[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-064
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Kistik Ekinokokkozis'e İlişkin Bilgi Düzeyleri: Kars İli Örneği
Pınar DEMİR1, Gencay Taşkın TAŞCI2, Neriman MOR3, Cemalettin AYVAZOĞLU4, Reşat TAZEGÜL5
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
4Ardahan Üniversitesi, Göle Meslek Yüksekokulu, Ardahan, TÜRKİYE
5Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Üreticiliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, süt sığırcılık işletmeleri, bilgi düzeyi, Kars
Özet
Ekinokokkozis hayvan sağlığı kadar insan sağlığı ve ülke ekonomisi açısından günümüzde hala önemini koruyan bir hastalıktır. Bu çalışma, Türkiye'de hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yörelerden biri olan Kars ilinde süt sığırcılığı faaliyeti ile uğraşan işletme sahiplerinin kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi düzeyi ve uygulamalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın materyalini, Kars merkez ve çevre köylerde 92 üretici ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Yapılan anket çalışmasında işletme sahipleri yıllık ortalama 1.78 baş sığırı evde kestiklerini ve kesilen bu sığırların %30.5'inin karaciğerinde kist gördüklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların %5.4'ü aile fertlerinde kistik ekinokokkozis öyküsü olduğunu, %7.6'sı kistik ekinokokkozis'in bulaşma yollarını bildiğini ifade etmişlerdir. Kistik ekinokokkozis'den korunma yöntemlerinden biri olan kistli organları gömme yöntemini katılımcıların sadece %33.7'sinin uyguladığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca işletme sahiplerinin %19.5'inin köpeklerini veteriner hekime muayene ettirdikleri, %35.6'sının köpeklerine antiparaziter ilaç verdikleri ve bunun için yıllık ortalama 32.30 TL paraziter ilaç masrafı yaptıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak yöre halkının paraziter zoonozlar içerisinde ön sıralarda yer alan kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi düzeyinin ve korunmaya yönelik faaliyetlerinin yetersiz olduğu kanısına varılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Paraziter hastalıklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan ve hayvan sağlığı açısından sıkça görülen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hayvansal üretim ve verimliliği önemli ölçüde tehdit eden bazı paraziter hastalıkların, direkt ve indirekt yollarla büyük ekonomik kayıplara yol açması nedeniyle ciddi olarak izlenmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir1.

  Paraziter hastalıkların yaygın olarak görülmesinde, iklim ve coğrafik faktörlerin yanı sıra sosyo-ekonomik faktörler, eğitim düzeyi ve çevre gibi faktörlerinde etkili olduğu bilinmektedir2,3. Dolayısıyla paraziter hastalıkların bilinmesi ve tanınması, insana ve hayvana bulaşma yollarının öğrenilmesi ve bu hastalıklardan korunmak için neler yapılması gerektiği konusu önem arz etmektedir4.

  İnsan ve hayvan sağlığını ciddi oranda tehdit eden paraziter hastalıklardan biri de ekinokokkozis'dir. Yapılan bu çalışmada Türkiye'nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Kars ili merkez ve çevre köylerdeki üreticilerin bu hastalık hakkındaki genel bilgi düzeyi ve uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hayvancılık ile uğraşan yöre halkının kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi ve uygulamalarını tespit etmek amacıyla Kars merkez ve çevre köylerde anket yapmayı kabul eden 92 yetiştirici ile yüz yüze soru cevap şeklinde anket çalışması yapıldı. Elde edilen verilerin frekans, yüzde ve ortalama değerleri SPPS 11.0 (The Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak hesaplandı. Ayrıca gruplar arasındaki farkın önemlilik derecesinin belirlenmesi için Ki-kare testi yapıldı. P değerinin 0.05'ten küçük olması istatistiksel anlamlılık için yeterli görüldü5.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Yapılan görüşmelerde süt sığırcılık işletme sahiplerinin %5.4'ünün okuma yazma bilmediği, %53.3'ünün ilkokul mezunu, %14.1'inin ortaokul mezunu ve %27.2'sinin lise mezunu olduğu tespit edilmiş olup, katılımcıların %75'nin yetiştiricilik dışında başka bir ek işle uğraşmadıkları belirlenmiştir.

  Yapılan çalışmada, işletme başına ortalama 26.05 (min: 9; max: 102) baş sığır düştüğü öğrenilmiş ve 2012 yılında 92 işletmede toplam 164 sığırın (1.78 baş/işletme) evde kesildiği tespit edilmiştir. Yetiştiricilerin hayvan kesim nedenleri arasında %48.1 oranıyla Kurban bayramı ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla %29.3 ile düğün/taziye, %22.6 ile hastalık takip etmektedir.

  Ankete katılan işletme sahiplerinin %71.7'si hayvan kesimi yaptıklarında eğer hayvanların iç organlarında kist olursa bunu tanıyabileceklerini söylemiştir. “Kesilen sığırlarınızın iç organlarında kist gördünüz mü?” sorusuna yetiştiricilerin %30.5'i evet cevabını verirken, %69.5'i görmediğini ifade etmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda kist görülen hayvanların ortalama yaşlarının 3.07 (min; 1, maks: 8) olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada ayrıca katılımcıların %75'inin sığırlarına antiparaziter ilaç verdikleri ve en sık ivermectin ve oxfendazol türevi ilaçları kullandıkları saptanmıştır.

  Katılımcıların %5.4'ü aile fertlerinde kistik ekinokokkozis öyküsü olduğunu bildirmiş iken %94.6'sı bu konuda bilgisi olmadığını ifade etmiştir. “Kistik ekinokokkozis'in bulaşma yollarını biliyor musunuz?” sorusuna üreticilerin sadece %7.6'sı “evet” cevabını vermiştir. Yukarıda bahsi geçen konulara ilişkin elde edilen veriler Tablo 1'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Üreticilere sorulan bazı anket soruları

  Üreticilere sorulan “kistli organları gördüğünüzde ne yaparsınız?” sorusuna alınan cevapların katılımcıların eğitim düzeyleri ile olan ilişkisi Tablo 2'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Üreticilerin eğitim durumları ve kistli organlarla ilgili bilgi düzeyleri arasındaki ilişki

  Tablo 2 incelendiğinde, eğitim düzeyleri yükseldikçe üreticilerin önemli bir bölümünün kistli organları gömdükleri (%50) görülmektedir. Nitekim yapılan istatistiki analizde kistli organları gömmeleri ile eğitim düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

  İşletme sahipleri ile yapılan görüşmelerde %94,6'sının işletmesinde ortalama 2.3 adet (min:1, max:7) köpeği olduğu belirlenmiştir. Yetiştiricilerin %50.6'sı köpeklerini bağlamadıkları için ahırlara ve hayvan yemliklerine serbestçe girdiklerini ifade etmiş, %94.6'sı “köpeklerinize sakatat ve/veya fötus veriyor musunuz?” sorusuna evet cevabını vermiştir. İşletme sahiplerinin eğitim durumları ile köpeklerine sakatat ve/veya fötus yedirmeleri arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunamamıştır (P>0.05).

  Çalışmada, hayvan kesimi sırasında hayvanlarının iç organlarında kist gördüğünü bildiren işletmelerde ortalama 2.40 köpek bulunurken, diğer işletmelerde bu oran 2.12 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizde, istatistiksi açıdan önemli bir fark bulunamamıştır (P>0.05).

  Çalışmada ayrıca üreticilerin sadece %19.5'inin köpeklerini veteriner hekime düzenli olarak muayene ettirdikleri tespit edilmiştir. Konuya ilişkin elde edilen veriler Tablo 3'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Üreticilerin köpeklerine ilişkin bilgiler

  Yapılan görüşmelerde işletme sahiplerinin sadece %35.6'sının köpeklerine genel olarak ivermectin türevi antiparaziter ilaç verdikleri ve bunun için yıllık ortalama 32.30 TL ilaç masrafı yaptıkları belirlenmiştir. Yapılan analizde yetiştiricilerin köpeklerine parazit ilaç verme sıklıkları ile eğitim durumları arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunamamıştır (P>0.05). Yetiştiricilerin köpeklerine antiparaziter ilaç verme sıklıkları Tablo 4'te gösterilmiştir.

  Tablo 4 incelendiğinde, işletme sahiplerinin %58.1'i gibi önemli bir kısmının yılda bir kez köpeklerine antiparaziter ilaç uyguladıkları görülmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Üreticilerin köpeklere antiparaziter ilaç verme sıklıkları

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kistik ekinokokkozis, sonkonak olan köpeklerin ince bağırsağında bulunan ve Echinococcus granulosus adı verilen parazitlerin köpeklerin dışkısı ile atılan erişkin veya gebe halkalarının parçalanmasıyla serbest kalan yumurtalarının özellikle koyun, keçi, sığır gibi ekonomik öneme sahip hayvanların yanı sıra insanlar tarafından alınması ile başta akciğer, karaciğer olmak üzere birçok organda meydana gelen kistik oluşumlardır6.

  Bu helminto-zoonozun endemik olarak görüldüğü Türkiye'nin de içerisinde olduğu ülkelerde, kistik ekinokokkozis'in neden olduğu ekonomik kayıp, imha edilen organların yanı sıra hayvanlarda hastalık kaynaklı gelişen verim kayıplarıdır. Zira kistik ekinokokkozis'in hayvanlarda et, süt, yapağı veriminde azalmaya, fertilite oranında düşüşe neden olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur7,8.

  Demir ve Mor9, yapmış oldukları çalışmada, Kars genelinde hayvansal üretim kayıpları ve insan sağlığı harcamaları haricinde bir yılda kistik ekinokokkozis nedeniyle imha edilen karaciğer kaynaklı ekonomik kaybı 20.664 TL (13.079 $) olarak belirlemiş, yine Düzlü ve ark.10 Kayseri genelinde sığır ve koyun için bu kaybın 48.000 TL (31.372 $) civarında olduğunu hesaplamışlardır. Dik ve ark.11 ise Konya'da yaptıkları bir çalışmada Et ve Balık Kurumu Kombinası'nda kesimi yapılan hayvanların imha edilen organlarının o günkü maddi değerinin 360 milyon TL, ülke genelinde ekonomik kaybın ise 72 milyar TL civarında olduğunu bildirmişlerdir. Sarıözkan ve Yalçın12'ın Türkiye genelinde yapmış oldukları çalışmada ise karkas, süt verimi, doğum ve sakatat kaybına bağlı olarak bir enfekte sığırda meydana gelen üretim kaybının yaklaşık 139.2 $ (125.3-153.2), yıllık kaybın ise ortalama 32.4 milyon $ (26.2-39.1) olduğunu bildirmişlerdir.

  Kistik ekinokokkozis kaynaklı kayıplar sadece üretim ve verimlilik kaybı olmayıp, insan sağlığını da etkilemesi bakımından ulusal ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir1. Zira, olgun kistlerin yegane sağaltımı cerrahi olarak yapılabilmekte, bu durum uzun hastane yatış süresi, masraflı tedavi prosedürü ve yaşam konforunun olumsuz yönde etkilenmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan çalışmalarda kistik ekinokokkozis'in insanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde diğer bölgelerden daha yüksek oranlarda görüldüğü bildirilmektedir13,14. Karaman ve ark.14 Kars il merkezi ve köylerinde yaptıkları çalışmada %34.6'lık sero-pozitiflik oranı ile kist hidatik'in bölgede önemli bir sağlık sorunu olabileceğini bildirmişlerdir. Bu riske rağmen yapılan bu anket çalışmasında ise katılımcıların yaklaşık %95'inin kendisi ve/veya aile fertlerinde kist hidatik öyküsü hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiş olmaları; yetiştiricilerin kistik ekinokokkozis'in insan sağlığını ne derece tehdit ettiği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmektedir.

  Yetiştiricilerle yapılan görüşmelerde %30.5 oranında kesilen sığırların iç organlarında kist görüldüğü belirtilmiştir. Bu çalışma sonucuna yakın olarak Kars ilinde kesilen sığırlarda kistik ekinokokkozis oranı %31.2515, Erzurum'da %46.4116, Sivas'ta %35.717 olarak tespit edilmiştir.

  Yapılan çalışmada 92 işletmede yıllık ortalama 1.78 baş sığırın evde kesildiği, hayvan kesim nedenleri arasında %48.1 oranıyla Kurban Bayramı ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla %29.3 ile düğün/taziye, %22.6 ile hastalığın izlediği tespit edilmiştir. Yapılan analizde kist görülen hayvanların ortalama yaşlarının 3.07 (min; 1, maks: 8) olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebinin özellikle kurban bayramında 2 ve 3 yaşındaki sığırların tercih edilmesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

  Yapılan görüşmelerde yetiştiricilerin %94.6'sının işletmesinde ortalama 2.3 adet (min:1, max:7) köpeğin bulunduğu belirlenmiştir. Ankete katılanların %50.6'sı köpeklerin ahırlara ve hayvan yemliklerine girdiklerini ifade etmiştir. Üreticilerin %94.5'inin “köpeklerinize sakatat ve/veya fötus veriyor musunuz?” sorusuna evet cevabını verdiği saptanmıştır. “Kist hidatik'in bulaşma yollarını biliyor musunuz?” sorusuna üreticilerin sadece %7.6'sı evet cevabını vermişken, kistli organı köpeklere veririm ve/veya çöpe atarım diyenlerin oranının %66.3 olması dikkat çekici bulunmuştur. Bu durum, parazitle enfekte organ/sakatatların köpeklere yedirilmesi ile enfeksiyon zincirinin devam ettirilebileceğini ve kistik ekinokokkozis'in bulaşma yolları hakkında yetiştiricilerin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını göstermektedir.

  Yine yapılan görüşmelerde yetiştiricilerin sadece %19.5'inin köpeklerini veteriner hekime muayene ettirdikleri tespit edilmiş, %35.6'sının köpeklerine antiparaziter ilaç verdikleri ve yıllık ortalama 32.30 TL antiparaziter ilaç masrafı yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca uygun ilaçlama zamanı olarak değerlendirilebilen 3 ayda 1 ilaç verme seçeneğini sadece 6 üreticinin seçmesi, 25 üreticinin ise yılda en az 1 kere köpeğine antiparaziter ilaç uygulaması yörede bu enfeksiyon oranının yüksek olmasının başlıca sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa enfeksiyon riskinin azaltılmasında doğru zamanda enfeksiyonun kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır18.

  Sonuç olarak üreticilerin önemli bir kısmının (%92.4) kist hidatik'in bulaşma yollarını bilmemesi, köpeklere kistli organların yedirilmesi ve köpeklere antiparaziter ilaç uygulamalarının yetersiz olması nedeniyle yöredeki yetiştiricilerin kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi düzeyinin ve korunmaya yönelik faaliyetlerinin yetersiz olduğu kanısına varılmış olup kistik ekinokokkozis'in Kars yöresinde şimdi olduğu gibi gelecekte de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacağı söylenebilir. Bu nedenle, bütün köpeklerin düzenli aralıklarla ilaçlanması, kistli organların usulüne uygun olarak imha edilmesi ve paraziter hastalıkların bulaşma ve korunma yollarına ilişkin yetiştiricilerin bilgilendirilmesine yönelik Üniversite- Bakanlık-Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yapılacak eğitim seminerleri ile görsel ve yayınsal faaliyetlere en kısa zamanda başlanması ve bunun düzenli olarak yapılması gerektiği düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Çiçek H, Çiçek H, Şenkul Ç, Tandoğan M. Paraziter hastalıkların kontrolünde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım olanakları ve hayvan sağlığı ekonomisi açısından önemi. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 288-294.

  2) Ataş AD, Alim A, Ataş M, Oğuzkaya Artan M. Yozgat il merkezinde farklı sosyo-ekonomik bölgelerdeki iki ilköğretim okulunda bağırsak parazitlerinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 261-265.

  3) Özçelik S, Değerli S, Çeliksöz A, Oğuztürk H. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji laboratuvarına bir yıl içinde başvuran hastalardaki bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg 2001; 25: 151-154.

  4) Doğan N, Akdaş İ, Gitmez F, Ünsal A. Sağlık Yüksekokulu yaz okulu öğrencilerinde paraziter hastalıklar bilgi düzeyi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2012; 18 (Suppl-A): A71-A75.

  5) Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. 5th Edition, Eskişehir, Türkiye: Kaan Kitabevi, 2001.

  6) Altıntaş N. Akdeniz ülkelerinde kistik ekinokokkozisin moleküler epidemiyolojisi. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi; Program ve Özet Kitabı, s.72-74. 1-7 Kasım 2009, Adana- Türkiye.

  7) Torgerson PR, Dowling PM, Abo-Shehada MN. Estimating the economic effects of Cystic Echinococcosis. Part 3: Jordan a developing country with lower- middle income. Ann Trop Med Parasitol 2000; 95: 595-603.

  8) Torgerson PR. Economic effects of echinococcosis. Acta Trop 2003; 85: 113-118.

  9) Demir P, Mor N. Kars belediye mezbahasında kesilen sığırlarda kistik echinococcosis'in yaygınlığı, mevsimsel dağılımı ve ekonomik önemi. Türkiye Parazitol Derg 2011; 35: 185-188.

  10) Düzlü Ö, Yıldırım A, Sarıözkan S, İnci A. Kayseri yöresinde üç farklı mezbahada kesilen koyun ve sığırlarda kistik echinococcosis'in ekonomik önemi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2010; 7: 7-11.

  11) Dik B, Cantoray R, Kandemir E. Konya Et ve Balık Kurumu kombinasında kesilen küçük ve büyükbaş hayvanlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. Türkiye Parazitol Derg 1992; 16: 91-99.

  12) Sarıözkan S, Yalçın C. Estimating the production losses due to cystic echinococcosis in ruminants in Turkey. Vet Parasitol 2009; 163: 330-334.

  13) Gündoğdu C, Arslan R, Arslan MÖ, Gıcık Y. Erzurum ve çevresinde insanlarda kistik ve alveolar ekinokokkozis olgularının değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Derg 2005; 29: 163-166.

  14) Karaman Ü, Miman Ö, Kara M, ve ark. Kars bölgesinde hidatik kist prevalansı. Türkiye Parazitol Derg 2005; 29: 238-240.

  15) Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, Köse M. Kars ilinde kesilen sığır ve koyunlarda kistik ekinokokkozis'in yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg 2004; 28: 136-139.

  16) Arslan MÖ, Umur Ş, Erzurum mezbahalarında kesilen koyun ve sığırlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 1997; 3: 167-171.

  17) Acıöz M, Çeliksöz A, Özçelik S, Değerli S. Prevalence of cyst hydatic in slaughtered cattle between April and May 2005 in Sivas. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 205-207.

  18) Kırcalı Sevimli F, Kozan E, Köse M, Eser M, Çiçek H. Afyonkarahisar il merkezinde yetiştirilen sığırların mide bağırsak nematodları ve mevsimsel dağılımları. Türkiye Parazitol Derg 2007; 31: 51-56.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]