[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 211-216
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aseel Irkı Horoz ve Tavuklarda Larynx, Trachea ve Syrinx'in Anatomik ve Histolojik Yapısı
Bestami YILMAZ1, İsmail DEMİRCİOĞLU1, İlker ARICAN2, Rahşan YILMAZ3
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bursa, TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aseel tavuk, larynx, syrinx, trachea

Bu çalışma Aseel ırkı horoz ve tavuklarda solunum yollarını şekillendiren larynx, trachea ve syrinx'in anatomik ve histolojik yapısını incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmada erişkin, sağlıklı 4 dişi ve 4 erkek Aseel ırkı horoz ve tavuk kullanıldı. Kuşların boyun ve göğüs boşluğu diseke edilerek larynx, trachea ve syrinx'in topografik özellikleri kaydedildi. Total olarak diseke edilen dokular rutin histolojik işlemleri takiben Hematoksilen&Eozin ile boyandı. Çalışma neticesinde larynx'in cartilago cricoidea, cartilago procricoidea ve çift olan cartilago arytenoidea'dan meydana geldiği tespit edildi. Trachea'nın 111-118 kıkırdak halkasından oluştuğu belirlendi. Kıkırdak halkalarının transversal kesit yüzünün trachea'nın seyri boyunca farklılık gösterdiği saptandı. Glottis'in lateral sınırları boyunca, tek sıra halinde ve art arda dizilen caudal yönlü papilla dizisi gözlendi. Sulcus laryngeus'un gerisinde serbest uçları geriye dönük papillaların oluşturduğu transversal seyirli iki sıra papilla dizisi tespit edildi. Syrinx'in tracheobronchial tipte olduğu gözlendi. Tympanum'un dört adet kıkırdak halkasından oluştuğu belirlendi. Mikroskobik incelemede larynx mukozasının keratinize, çok katlı yassı epitel ile örtülü olduğu görüldü. Lamina propria'da müköz bezler ve hyalinli kıkırdak bulunmaktaydı. Syrinx'in tunica mukozası siliyalı, yalancı çok katlı epitel ile kaplıydı. Pessulus hiyalinli kıkırdaktan oluşmaktaydı.

Sonuç olarak; Aseel ırkı horoz ve tavuklarda, trachea uzunluğu ve halkaların çapları açısından cinsiyetler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen genel olarak diğer evcil kanatlılarla benzerlik gösterdiği kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]