[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kuru Madde Düzeyleri Farklı Yöntemlerle Yükseltilerek Silolanan Körpe Yulaf Hasılı Silajlarının Koyunlarda Besi Performansı ile Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
Fuat GÜRDOĞAN1, Zeki ERİŞİR2
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Körpe yulaf hasılı, silaj, besi performansı, karkas, koyun

Bu çalışma, farklı yöntemler kullanılarak kuru madde düzeyleri artırılan körpe yulaf hasıllarının, besi performansı ve karkas özellikleri üzerine olan etkilerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Buna göre yulaf hasıllarından, biçildiği gün yaş olarak silolanan Y grubunu, 24-48 saat toprak üstünde pörsütülerek silolanan Pt grubunu ve HCl ile işlenmiş samanla karılarak (%20 saman + %80 yaş hasıl) silolanan Y+S grubunu oluşturmuştur. Çalışmada, her grupta 6'şar hayvan olmak üzere, toplam 18 baş, 6-8 aylık İvesi erkek toklu kullanılmıştır. Günlük kuru madde tüketimi ve günlük canlı ağırlık artışları, Y grubuna göre Y+S ve Pt gruplarında daha yüksek bulunurken (P<0.05), yemden yararlanma açısından gruplar arasında istatiksel olarak önemli bir fark gözlenmemiştir (P>0.05). Soğuk karkas ağırlıkları, Pt, Y+S ve Y gruplarında sırasıyla 20.24, 20.92 ve 19.19 kg (P<0.05), but ağırlığı 7.06, 7.28 ve 6.64 kg, (P<0.05) ve kol ağırlığı 3.60, 3.82 ve 3.39 kg (P<0.05) olarak tespit edilmiştir. Diğer karkas özellikleri bakımından gruplar arasındaki istatistiksel farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Körpe haldeyken biçilen silajlık materyalin kuru madde düzeyinin artırılmasının, koyunlarda besi performansı ve bazı karkas özellikleri üzerine olumlu etki yaptığı kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]