[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ŞANLIURFA YÖRESİ SAĞLIKLI VE ENDOMETRİTİSLİ SAFKAN ARAP KISRAKLARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
Sema YARALIOĞLU GÜRGÖZE1, Hayrettin ÇETİN2
1 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Endometritis, biyokimyasal parametre, kısrak.

Bu çalışma, Şanlıurfa yöresi safkan Arap kısraklarında bazı biyokimyasal parametrelerin fizyolojik değerlerini belirlemek, klinik ve histopatolojik olarak endometritis teşhisi konulan hayvanların değerleri ile kıyaslamak ve bu parametrelerin hastalığın teşhisinde kullanılabilirliğini ortaya koymak amacı ile yapıldı. Bu amaçla 20 sağlıklı ve 15 endometritis teşhisi konmuş kısrak kullanıldı. Biyokimyasal analizler için kan örnekleri v. jugularisten alındı. Kan serum örneklerinde glukoz, kolesterol, trigliserid, total protein, albumin, sodyum, potasyum, alanin transaminaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), üre ve kreatinin düzeyleri otoanalizörde saptandı.

Sağlıklı kısraklarda ortalama biyokimyasal değerler; Na (135.25 ± 2.78 mmol/L), K (5.02 ± 0.52 mmol/L), glukoz (61.60±9.16 mg/dl), trigliserit (5.50±1.58 mg/dl), total protein (6.44±0.15 g/dl), albumin (6.44±0.15 g/dl), üre (24.66±0.98 mg/dl), kreatinin (1.42±0.14 mg/dl), ALT (8.87 ± 0.83 IU/L), AST (206.20 ± 14.3 IU/L) olarak belirlendi.

Endometritisli kısraklarda AST (p<0.01) ve glukoz (p<0.05) düzeyleri istatistiksel olarak farklı bulunurken, diğer parametrelerde istatistiki bir fark tespit edilmedi.

Sonuç olarak, endometritisli kısraklarda kan serumundaki araştırılan biyokimyasal parametreler bakımından belirgin bir değişikliğin meydana gelmediği görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]