[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı
Emin Ertan GÖKHAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kırsal üretim, kırsal yoksulluk, sosyal destekler

Yoksullukla mücadele ve yoksulların refah düzeyini artırmak her dönemde kamu politikalarının temel amaçlarından biri olmuştur. Ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreci ile birlikte artan bölgesel eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmaya yönelik projelerden biride “Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi” (KASDP)’dir. Bu çalışmada, 2003-2010 yılları arasında uygulanan, kırsal alanda yoksul kesimlerin üretime katılmalarına yönelik finansal desteklemenin hedef alındığı KASDP kapsamında kullandırılan kredilerin, iller bazında dağılımı ve bu dağılım üzerinde etkili olan faktörlerin analizi amaçlanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, KASDP kapsamında sağlanan toplam 650.688.320 TL kredi içerisinde; Güneydoğu Anadolu Bölgesi %16.41’lik payla ilk sırada yer alırken, en düşük paya sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kredilerden yararlanma oranı %3.12 olduğu tespit edilmiştir. KASDP kapsamında kullanılan desteklerin bölgesel dağılımında etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizinde; işsizlik, yeşil kart, yoksul sayısı, belde ve köy nüfusu değişkenleri anlamlı bulunurken, net göç ve kişi başı gayri safi katma değer değişkenleri istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Desteklerden en yüksek miktarda yararlanan 10 ilin, toplam destekler içindeki payı %39 iken, geri kalan 71 ilin desteklemelerden almış olduğu pay %61’dir. Bölgesel düzeyde bütüncül yaklaşımla anlamlı olan desteklerin dağılımı, iller düzeyinde aynı özelliği göstermemektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]