[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sincaplarda (Sciurus Vulgaris) Papilla vallata'nın Makroskobik ve Işık Mikroskobik Yapısı
Esin ÜNSALDI1, Sadık YILMAZ2
1Tarım il Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi Konya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sincap, Papilla vallata, Işık mikroskop
Özet
Bu çalışma, sincaplarda (Sciurus vulgaris) papilla vallata'nın makroskobik ve ışık mikroskobik yapısını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 10 adet ağaç sincabı kullanıldı. Makroskobik olarak sincap dili nispeten uzun ve dardı. Dil 2.75±1.7 cm uzunluğunda ve 0.75±1.2 cm genişliğindeydi. Sincap dilinde papilla fungiformis ve papilla vallata olmak üzere 2 çeşit tat papillası bulunmaktaydı. Sincapta dilin arka kısmında, gövdesi ile kök kısmı arasında, üst yüzde etrafı derin bir hendekle çevrili üç adet papilla vallata görüldü. Bu papillalardan ortadaki daha geride olup, ters V şeklinde dizilmişlerdi. Papilla vallata çok katlı yassı bir epitelle örtülüydü. Tat tomurcukları hendeğin sadece iç duvarında ve alt yarımında intraepiteliyal olarak yer almaktaydı ve genellikle her duvarda ortalama 4 adet bulunmaktaydı. Papilla vallata'da toplam 278 adet tat tomurcuğu sayıldı. Hendek duvar yüzey alanı da 0.58 mm2 olarak hesaplandı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Dillerindeki papilla vallata sayısına göre kemiriciler üç gruba ayrılarak incelenebilir. Hamster, mouse, rat ve calomys callosus gibi kemiricilerin bulunduğu birinci grupta, dilin arka kısmının üst yüzünün tam orta çizgisi üzerinde etrafı yanlardan ve arkadan hendeklerle çevrili bir adet papilla vallata vardır 1-5 Oklu kirpinin yer aldığı ikinci grupta dilin arkasının üst yüzünde, bir hendekle çevrili iki adet papilla vallata bulunur 6. Üçüncü grupta yer alan uçan sincap 7, keseli sıçan 8 ve japon fındık faresinde 9 tepesi arkaya doğru olan üçgen biçiminde dizilmiş, üç adet papilla vallata vardır.

  Ratlarda papilla vallata 1 mm uzunluğunda, 0.5 mm genişliğinde oval şekilli bir yapıya sahiptir. Papillanın tepesi dilin yüzeyinin üzerindedir, düzdür ve kubbe şeklindedir 5. Mouse'de papilla vallata'nın çapı kısa ekseni boyunca 300 μm, uzun ekseni boyunca 500 μm civarındadır 10. Dilin arka kısmının üst yüzünde yer alan papilla vallata, IX. çift beyin siniri olan n. glossopharyngeus tarafından innerve edilir 11, 12. Bu papillalar lezzet alma işini görürler 13.

  Papilla vallata, çok katlı yassı bir epitel ile örtülü ve bir bağ dokuya sahiptir 8,14. Epitelin keratinizasyonu oldukça zayıftır 14, 15. Hendeğin duvarları üzerindeki epitel tabaka düz ve kalındır 16. Hendeğin kaidesine, daha derinde yerleşmiş olan seröz yapıdaki Von Ebner bezleri (Glandulae gustatoriae) bir kanal ile açılmaktadır 3, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18. Mouse 1, 19, rat 3, 20 ve hamster 2, 21 papilla vallata tat tomurcukları hendeğin iki tarafındaki duvarlar boyunca intraepiteliyal olarak dizilmişlerdir. Ayrıca mouse'da tat tomurcuklarının hendeğin iki duvarında olduğu kadar, papillanın üst yüzünde bulunduğu da bildirilmiştir 18.

  Papilla vallata tat tomurcuğu sayısı ratlarda 473 22, 589 23 veya 610 24, erişkin hamsterlerde 168, gençlerde ise 81'dir 2. Hamsterlerde tat tomurcukları 120- 125 μm uzunlukta ve 50-80 μm genişlikte 21 ve erişkin ratlarda ise tat tomurcuğu 46 μm³'lik bir hacime sahiptir 22.

  Mouse papilla vallata tat tomurcukları 3 farklı tipte hücre içermektedir 1,19. I. tip koyu veya sustentakular hücreler, II. tip açık veya gustatorik hücreler 1, 19, 25-27 ve III. tip intermedier (ara) hücrelerdir 1, 25. Rat ve kobaylarda 25,28,29 dört hücreden bahsedilmektedir. Hamster 21 ve guinea pig 29 papilla vallata tat tomurcuklarında oldukça yuvarlak yapıda olan basal hücreler, tat tomurcuklarının basal ve basolateral bölgesinde bulunurlar. Tat tomurcuklarında bulunan bu hücreler, epitelde yer alan basal hücrelerden çok kolay bir şekilde ayrılırlar. Tat tomurcuğunu saran yassı epitel hücrelere karşı bir sınır şekillendiren periferal hücreler ise tat tomurcuğunun en dış kısmında bulunur 30.

  Yaptığımız ön incelemelerde rodentia'larda dil ve tat papillaları üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmasına rağmen ağaç sincabında dil ve tat papillaları ile ilgili detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır.

  Bu çalışmada; sincaplarda tat papillalarının makroskobik ve ışık mikroskobik yapısının ortaya konulması amaçlanmış olup, çalışmanın bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmada, sincaplarda (Sciurus vulgaris) tat papillalarının makroskobik ve ışık mikroskobik yapısı incelendi. Çalışmada, 5 adet ergin erkek ve 5 adet ergin dişi olmak üzere toplam 10 adet ağaç sincabı kullanıldı. Ağaç sincabının vücut ağırlığı 185-230 gr arasında değişmekte idi. Sincaplar öldürüldükten sonra en geç bir saat içinde diller çıkarılarak anatomik ve histolojik inceleme yöntemleri uygulandı. Terminolojik ifadelerin yazımında Nomina Anatomica Veterinaria 31 ve Nomina Histologica Veterinaria'dan 32 yararlanıldı.

  1. Anatomik Yöntemler: Sincapların dilleri incelenerek papillaların yeri, dağılımı ve şekli tespit edildi.

  2. Histolojik Yöntemler:

  2.1. Işık Mikroskobik:

  Bu amaçla alınan dil örnekleri % 10'luk formaldehit solusyonunda tespit edildi. Daha sonra papilla vallata için dilin arka kısmından kesitler alınarak tespit edildi. Alkol ve xylol serilerinden geçirilen papilla örnekleri parafine gömüldü. Elde edilen parafin bloklardan 5-7 μm. kalınlığında kesitler alındı. Kesitler, dilin üst yüzeyine paralel ve dilin dorsalinden ventraline doğru seri kesitler halinde alındı ve bu kesitlere Mayer'in Hematoksilen eozin boyaması 33 metodu uygulandı. Mikrometrik ölçümler okuler mikrometre yardımıyla alındı. Fotoğraflar bilgisayar bağlantılı Nicon (Eclipse 80 i) marka mikroskopta çekilerek, bilgisayar ortamına digital olarak aktarıldı. Papilla vallatada hendek yüzey alanı Hosley ve Oakley 24'in bildirdikleri formül [Hendek yüzey alanı=Π.D(L+W)] ile hesap edildi. Tat tomurcuklarının sayımı da Mistretta ve Baum 22'un bildirdikleri şekilde yapıldı.

  D=Hendeğin derinliği, L=Papillanın uzunluğu, W=Papillanın genişliği.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Dil: Dil, ağız boşluğunun tabanında yer alan kas yapısında bir organdır. Apex linguae, corpus linguae ve radix linguae olmak üzere 3 kısımdan oluştuğu görüldü.

  Sincap'ta dil, uzun ve dardı (Şekil. 1). Dilin uzunluğu 2.75±1.7 cm, eni (genişliği) 0.65±1.1 cm, orta genişliği 0.75±1.2 cm, uç genişliği 0.45±0.8 cm ve yüksekliği ise 0.50±0.6 cm. idi.

  Papilla vallata: Sincapta dilin arka kısmında, gövdesi ile kök kısmı arasında, üst yüzde etrafı derin bir hendekle çevrili üç adet papilla vallata görüldü. Bu papillalardan ortadaki daha geride bulunmaktaydı ve dolayısıyla ters V şeklinde dizilmişlerdi (Şekil. 1, 2).

  Papilla vallata çok katlı yassı bir epitelle örtülüydü ve epitelde bir keratinizasyon mevcuttu. Epitel kalınlığı orta bölgede 40±21.65 μm iken tepe bölgesinde 50±22.50 μm idi. Bağ dokunun ise mikroskobik papillalar yaptığı gözlendi (Şekil. 4). Papilla vallatanın enine kesitinde yanlardan hendeklerle çevrili olduğu gözlendi. Papilla vallata'nın uzunluğu 464.44±15.01 μm, genişliği 418.7±33.12 μm, hendek derinliği 209.2±12.10 μm, hendek genişliği 38.89±3.51 μm olarak gözlendi. Tat tomurcukları hendeğin sadece iç duvarında ve alt yarımında intraepiteliyal olarak yer almaktaydı ve genellikle her duvarda 4 adet bulunmaktaydı (Şekil. 3, 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Papilla vallatalardan alınan ortalama ölçümler.

  Toplamda her papilla vallatada 278 adet tat tomurcuğu sayıldı. Tat tomurcuklarını içermeyen bölgelerde epitel katman biraz kalınlık göstermekteydi ve yer yer derin mikroskobik papillalar vardı. Tat tomurcukları hendeklerin derinliği eksenine dik bir biçimde sıralanmakta (Şekil. 3, 4) ve bir tat porusuyla hendeğe açılmaktaydılar (Şekil. 5). Tat tomurcuklarının uzunluğu 50±22.42 μm, genişliği ise 36±13.45 μm idi. Tat tomurcuklarında açık (Epitheliocytus sensorius gustatorius), koyu (Epitheliocytus sustentans) boyalı tat tomurcuğu hücreleri ve basal hücreler yer almaktaydı. Bu hücrelerin çoğunlukla tomurcukların basal kısmında yer aldıkları ve tomurcuğun apikal kısmının açık bir görünüme sahip olduğu dikkat çekmekteydi. Glandulae gustatoriae (Von Ebner bezleri) oldukça gelişmişti (Şekil. 4) ve akıtıcı kanalları hendeğin kaidesine açılmaktaydı. (Şekil 5). Hendek duvarı yüzey alanı 0.58 mm2 olarak ölçüldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Dil üzerinde papillaların görünüşü. Pfu = Papillae fungiformes, Pva = Papillae vallatae, Pco = Papillae conicae, Pfo = Foliata bölgesi


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Dilin posterior kısmı. Pva = Papillae vallatae


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Papilla vallatada tek duvar üzerine yerleşmiş tat tomurcukları. Tat tomurcukları (t), papilla hendeği (h). H.E.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Papilla vallata tat tomurcukları (t), bağdoku (b), çok katlı yassı epitel (e), papilla hendekleri (h), Mikroskobik papillalar (oklar), glandula gustatoria (v). H.E.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Papilla vallata tat tomurcuğu (t), tat porusu (ok), tat tomurcuğu hücreleri koyu (Epitheliocytus sustensans) (d), açık (Epitheliocyts sensorius gustatorius) (g) ve basal (b) hücreler. H.E.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yoshie ve ark. 29 kobaylarda dil kökünün üst yüzünde ve orta hattın kenarlarında antero-posterior yönde uzanan birkaç sıralı çiftlerden ibaret papilla vallata yarıklarının yer aldıklarını belirtirken, mouse 1, 4, 10, 34, 35 , hamster 2, 21 ve ratlarda 3, 20 dil gövdesi ile dil kökü arasında üst yüzün tam ortasında bir adet papilla vallata bulunduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda ise sincapta dilin arka kısmında, gövdesi ile kök kısmı arasında, üst yüzde etrafı derin bir hendekle çevrili üç adet papilla vallata görüldü. Bu papillalardan ortadaki daha geride bulunmaktaydı ve ters V şeklinde dizilmişlerdi.

  Araştırmacılar 6, 9, 10, 14, 36 , papilla vallatanın tamamen derin bir hendekle çevrili olduğunu, bazı literatürler 3, 5, 17 papillanın yanlardan ve arkadan hendeklerle kuşatıldığını, Miller ve Smith 2 ise hamsterlerde papilla vallatanın birbirinden geniş bir biçimde ayrılan paralel iki hendek tarafından kuşatıldığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda ise sincapta papilla vallatanın tamamen derin bir hendekle çevrili olduğu gözlenmiştir.

  Papilla vallatanın çok katlı yassı bir epitel ile örtülü 6, 8, 9, 14 ve bir bağ dokuya sahip olduğu bildirilmiştir. Kubota ve Togova 9 ile Kubota ve ark. 6 papilla epitelinde kalın bir keratinizasyon olduğunu, Agungpriyono ve ark. 14 ise örtü epitelinde oldukça zayıf bir keratinizasyon bulunduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda da sincapta papilla vallatanın çok katlı yassı bir epitel ile örtülü olduğu ve dışında keratin lamellerinin bulunduğu gözlenmiştir.

  Papilla vallatanın ortalama uzunluğunu, Zalewski 5 ratlarda 1 mm., Iwasaki ve ark. 10 mouse'de 500 μm, Toprak 13 509.81 μm, Utiyoma ve ark. 35 calomys callosus mouse'da 1500 μm olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda sincapta papilla vallata'nın uzunluğu 464.44±15.01 μm olarak bulundu.

  Papilla vallatanın ortalama genişliğini, Zalewski 5 ratlarda 0,5 mm, Mistretta ve ark. 34 mouse'de 476 μm, Iwasaki ve ark. 10 300 μm, olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda sincapta papilla vallata'nın genişliği 418.7±33.12 μm olarak bulundu. Papilla vallata hendeğinin ortalama derinliği Hosley ve Oakley 24'e göre 90 günlük ratlarda 776 μm iken, Yılmaz ve ark. 20 'a göre ise 120 günlük ratlarda 542 μm'dir. Mouse 13'da ise hendek derinliği 321.5 μm olarak bildirilmiştir. Hendek genişliği ratlarda 20 40 μm olarak bildirilirken, mouse ise Toprak 13'a göre 37.43 μm iken Kinnamon ve ark. 1'a göre ise 25 μm'dir. Çalışmamızda ise sincapta papilla vallata hendeğinin derinliği 209.2±12.10 μm iken hendek genişliği 38.89±3.51 μm olarak tespit edildi.

  Yılmaz ve ark. 20, ratlarda epidermal kalınlığın en yüksek 85-88 μm, Hosley ve Oakley 24 ise 102 μm olduğunu saptamıştır. Çalışmamızda erişkin sincaplarda epitel kalınlık ortalama 52.86 μm olarak tespit edildi. Yılmaz ve ark. 20 ile Hosley ve Oakley 24 hendek duvarı yüzey alanının yaşla birlikte arttığını bildirirken, bu bildirimlere paralel bir şekilde Toprak 13 mouse'de hendek duvarı yüzey alanının maksimum değere ortalama 0.83 mm2 ile 80 günlüklerde ulaştığını bildirmiştir. Çalışmamızda ise sincapta hendek duvarı yüzey alanının 0.58 mm2±5.4 olduğu tespit edildi.

  Papilla vallata tat tomurcuklarının, hendeğin hem iç hem de dış duvarında 3,5,18,19,21, hendeğin alt kısmında bulundukları 5,18 ve mouse'de papilla üst yüzeyinde de bulundukları 18 bildirilmiştir. Çalışmamızda ise papilla vallata tat tomurcuklarının hendeğin sadece iç duvarında ve alt yarımında intraepitelial olarak yer aldığı ve genellikle her duvarda 4±2 adet bulunduğu gözlendi.

  Rat 11 ve mouse 1, 19 papilla vallata tat tomurcuklarında koyu, açık ve ara tipte 3 farklı tat hücresi bulunduğu bildirilirken, Dmitrieva 37 ile Yılmaz ve ark. 20 ratlarda koyu ve açık tipte 2 farklı tat hücresinin yer aldığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda, tat tomurcuklarında açık ve koyu boyalı tat tomurcuğu hücreleri ile basal hücrelerin yer aldığı gözlenmiştir. Literatürlerin 3,6,8,9,17,18,29 papilla vallata hendeğinin kaidesine seröz karakterde salgıları olan Glandulae gustatoriae'nin akıtıcı kanallarının açıldığı bildirimleri çalışmamızda da gözlenmiştir.

  Miller ve Smith 17 erişkin hamsterlerde 168 tat tomurcuğu bulunduğunu, Mistretta ve Baum 22 genç ratlarda 385-572, yaşlılarda 345-610, Mistretta ve ark. 34 ise 15-25 günlük farelerde 197 tat tomurcuğu bulunduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda erişkin sincaplarda hendeğin sadece iç duvarında ve alt yarımında intraepitelial olarak yer alan ve genellikle her duvarda 4±2 adet bulunan tat tomurcukları her papillada toplam 278±25 adet sayılmıştır.

  Papilla vallata tat tomurcuğu uzunluğunu, Hosley ve Oakley 24 erişkin ratlarda 106 μm, Yılmaz ve ark. 20 ise 80 μm, Kanazowa 30 köpeklerde 40 μm, Toprak 13 erişkin mouse'lerde ortalama 54.93 μm olarak bildirmiştir. Çalışmamızda ise erişkin sincapta tat tomurcuğu uzunluğu 50±22.42 μm olarak tespit edildi.

  Papilla vallata tat tomurcuklarının ortalama genişliğini, Hosley ve Oakley 24 erişkin ratlarda 59 μm, Kanazowa 30 köpeklerde 30 μm olarak bildirmiştir. Çalışmamızda erişkin sincaplarda papilla vallata tat tomurcuğu genişliği 36±13.45 μm olarak tespit edildi. Çalışmamızda ayrıca papilla yüzeyinde tat porusuna rastlanılmıştır.

  Sonuç olarak; sincaplarda papilla vallata'ların makroskobik ve ışık mikroskobik yapısı incelenmiş olup papilla vallata'nın sadece iç duvarında tat tomurcukları görülmüştür. Ayrıca dilin arka kısmında, gövdesi ile kök kısmı arasında, üst yüzde etrafı derin bir hendekle çevrili üç adet papilla vallata tespit edilmiştir. Bu papillalardan ortadakinin daha geride bulunduğu yani ters V şeklinde dizilmiş oldukları gözlenmiştir. Cinsiyet ayrımına bağlı olarak da bir fark tespit edilmemiştir.

  Çalışmanın, alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kinnamon C J, Taylor B J, Delay R J, Roper S D. Ultrastructure of mouse vallate taste buds. I. Taste cells and their associated synapses. J Comp Neurol 1985; 235: 48-60.

  2) Miller I J, Smith D V. Quantitative taste bud distribution in the hamster. Physiol Behav 1984; 32(2): 275-285.

  3) Toyoshima K, Shımamura A. The occurrence of ciliated and mucous cells in the peripapillary trench of the rat tongue. Anat Rec 1979; 195: 301-310.

  4) Watanabe I, Utiyama C, Koga L Y, Motoyama A A, Kobayashi K, Lopes R A, König B. Scanning electron microscopy study of the interface epithelium-connective tissue surface of the lingual mucosa in calomys callosus. Ann Anat 1997; 179: 45-48.

  5) Zalevski A A. Regeneration of taste buds in the lingual epithelium after excision of the vallata papilla. Exper Neurol 1970; 26: 621-629.

  6) Kubota K, Fukuda N, Asakura S. Comparative anatomical and neurohistological observations on the tongue of the porcupine (Hystrix cristata). Anat Rec 1966; 155: 261-268.

  7) Emura S, Tamada A, Hoyokowa D, Chen H, Jamali M, Taguchi H, Shoumura S. SEM Study on the dorsal lingual surface of the Flying Squirrel. (Petauirsta leucogenys). Ann Anat 1999; 181(5): 495-498.

  8) Krause W J, Cutts J H. Morphological observations on the papillae of the opossum tongue. Acta Anat 1982; 113: 159-168.

  9) Kubota K, Togowa S. Comparative anatomical and neurohistological observations on the tongue of japanese dormouse (glirus Japonicus). Anat Rec 1966; 154: 545-552.

  10) Iwasaki S, Miyata K, Kobayashi K. The surface structure of the dorsal epithelium of tongue in the mouse. Acta Anat Nipp 1987; 62(2): 69-76.

  11) Oakley B. Reformation of taste buds by crossed sensory nerves in rat\'s tongue. Acta Physiol Scand 1970; 79: 88-94.

  12) Whiteside B. Nerve overlap in the gustatory apparatus of the rat. J Comp Neurol 1927; 44: 363-377.

  13) Toprak B. Mouse'de tat papillalarının postnatal gelişimi üzerine Sem ve Işık Mikroskobik İncelemeler, Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.

  14) Agungpriyono S, Yamado J, Kitamura N, Nisa C, Sigit K, Yamamoto Y. Morphology of the dorsal lingual papillae in the lesser mouse deer, Tragulus javanicus. J Anat 1995; 187: 635-640.

  15) Tanyolaç A. Sindirim Sistemi. Özel Histoloji. Ankara: Yorum Basın Yayın Sanayi, 1993.

  16) Smith D V, Miller Jr. I J. Taste bud development in hamster vallate and foliate papillae. Ann N Y Acad Sci 1987; 510: 632-634.

  17) Miller I J, Smith D V. Proliferation of taste buds in the foliate and vallate papillae of postnatal hamsters. Growth Dev Aging 1988; 52: 123-131.

  18) State F A, Bowden R E M. Innervation and cholinesterase activity of the developing taste buds in the circumvallate papilla of the mouse. J Anat 1974; 118(2): 211-221.

  19) Kinnamon C J, Shermon T A, Roper S D. Ultrastructure of mouse vallate taste buds: III. Patterns of Synaptic Connectivity. J Comp Neurol 1988; 270: 1-10.

  20) Yılmaz S, Dinç G, Aydın A, Girgin A Ratlarda papilla vallata ve tat tomurcuklarının postnatal mikrometrik değişimleri ve gelişimi. Tr J Vet Anim Sci 1995; 19: 193-198.

  21) Miller R L, Chaudry A P. Comparative ultrastructural of vallata, foliate and fungiform taste buds of golden Syrian hamster. Acta Anat 1976; 95: 75-92.

  22) Mistretta C M, Baum B J. Quantitative study of taste buds in fungiform and circumvallate papillae of young and aged rats. J Anat 1984; 138: 323-332.

  23) Harada S, Yamaguchi K, Kanemaru N, Kasahara Y. Maturation of taste buds on the soft palate of the postnatal rat. Physiol Behav 2000; 68: 333-339.

  24) Hosley M A, Oakley B. Postnatal development of the vallata papilla and taste buds in rats. Anat Rec 1987; 218: 216-222.

  25) Cano J, Roza C, Rodriguez-Echandia E L. Effects of selective removal of the salivary glands on taste bud cells in the vallate papilla of the rat. Experientia 1978; 34: 1290-1291.

  26) Gude W. D, Cosgrove G E, Hirsch G P. Digestive System. Histological Atlas of the Laboratory Mouse. New York and London: Plenum Press 1982: 17-18.

  27) Yamaguchi K, Harada S, Kanemoru N, Kasahara Y. Age-related alteration of taste bud distribution in the commen marmoset. Chem Senses 2001; 26: 1-6.

  28) Beidler L M, Smallman R L. Renewal of cells with taste buds. J Cell Biol 1965; 27: 263-272.

  29) Yoshie S, Wakasugi C, Teraki Y, Fujita T. Fine structure of the taste bud in guinea pigs. I. cell characterization and innervation patterns. Arch Histol Cytol 1990; 53(1): 103-119.

  30) Kanazowa H, Fine structure of the canine taste bud with special reference to gustatory cell functions. Arch Histol Cytol. 1993; 56(5): 533-548.

  31) Nomina Anatomica Veterinaria: Fourth ed. Prepared by the International Commitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature and Authorized by the eighteenth general Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists. Gent (Belgium); 1994.

  32) Nomina Histologica Veterinaria: Revised by the International Commitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature and Authorized by the eighteenth general Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists. Gent (Belgium); 1994.

  33) Luna L G. Manuel of Histologic Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology. 3rd Edition, Toronto, London: Mc. Graw- Hill Book Company, 1968.

  34) Mistretta C M, Goosens K T A, Forinos I, Reacardt L F. Alterions in size, number and morphology of gustatory papillae and taste buds in BDNF null mutant mice demonstrata neurol dependence of developing taste organs. J Comp Neurol 1999; 409: 13-24.

  35) Utiyama C, Watanabe I, König B, Koga L Y, Semprini M, Tedesco R C. Scanning electron microscopic study of the dorsal surface of the tongue of calomys callosus mouse. Ann Anat 1995; 177: 569-572.

  36) Iwasaki S, Miyata K, Kobayashi K. Scanning electron microscopic study of the dorsal lingual surface of the squirrel monkey. Acta Anat 1988; 132: 225-229.

  37) Dmitrieva N A. Histogenesis of the taste buds of the vallate papilla in the rat in the postnatal stages of development. Tsiologia 1986; 28(7): 745-748.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]