[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-226
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mastitisli Sığır Sütlerinde Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması
Uğur PARIN1, Şükrü KIRKAN1, Melih SAYIN2, Hafize Tuğba YÜKSEL1
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, süt, sığır, identifikasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, mastitis

Araştırmamızda Aydın ili ve yöresinde bulunan çiftliklerdeki mastitisli sığırlardan alınan süt örneklerinde Listeria monocytogenes varlığının fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma materyalini Aydın ili ve çevresinde yer alan sığır işletmelerinde bulunan ve mastitis gözlenen 200 sığır oluşturmuştur. Sığırlardan alınan toplam 200 mastitisli süt örneği soğuk zincir altında laboratuara getirilmiştir. Süt örneklerinden fenotipik yöntemlerle L. monocytogenes identifikasyonları yapılmıştır. L. monocytogenes olarak identifiye edilen izolatlar genotipik olarak PCR ile doğrulanmıştır. L. monocytogenes spesifik primerler kullanılarak gerçekleştirilen PCR sonrasında incelenen toplam 11 adet L. monocytogenes izolatının hepsi (%100) inlB geni açısından pozitif olarak saptanmıştır. Sonuç olarak mastitisli sığırlardan alınan süt örneklerinden fenotipik ve genotipik yöntemlerle %5.5 oranında L. monocytogenes identifiye edilmiş ve Aydın ili süt sığırcılığı işletmelerinde L. monocytogenes varlığı ortaya konulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]