çalışmada, hiçbir ısıl işleme tabi olmadan hazırlanan ve tüketilen çiğ köftenin Escherichia coli O157:H7 yönünden riskli olduğu ve hijyenik koşullara gerek seyyar satıcılarda, gerekse lokantalarda yeterince uyulmadığı tespit edilmiştir. Arslan ve ark.'nın1, Elazığ piyasasından topladıkları 45 adet çiğ köfte örneğinde yaptıkları bir çalışmada da, örneklerin %6.6'sında 105-106/g arasında koagulaz pozitif S. aureus, sırasıyla %55.5'inde koliform, %15.5'inde ise fekal streptokok 105-106/g arasında saptamışlardır. Tüm bu çalışmalar, çiğ köftenin halk sağlığı açısından riskli bir gıda olduğunu ortaya koymasına rağmen, literatürde çiğ köftenin mikrobiyolojik güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Çiğ köftenin mikrobiyel güvenliğinin arttırılmasında, katı hijyen uygulamalarının yanında antimikrobiyel gıda katkı maddelerinin de kullanılması gerekmektedir. Esansiyel yağlar, doğal kaynaklı olmaları, kendilerine özgü lezzet ve aromaları ve geniş bioaktivite profiline sahip olmaları nedeniyle bu amaçla çiğ köftede kullanılabilecek önemli alternatiflerdendir11-14. Bu maddelerin insan sağlığı açısından, antikanserojen etkiyi11,12 de kapsayan çok sayıda olumlu biyolojik aktivitelere sahip oldukları ortaya konmuştur13. Et ürünlerinde antimikrobiyel olarak, tek yada diğer antimikrobiyellerle kombinasyon halinde kullanıldığında eugenol'un bozulmaya neden olan bakteriler üzerine etkili olduğu rapor edilmiştir14. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı, ön çalışmalar sonucu antimikrobiyel özellikleri nedeniyle seçilmiş bitkisel kaynaklı esansiyel yağ izolatlarının, deneysel olarak Salmonella ile kontamine edilmiş çiğ köftede, patojenin yaşamı üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Materyal olarak bir lokantadan müşteriler için hazırlanan taze çiğ köfteler kullanıldı. Esansiyel yağlar ise çiğ köfte içerisine belirli oranlarda direk olarak eklendi. Her bir tekerrür için, 1050 g çiğ köfte kullanıldı.

  1. İnokulumun hazırlanması: Refik Saydam Hıfzı Sıhha Enstitüsü kültür koleksiyonundan temin edilen 5 farklı Salmonella suşu (RSKK 95091, 96046, 19, 91, 92), ayrı ayrı 10 ml'lik nutrient besi yerinde 35ºC de 24 saat çoğaltıldı ve santrifüjle supernatant uzaklaştırılıp peletler steril serum fizyolojik ile yıkandı. Tekrar santrifüj edildi ve daha sonra tüm peletler %0.1 peptonlu suda süspansiyon haline birleştirilerek 17 ml'ye tamamlandı. Bu karışımdaki patojen yoğunluğu 109 kob/ml olarak belirlendi.

  2. Çiğ köftenin inokulasyonu ve esansiyel yağların uygulanması: Deneysel dizaynı gösteren akış şeması Şekil 1' de verilmiştir. İnokulasyondan önce numuneden tuz, pH ve Salmonella analizleri için örnekler alındı. Kalan miktara Salmonella mix kültürü ilave edildi ve karıştırıldı. İnokülasyon seviyesini belirlemek için alınan 25'şer g'lık iki örnekten sonra kalan 900 g'lık çiğ köfte, 6 eşit gruba ayrıldı. Ağırlığının %1.8(v/w)'i oranında, I.gruba steril serum fizyolojik (kontrol), II. gruba carvone (Sigma-Aldrich), III. gruba cineole (Merck), IV. gruba eugenol (Merck), V. gruba linalool (Merck) ve VI. gruba limonen (Merck) ilave edildi ve iyice karıştırıldı. Esansiyel yağlar kullanılmadan önce filtrasyonla (0.2 mikron) sterilize edildi. Örnek alınmadan önce çiğ köfteler 15 dk oda sıcaklığında bekletildi ve daha sonra 4ºC'de 3 saat muhafaza edildi. Esansiyel yağların uygulanmasından 30 dk ve 3 saat sonra her gruptan alınan çift seri örneklerde XLD agara ekim yapıldı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Salmonella inokulasyonu ve farklı esansiyel yağların çiğ köfteye ilave edilmesi

  3. Örneklerin alınması ve analizi: Her gruptan 0. ve 3. saatlerde 25 g'lık 2'şer örnek alındı. Her örnek 225 ml steril peptonlu suda 2 dk homojenize edildikten sonra 1/10'luk düzende 1/108'e kadar seyreltilerek, her dilüsyondan çift seri XLD agar (Acumedia) plaklarına 0.1 ml yüzey yayma yöntemi ile ekimler yapıldı ve 35ºCC' de 24 saat inkübe edildi16. Sayım yapılan plaklardan tesadüfen seçilen 3 koloni, polyvalent Salmonella antiserumu ile (Serobact, Eurobio) “O” antijenin varlığına bakılarak doğrulandı. Bu sayım tekniğinin duyarlılık seviyesi 10 kob/g' olduğu için, patojen seviyesinin duyarlılık derecesinin altına düştüğü durumlarda sırasıyla 35ºCC' de 24 saat %0.1 peptonlu suda ve daha sonra 42ºCC'de 24 saat Rappaport-Vassiliadis (Merck) ve Tetrathionate Broth (Oxoid) besi yerlerinde zenginleştirmeye tabi tutuldu 16.

  4. Eugenolün minimum antimikrobiyel etki seviyesinin belirlenmesi: Bu amaçla, çiğ köfte Salmonella ile inoküle edildikten sonra 5 gruba ayrıldı. I. grup kontrol olmak üzere %0, II. gruba %0.5, III. gruba %1.0, IV. gruba %1.5 ve V.gruba %1.8 oranında eugenol ilave edildi. Uygulamadan 1 saat sonra gruplardan alınan 3'er örnekten patojen sayısı tespit edildi. Akış şeması şekil 2' de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Salmonella inokulasyonu ve eugenolün çiğ köfteye ilave edilmesi

  5. Diğer analizler: Çiğ köftelerin tuz oranı Mohr yöntemi15 ile, 3 saatlik bekletmeden sonra gruplardan 1'er örnek alınarak, pH'sı (EDT. GP 353) ve su aktivitesi (Testo 650) belirlendi.

  6. Deneysel dizayn ve verilerin istatistiksel analizi: Deneyler 1'er hafta arayla 3 tekerrürden oluştu. log10 kob/g'a çevrilen veriler “tekerrür sayısı x örnekleme zamanı x test grupları x her test grubundan bir seferde alınan örnek sayısı” olacak şekilde 3x4x6x3 faktöryel dizayna uygun olarak fix etkiler ve değişkenler arası interaksiyonlar yönünden varians analizine tabi tutuldu. General Linear Models (GLM) prosedürlerine göre, en düşük kareler ortalamaları Fisher's Least significant difference (LSD) testi kullanılarak ayrıştırıldı ve bunda istatistiksel önem seviyesi %5 olarak kabul edildi. Su aktivitesi ve pH değerlerinde sadece standart sapma değerleri hesaplandı. Verilerin analizi, Statistical Analysis System (versiyon 6.1, SAS Institute Inc., Cary, North Caroline USA) kullanılarak yapıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Deneylerde kullanılan çiğ köftelerde Salmonella'ya rastlanmadı. Ortalama tuz oranı %2.86±0.56 olarak bulundu. Esansiyel yağların etkileri Tablo 1'de verilmiştir. İnokülasyon sonrası ortalama 6.50 log10 kob/g seviyesindeki Salmonella, muhafaza süresine bağlı olmaksızın kontrol ve limonen grubu hariç diğer gruplarda istatistiksel önemde azaldı. Eugenol içeren grupta ise Salmonella sayısı direkt ekim yöntemiyle tespit edilebilir seviyenin (1.0 log10 kob/g) altına düştü. Ancak zenginleştirme yöntemiyle Salmonella hücreleri izole edilmiştir. Salmonella üzerine etkinlik derecesine göre sırasıyla eugenol, linalool, carvone, cineole ve limonen etkili oldu. Esansiyel yağ ilavesi çiğ köftedeki pH ve aw değerlerini önemli derecede değiştirmediği gözlendi (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Esansiyel yağların çiğ köfteye inoküle edilmiş olan Salmonella populasyonu üzerine etkisi (log10 kob/g, ± standart sapma, N=3, n=2 ).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Salmonella ile inokule edildikten sonra esansiyel yağlarla muamele edilen çiğ köfte örneklerinin ortalama pH ve aw değerleri (log10 kob/g ± standart sapma, n=3) .

  Şekil 3'de ise, farklı düzeylerde eklenen eugenolun Salmonella üzerine inaktivasyonu verilmiştir. Salmonella sayısında, %0.5 oranında eugenol içeren grup hariç, diğer gruplarda istatistiksel (p< 0.05) bakımdan önemli bir azalma saptandı. %0.5 eugenol içeren grupta 0.85 log10 kob/g azalmaya, %1.8 oranında eugenol içeren grupta ise ≥ 6.30 log10 kob/g azalmaya neden oldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Eugenolün çiğ köftede Salmonella'nın inaktivasyonu üzerine etkisi (N=3, n=2)

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çiğ köfte, Salmonella için bakteriostatik bir ortama sahiptir4. Bu patojen, sayısında önemli bir azalma meydana gelmeksizin, uzun bir süre (24 saat) çiğ köftede canlılığını devam ettirebilmektedir. Tüketici sağlığını tehdit edebilecek bu riskin önlenmesi yada minimize edilmesi için, Salmonella'nın yaşamı üzerine hızlı etkiye sahip antimikrobiyel katkı maddelerinden yararlanılabilir. Bu çalışmada, GRAS statüsünde olan eugenol, linalool, carvone ve cineolun çiğ köftede Salmonella'yı inaktive etmek için kullanılabilecekleri ortaya konmuştur. Kim ve ark.17, çok sayıda esansiyel yağın sıvı besi yerinde E. coli O157:H7, L. monocytogenes, Salmonella Typhimurium ve Vibrio vulnificus'un yaşamı üzerinde etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, 250 μg/ml konsantrasyonda bakterisidal etkisi yönünden carvacrol en etkili bulunurken, limonene ve linalool en az etkili bulunmuştur. Eugenol ise orta derecede etkili bulunmuştur. Gıdalarda yapılan çalışmaların çoğunluğunu, değişik bitkilerin ham ekstraklarından elde edilen karışım halindeki yağlar (nane yağı, hardal yağı, biberiye yağı vb.) oluşturmaktadır18. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen antimikrobiyel etkinin, karışım halindeki yağı oluşturan hangi spesifik madde yada maddelerden kaynaklandığı bilinmemektedir. Ayrıca, bu ham ekstraklarda toksik maddelerin de bulunabileceğinden, gıdalara karışım halindeki ham ekstraklar yerine, antimikrobiyel etkisi bilinen spesifik esansiyel yağların ilavesi daha güvenilirdir. Nitekim, L. monocytogenes ile inoküle edilmiş dilimlenmiş-rosto sığır etinin yüzeyine, eugenol sürülerek uygulandığında (0.1ml/25 dilim) bu patojenin sayısında azalmaya neden olduğu ortaya konmuştur19. Benzer sonuçları ısı işlemi görmüş tavuk göğüs etlerinde de ortaya konmuş ve eugenolün yüzeyde oluşturduğu antilisterial etkiden yararlanılabileceği ifade edilmiştir20. Bu çalışmamızda, esansiyel yağlardan eugenolun %1.8 oranında kullanıldığında Salmonella sayısında 6.0 log10 kob/g' ın üzerinde bir azalmaya neden olması, bu maddenin ısıl işlem uygulanmayan gıda işleme teknolojileri için etkili bir alternatif-antimikrobiyel katkı maddesi olarak düşünülebileceğini göstermektedir. Bu esansiyel yağların güçlü aromaya sahip olmalarından dolayı, çiğ köftede kullanımları tavsiye edilmeden önce, ürünün duyusal nitelikleri üzerine olan etkisi araştırılmalıdır.

  Teşekkür
  Bu çalışma Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Fonundan desteklenmiştir (proje No: 949). Deneyde kullanılan çiğ köfteyi sağladıkları için Öz Urfa Lahmacun ve Çiğ köfte Salonları sahibi Celal - İbrahim BURCUK'a teşekkür ederiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Arslan A, Güven A, Saltan S ve Patır B. Elazığ'da tüketime sunulan çiğ köftelerin mikrobiyolojik kalitesi. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. 1992; 6(1,2):13-17.

  2) Pekel Ç. ve ark. Çiğ köftelerin mikrobiyolojik kalitesi. 1. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu, Çukurova Üniv., Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana 17-18 Nisan 2003.

  3) Sağun E, Alişarlı M, Durmaz H. Farklı sıcaklıklarda muhafazanın çiğ köftede Staphylococcus aureus'un gelişimi ve enterotoksin üretimi üzerine etkisi. Turk J Vet. Anim. Sci. 2003;27: 839-845.

  4) Uzunlu S. Çiğ köftenin mikrobiyolojik kalitesi ve farklı muhafaza sıcaklık ve sürelerindeki mikrobiyal değişimin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Antalya, Akdeniz Üniv., Fen Bil. Enst., 2002.

  5) Pehlivanlar S, Şireli UT. Enterotoksijenik Bacillus cereus'çiğ köftede enterotoksin oluşturma yeteneğinin belirlenmesi. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. 2004;18(1): 45-50.

  6) Erol İ. Ankara'da tüketime sunulan kıymalarda Salmonellaların varlığı ve serotip dağılımı. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 1999;23: 321-325.

  7) Gökalp HY,Yetim H, Karacam H. Some saprohylic and pathogenic bacteria levels of ground beef sold in Erzurum, Turkey. In. Proceeding of 2nd World Congress of Foodborne Infections and Intoxicatıons. Berlin, 1982, 310-313.

  8) Sarıgöl C. Elazığ'da tüketilen kıymalarda Clostridium ve Enterobacteriaceae grubu mikroorganizmaların varlığı üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv. Vet. Fak. Dergisi. 1982; 7: 179-186.

  9) Küplülü Ö, Sarımehmetoğlu B ve Oral N. The microbiological quatily of çiğ köfte sold in Ankara. Turk J Vet. Anim. Sci. 2003; 27: 325-329.

  10) İlarslan N. İstanbul ilinde satışa sunulan çiğ köftelerin mikrobiyolojik kalitesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans tezi, Edirne, Trakya Üniv., Fen Bil. Enst. 2002.

  11) Crowell PL, Kennan WS and Haag JD. Chemoprevention of mammary carcinogenesis by hydroxylated derivatives of d-limonene. Carcinogenesis. 1992;13(7): 1261-1264.

  12) Crowell PL. Monoterpenes in breast cancer chemoprevention. Breast Cancer Research and Treatment. 1997;46: 191-197.

  13) Kalemba D, Kunıcka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current Medicinal Chemistry. 2003;10: 813-829.

  14) Blaszyk M, Holley R. Interaction of monolaurin, eugenol and sodium citrate on growth of common meat spoilage and pathogenic organisms. Int. J. Food. Microbiol. 1998; 39:175-183.

  15) Tolgay Z, Tetik İ. Muhtasar gıda kontrolü ve analizleri kılavuzu. Ege Matbaası, Ankara, 1964.

  16) Calicioglu M., Sofos JN, Samelis J, Kendall PA, and Smith G.C. Effect of acid adaptation on inactivation of Salmonella during drying and storage of beef jerky treated with marinades. Int. J. Food Microbiol. 2003; 89: 51-65.

  17) Kim J, Marshall MR and Wei C. Antibacterial activity of some essential oil components against five foodborne pathogens. J. Agric. Food Chem. 1995; 43: 2839-2845.

  18) Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in food-a review. Inter. J. Food Microbiol. 2004; 94:223-254.

  19) Hao YY, Brackett RE and Doyle MP. Inhibition of Listeria monocytogenes and Aeromonas hydrophila by plant extracts in refrigerated cooked beef. J. Food Protect. 1998; 61: 307-312.

  20) Hao YY, Brackett RE and Doyle MP. Efficacy of plant extracts in inhibiting Aeromonas hydrophila and Listeria monocytogenes in refrigerated cooked poultry. Food Microbiol. 1998;15: 367-378.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]