[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
L- Lizin ve L- Ornitinin Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Etkisi
Mehtap ÖZÇELİK1, Necmi ÖZDEMİR2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz,Lizin, Ornitin
Özet
Bu çalışmada L- ornitin ile L- lizinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazını farklı konsantrasyonlarda inhibe ettiği ortaya konulmuştur. L- ornitinin 20 mM konsantrasyonunda karaciğer doku arginazını %60, böbrek doku arginazını ise %39'ını inhibe ederken 80 mM'lık konsantrasyonda ise karaciğer doku arginazını %89, böbrek doku arginazını %86 oranında inhibe ettiği görülmüştür. Diğer taraftan, 20 mM'lık L- lizin karaciğer doku arginazını %47 inhibe ederken böbrek doku arginazını %41 oranında inhibisyona uğratmıştır. 80 mM'lık L-lizin denendiğinde karaciğer doku arginazını %81, böbrek doku arginazını %79 inhibisyona uğrattığı saptanmıştır. Farklı substrat konsantrasyonlarında karaciğer dokusu 20 mM L- arginin konsantrasyonundan sonra doyuma ulaşırken böbrek dokusu 50 mM'dan sonra doyuma erişmiştir. Karaciğer 2,4 mM, böbrekte ise 8 mM olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 50 mM L- ornitin ve L- lizin ilavesiyle farklı substrat konsantrasyonlarında manda karaciğer ve böbrek dokusunda arginaz Km'lerinin de farklı olduğu bulunmuştur.

Sonuç olarak; L- ornitin ve L- lizinin, manda karaciğer ve böbrek doku arginazının farklı oranlarda inhibisyonuna neden olduğu görülmüştür. L- ornitin ve L- lizin amino asitleri manda karaciğer ve böbrek doku arginazını karışık tipte (kompetatif- nonkompetatif) inhibe ettiği saptanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Arginaz enzimi (L- arginin amidinohidrolaz, E.C. 3.5.3.1), ilk defa 1904 yılında Kossel ve Dakin tarafından keşfedilen sitoplazmik enzim olup üre döngüsünün son basamağında L-arginini, üre ve ornitine hidrolize eder 1 .

  Enzimin esas yeri karaciğer olup, kırmızı kan hücreleri 2 , böbrek 3, 4 , laktasyondaki meme bezi 5 , beyin 6 gibi birçok ekstrahepatik dokularda da bulunmaktadır. Esas fonksiyonu üre döngüsüne katılmaktır. Bunun yanında üre döngüsü bulunmayan extrahepatik dokularda ise protein sentezinde rol alan prolinin sentezlenmesinde 3, 6,7 ve poliaminlerin sentezlenmesi için gerekli ornitinin üretiminde 7,8 , ayrıca immun cevap oluşumunda, tümör biyolojisinde de rol oynadığı saptanmıştır 9.

  Arginaz enziminin tam aktivite gösterebilmesi için Mn+2 iyonları gereklidir 2. Mn++ iyonları arginazın tetramer yapı kazanarak inhibitörlere karşı daha stabil hale gelmesini sağlamaktadır 10,11 .

  Bazı amino asitlerin arginaz enzimini inhibe ettiği bilinmektedir. Bundan dolayı bu amino asitlerden L-lizin ve L-ornitinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazı üzerine inhibisyon etkileri ve kinetik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırmada kullanılan materyaller Elazığ Elkas Kesimevi'nde kesilen aynı fiziksel özelliklere ve beslenme özelliklerine sahip 3-4 yaşlarındaki 11 mandadan alınan karaciğer ve böbrek dokusu olup, bu dokular % 0,9'luk NaCl içinde en kısa zamanda laboratuara getirilmiştir.

  Alınan dokular iki süzgeç kağıdı arasında kurutulduktan sonra MnCl2 (1/ 10, w/ v) ile sulandırılarak Potter- Elvenjam cam- cam homojenizatörde homojenize edilip homojenatlar soğutmalı santrifüjde (Sorvall RC- 5B) 16000xg'de 15 dakika santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra üste kalan süpernatant alınarak enzim kaynağı olarak kullanılmıştır.

  Enzim aktivitesi Tiyosemicarbazid- Diasetilmonoxim- Üre (TDMU) Metodu ile yapılmıştır 12.

  Enzim kaynakları 2,5 mM'lık MnCl2 ile reaksiyona sokularak, 55oC'de 10 dakika preinkübasyona tabi tutulmuştur. L-argininden 0,3 ml (pH 9,7), karbonat tamponundan (pH 9,7) 0,4 ml ve 0,3 ml enzim kaynağı konularak 37oC'de 10 dakika sallantılı su banyosunda inkübasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra 3 ml asit ayıracı ilave edilip reaksiyon durdurularak üzerine 2 ml renk ayıracı ilave edilip 10 dakika kaynar su hamamında bekletilmiştir. 520 nm (UV/ Vis- Spectro- Shimadzu UV- 240) dalga boyunda örneklerin absorbanslarından sıfır zaman körlerinin absorbansları (zero time blank) çıkarıldıktan sonra üre miktarları değerlendirilmiştir. Protein miktarının ölçümü ise Biüret Metodu ile saptanmıştır 13.

  ÜNİTE: Proteinin (1mg) 1 saatte oluşturduğu üre miktarının µmol cinsinden ifadesidir (µmol üre/ mg protein x saat).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Manda karaciğer ve böbrek doku arginazlarının L-lizin ve L-ornitinin varlığında kinetik özellikleri araştırılmıştır. 100 mM'a kadar değişen konsantrasyonlarda L-lizin ve L-ornitinin kullanılarak inhibisyon etkileri araştırılmıştır. Buna göre, manda karaciğer ve böbrek dokusu, farklı konsantrasyonlarda L-ornitin ve L-lizin ile reaksiyona sokulduğunda arginaz aktivitesini kuvvetli şekilde inhibe ettiği görülmüştür (Şekil 1, 2, 3, 4). L- ornitin ile L- lizin manda karaciğer ve böbrek doku arginazını farklı konsantrasyonlarda inhibe ettiği ortaya konulmuştur. 20 mM L-ornitin konsantrasyonunda karaciğer doku arginazını %60, böbrek doku arginazını %39 inhibe ederken; 80 mM'lık konsantrasyonunda ise karaciğer doku arginazını %89, böbrek doku arginazını %86 oranında inhibe ettiği görülmüştür (Şekil 1, 2). Bunun yanında L-lizinin inhibisyon etkileri de araştırılmıştır. 20 mM'lık L-lizin karaciğer doku arginazını %47, böbrek doku arginazını da %41 oranında inhibe ettiği bulunmuştur. 80 mM'lık L-lizin denendiğinde, karaciğer doku arginazını %81, böbrek doku arginazını ise %79 inhibisyona uğrattığı saptanmıştır (Şekil 3, 4).

  L- ornitin ve L- lizinin inhibisyon etkisi bulunduktan sonra farklı substrat konsantrasyonlarda ve L-lizin ile L-ornitinin varlığında manda karaciğer ve böbrek doku arginazının ilişkisini Michaelis- Menten eşitliğine göre araştırılmıştır (Şekil 5, 6, 7, 8). L- ornitin ve L- lizin 50 mM'lık konsantrasyonlarda kullanılarak manda karaciğer ile böbrek dokularındaki inhibisyon tipi belirlenmiştir. Bu çalışmayla karaciğer dokusunun substratla (L-arginin) doyumu yaklaşık 20 mM ile başlarken böbrek dokusunda 50 mM konsantrasyonda doyuma ulaştığı görülmüştür. Michaelis- Menten grafiğinde bulunan değer Lineweaver- Burk eğrisine dökülerek Km değerleri tespit edilmiştir (Şekil 9, 10, 11, 12). Buna göre kontrollerin karaciğer dokusunda Km değeri 2,4 mM bulunmasına karşılık, L- ornitin ilave edildiğinde 8,3 mM; L- lizin ilave edildiğinde ise 9,1 mM olarak bulunmuştur. Böbrek için Km değerleri de saptanmıştır. Buna göre kontrol için Km değeri yaklaşık 8 mM civarında bulunurken, L- ornitinin ilave edilmesiyle 14 mM, L- lizinin ilave edilmesiyle de 13 mM olarak saptanmıştır. Bulunan Km'ler doğrultusunda L- lizin ve L- ornitin amino asitleri manda karaciğer ve böbrek doku arginaz enzimlerini karışık tipte (kompetatif- nonkompetatif inhibisyon) inhibe etmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bazı amino asitlerin arginaz enzimini inhibe ettiği araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur. Bu amino asitlerden ornitin, sistein, lizin, lösin, izolösin 3, 10, 14, 15, prolin 3, 14, hidroxiprolin, homoarginin 2 inhibisyon etkileri saptanmıştır.

  Muszynska ve Wojtczak 16, amino asitlerin ligand olduğunu, bu ligandın arginaza bağlanmasıyla enzimi konformasyonel değişime uğrattığı ve bununda enzim-substrat komplexinin turnover'ını bozduğunu belirtmişlerdir.

  Yaptığımız bu çalışmada, manda karaciğer ve böbrek doku arginazı üzerine farklı konsantrasyonlarda L- ornitin ve L- lizinin etkisini araştırmak amacıyla 20 mM L- ornitin ilave edildiğinde karaciğer doku arginazını %60, böbrek doku arginazını %39 inhibe ederken 20 mM L-lizin ise karaciğer doku arginazını %47, böbrek doku arginazını %41 oranında inhibe etmiştir. İnhibitörlerin konsantrasyonu 80 mM'a çıkarıldığında L- ornitinin karaciğer doku arginazını %89, böbrek doku arginazını %86 inhibe ederken; L- lizin ise karaciğer doku arginazını %81, böbrek doku arginazını %79'luk bir inhibisyonuna uğrattığı görülmüştür (Şekil 1, 2, 3, 4). Bu sonuçlara göre, L- ornitinin manda karaciğer ve böbrek dokusunu, L-lizinden daha kuvvetli inhibe ettiğini açıklayabiliriz. Bu sonuçlar Freedland ve ark. 15'nın yaptığı çalışma ile paralellik göstermiştir. L- lizin ve L- ornitin amino asitlerinin arginaz enzimi için kuvvetli inhibitörleri olduğu çeşitli çalışmalarla açıklanmıştır 3, 10, 14, 15, 17-21.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: L- ornitinin manda karaciğer doku arginazı üzerine inhibisyon etkisi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: L- ornitinin manda böbrek doku arginazı üzerine inhibisyon etkisi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: L- lizinin manda karaciğer doku arginazı üzerine inhibisyon etkisi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: L- lizinin manda böbrek doku arginazı üzerine inhibisyon etkisi.

  Sığır karaciğer arginazında yapılan bir çalışmada, kompetatif inhibitör etki yapan L-lizin ve L- ornitinin; putresin ve kadaverinden daha güçlü olduğunu açıklamışlardır 17. Bazı amino asitlerin rat meme bezi arginazında inhibisyon etkisi araştırılarak lizin, ornitin, valinin kuvvetli bir şekilde kompetatif tipte inhibisyona neden olduğunu; prolin, izolösin ve lösinin ise daha az inhibe ettiğini bulmuşlardır 18.

  Amino asitlerin dokulara göre farklı etki ettiği de saptanmıştır. Özellikle bazı amino asitler karaciğer için bazıları ise böbrek için güçlü inhibitör etki yapmaktadır. Lizin ve ornitinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazı üzerine güçlü inhibitör etkisi görülmüştür. Bazı çalışmalarla bu etki desteklenmiştir. Kaysen ve Strecker 19, canavanin ve homoargininin karaciğer arginazını inhibisyona uğratırken; homosistein, lizin, ornitin, prolinin ise böbrek arginazını güçlü bir şekilde inhibe ettiği ve bu amino asitlerin enzim üzerinde ikinci bir bölgeye bağlanarak etki ettiklerini açıklamışlardır. Levillain ve ark. 20 ise ördek böbrek tubulllerinin farklı kısımlarında lizin, prolin, ornitin ve glutaminin inhibisyon etkisini araştırmışlardır. Buna göre böbrek tubuluslarının büyük kısmında arginaz enzimini en kuvvetli inhibe eden amino asitin lizin olduğunu; daha sonra ornitin ve glutamin takip ettiği; prolinin ise inhibisyon gücünün istatistik önemi olmadığını açıklamışlardır.

  Bu çalışmada, L- ornitin ve L- lizinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazında nasıl bir inhibisyona neden olduğu da saptanmıştır (Şekil 5, 6, 7, 8). Sonuçlara göre dokuların kontrollerin Km'leri, amino asit varlığındaki Km'lerinden farklı bulunmuştur. Kontrol Km'ler, karaciğer dokusu için 2,4 mM iken böbrek için 8 mM bulunmuştur. L- ornitin için karaciğerin 8,3 mM, böbreğin 14 mM bulunmasına karşılık L- lizin ilave edildiğinde karaciğerde 9,1 mM, böbrekte 13 mM olarak tespit edilmiştir. Farklı Km'lerin yanında Vmax değerlerinde de farklılık görülmüştür. Böylece manda karaciğer ve böbrek doku arginazlarının L- ornitin ve L- lizin ile karışık tipte inhibe ettiği tespit edilmiştir (Şekil 9, 10, 11, 12).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- ornitinin varlığında manda karaciğer doku arginaz aktivitesinin değişimi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 6: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- ornitinin varlığında manda böbrek doku arginaz aktivitesinin değişimi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 7: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- lizin varlığında manda karaciğer doku arginaz aktivitesinin değişimi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 8: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- lizin varlığında manda böbrek doku arginaz aktivitesinin değişimi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 9: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- ornitin varlığında manda karaciğer doku arginazının Km değerinin Lineweaver- Burk grafiğine göre değerlendirilmesi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 10: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- ornitin varlığında manda böbrek doku arginazının Km değerinin Lineweaver- Burk grafiğine göre değerlendirilmesi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 11: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- lizin varlığında manda karaciğer doku arginazının Km değerinin Lineweaver- Burk grafiğine göre değerlendirilmesi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 12: Farklı substrat konsantrasyonlarında ve L- lizin varlığında manda böbrek doku arginazının Km değerinin Lineweaver- Burk grafiğine göre değerlendirilmesi.

  Rat karaciğer arginazında yapılan bir çalışmada ornitin ve üre kullanıldığında enzimi karışık inhibisyona uğrattığı açıklanmıştır 21.

  Yapılan bazı çalışmalarda, L- ornitinin memeli karaciğer arginazı üzerindeki inhibitör etkileri araştırılmış farklı sonuçlar elde edilmiştir. Hunter ve Downs 22 yaptığı çalışmada, memeli arginaz enzimini kompetatif inhibe ederken Mora ve ark. 23 ise nonkompetatif olduğunu bulmuşlardır. L- ornitinin farklı derecelerde saflaştırılan renal hepatik arginazının kısmi olarak kompetatif / nonkompetatif (karışık tipte inhibisyon) etki yaptığı tespit edilmiştir 24. Pace ve Landers 25, saflaştırılmış sığır karaciğer arginazını pH değeri 9,5'da L-ornitinin kompetatif inhibe ettiğini bulmuşlardır.

  İzole edilen rat karaciğer mitokondri arginazını ornitin ve lizinin inhibe ettiği saptanmıştır 15. Üre döngüsü enzimlerinden arginazı en iyi inhibe eden amino asitin lizin olduğunu ve enzimi karışık inhibe ederken 26, Subrahmanyam ve Reddy 17, lizin ve ornitinin sığır karaciğer enzimi için kuvvetli inhibitörü olduğunu kanıtlayarak enzimi kompetatif olarak inhibe ettiğini ortaya koymuşlardır. Sıçan karaciğer arginazını L- amino asitlerden ornitin ve lizinin kompetatif, valin, lösin, izolösin ve sisteinin ise nonkompetatif tipte inhibisyona uğrattığı belirtilmiştir 16

  Dolinska ve Albrecht 27, rat beyin mitokondrisinde yaptıkları bir çalışmada 25 mM L-arginin kullanılarak L-ornitin ve L-lizinin etkisini açıklamışlardır. Buna göre enzimi 20 kat inhibe ettiği bulunmuştur. Carvajal ve ark. 28, insan karaciğer arginazının ornitinin nonkompetatif, lizinin ise kompetatif inhibitörü 20, 28 olduğunu açıklamışlardır.

  Kaysen ve Strecker 19, rat böbreğinde yaptığı bir çalışmada arginaz enzimin allosterik bölgelerinin var olduğu açıklamışlardır. Ayrıca dallanmış zincirli amino asitler tarafından oluşturulan kısmi inhibisyonlar arginaz üzerinde allosterik bir bölgenin varlığını, inhibitörün bu bölgeye bağlandığını (non- kompetatif inhibisyon) ve enzim amino asit komplexinin enzimatik olarak aktif olduğunu göstermişlerdir 3. Rao ve ark. 29 meme tümörlerinde prolinin meme tümör arginazı üzerinde inhibisyon etkisini prolinin herhangi bir konformasyonel değişim olmaksızın aktif bölge için direkt olarak yarışmayla olduğunu açıklamışlardır.

  L- lizinin 6-14 yaş arasındaki çocuklara 0,5 mmol/kg oranında enjeksiyonundan sonra plazmada ornitin ve arginin, idrarda ise amonyak konsantrasyonunda artışın saptanması, arginaz enzimini inhibe ettiğinin göstergesi olarak açıklanmıştır. Plazmadaki bu ornitin miktarındaki artış mitokondrial ornitin transportunun inhibisyonundan kaynaklandığı açıklanmıştır. Çünkü lizinin ammonojenik özelliğinin yanında hem ornitin transkarbamilaz aktivitesinin hemde lizin tarafından mitokondrial ornitin alınımının inhibisyonuyla ornitinin sitrüline dönüşümünü bozmasına neden olabileceği sonucuna varılmıştır 30.

  Sonuç olarak, L- ornitin ve L- lizinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazını inhibisyona uğrattığı saptanmış, inhibisyon tipinin ise karışık tipte (kompetatif- nonkompetatif inhibisyon) olduğu ortaya konulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Garganta CL, Bond JS. Assay and kinetics of arginase. Anal Bioch 1986; 154: 388-394.

  2) Ikemeto M, Tabata M, Murachi T, et al. Purification and properties of human erytrocyte arginase. Ann Clin Biochem 1989; 26: 547-553.

  3) Carvajal N, Cederbaum SD. Kinetics of inhibition of rat liver and kidney arginases by proline and branched- chain amino acids. Biochim Biophy Acta 1986; 870: 181-184.

  4) Özdemir N, Özçelik M. Manda karaciğer ve böbrek doku arginazının fotoinaktivasyonu ve kinetik özellikleri. Tr J Vet Anim Sci 2001; 25 (6): 995-1000.

  5) Yip MCM, Knox WE. Function of arginase in lactating mammary gland. Biochem J 1972; 127: 893-899.

  6) Braissant O, Gotoh T, Loup M, et al. L-arginine uptake, the citrulline- NO cycle and arginase II in the rat brain: An in situ hybridization study. Molec Brain Res 1999; 70: 231-241.

  7) Konarska L, Tomaszewski L and Rolczyk U. Studies on L-arginase in developing rat small intestine, brain and kidney. Biochem. Med Metab Biol 1986; 35: 170-178.

  8) Wu G, Morris SM. Arginine metabolism: nitric oxide and beyond. Biochem J 1998; 336: 1-17.

  9) Efron DT, Barbul A. Arginine and nutrition in renal disease. J Nutr 1999; 9 (3): 142-144.

  10) Muszynska G, Wojtczak M. Influence of immobilization on conformation of rat liver arginase. Int J Biochem 1979; 10: 665-668.

  11) Porembska Z, Grabon W, Zelazowska, et al. Nonidentity of ubunits of human kidney arginase A1 and human liver arginase A5. Acta Biochim Polonica 1993; 40 (4): 465-470.

  12) Geyer JW, Dabich D. Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates. Analy Biochem 1971; 39 (2): 412-417.

  13) Gornall AG, Bardawill CJ, David MM. Determination of serum proteins by means of the biüret reaction. J Biol Chem 1975; 177: 751.

  14) Erişir M, Ozan ST. Sığır doku rumen arginazının bazı amino asitler tarafından inhibisyonu ve kinetiği. Turk J Vet Anim Sci 2000; 24: 65-70.

  15) Freedland RA, Crozier GL, Meijer AJ: Arginine uptake by isolated rat liver mitochondria. Biochim Biophy Acta 1984; 802: 407-412.

  16) Muszynska G, Wojtczak M. Influence of immobilization on conformation of rat liver arginase. Int J Biochem 1979; 10: 665-668.

  17) Subrahmanyam TSR, Reddy SRR. L- ornithine and L- lysine need their α-carboxyl groups for effective inhibition of bovine liver arginase. Indian J Biochem Biophy 1986; 23: 359-361.

  18) Fuentes JM, Campo ML, Soler G. Kinetics and inhibition by some aminoacids of lactating rat mammary gland arginase. Arch Int Physiol Biochim Biophys 1994; 102: 255-258.

  19) Kaysen GA, Strecker HJ. Purification and properties of arginase of rat kidney. Biochem J 1973; 133: 779-788.

  20) Levillain O, Hus-Citharel A, Morel F. Urea production by kidney collecting ducts in vitro: Effect of amino acid addition. Pflugers Archiv European J Phy 1994; 426: 481-490.

  21) Reczkowski RS, Ash DE. Rat liver arginase: kinetic mechanism, alternate substrates and inhibitors. Arch Biochem Biophy 1994; 312: 31-37.

  22) Hunter A, Downs CE. The Inhibition of arginase by amino acids. J Biol Chem 1945; 157: 427-446.

  23) Mora J, Tarrab R, Martuscelli J, et al. Characteristics of arginase from ureotelic and non-ureotelic animals. Biochem J 1965; 96: 588-594.

  24) Carlisky NJ, Sadnık IL, Menendez JL. Properties of amphibian renal arginase- III. The molecular weight, chemical specificity and effects of ornithine and urea. Comp Biochem Physiol 1972; 42B: 81-90.

  25) Pace CN, Landers RA. Arginase inhibition. Biochim Biophy Acta 1981; 658: 410-412.

  26) Ameen M, Palmer T. Inhibition of urea cycle enzymes by lysine and saccharopine. Biochem Int 1987; 14 (3): 395-400.

  27) Dolinska M, Albrecht J. L- arginin uptake in rat cerebral mitochondria. Neurochem Int 1998, 33: 233-236.

  28) Carvajal N, Martinez J, Oca F, et al. Subunit interactions and immobilised dimers of human liver arginase. Biochim Biophy Acta 1978; 527: 1-7.

  29) Rao KVK., Paı SR, Bapat CV. The inhibition of arginase by proline in cell- free extracts of mouse mammary tumour. Br J Cancer 1974; 30: 129-135.

  30) Kato T, Sano M, Mizutani N. Inhibitory Effect of intravenous lysine infusion on urea cycle metabolism. Eur J Pediatr 1987; 146: 56-58.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]