[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi
Doğan DALGIÇ1, Mustafa Kemal SARIBAY2
1Reyhanlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hatay, TÜRKİYE
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, meme başı derisi, lezyon, mastitis

Çalışmada sütçü ineklerde meme başı derisinde şekillenen lezyonların çeşitliliğinin belirlenmesi ve bu lezyonların mastitis üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlandı. Çalışmada, meme başı derisinde lezyon bulunan laktasyon periyodundaki 30 adet Holştayn inek kullanıldı. Bakteriyolojik ekim amacıyla meme başı lezyonlarından svap ve süt örnekleri alındı ve Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) uygulandı. Süt örneklerinden ve lezyonlu meme başı derisi örneklerinden bakteriyel ekimler yapıldı. Antibiyogram testi ve etkenlerin polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile teyidi yapıldı. Lezyonların travmatik yara (%10), çatlak (%33.33), egzema (%23.33), papillom (%23.33) ve hiperkeratoz (%10) olduğu görüldü. Lezyonların kısa meme başlarında, orta ve uzun meme başlarına oranla daha az rastlandığı görüldü (P<0.01). Meme başları silindirik, huni ve düz şeklinde sınıflandırıldı ve dağılımları sırasıyla %53.3, %33.3 ve %13.3 (P<0.01), sütte bakteriyel üreme oranları ise sırasıyla %75, 70 ve 50 olarak saptandı ve istatistiksel farkın olmadığı (P>0.05) görüldü. Lezyonlarda en fazla üreyen mikroorganizmanın Staphylococcus spp olduğu ve bunlarında büyük kısmının koagülaz negatif stafilokok (KNS) olduğu belirlendi, örneklerden Streptococcus spp.'de izole edildi. Hem CMT pozitif hem de negatif sütlere uygulanan testler sonucunda en fazla üreyen mikroorganizmanın KNS (%60) olduğu belirlendi. Lezyonlu meme başlarından alınan süt örneklerinde %70 üreme tespit edildi. Antibiyogram sonuçlarına göre sütten izole edilen etkenlerin antibiyogram duyarlılıklarının meme yaralarından izole edilen etkenlerle benzerlik gösterdiği belirlendi. Sonuç olarak; mastitisten korunmada, meme başı lezyonlarına gereken özenin gösterilmesi gerektiği, bu lezyonların mastitise predispozisyon oluşturabileceği, meme başı lezyonlarından korunmada memenin yapısal özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]