[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Siklofosfamid ile Oluşturulmuş Hemorajik Sistitte Propolis ve Enginarın Koruyucu Etkileri
Seval YILMAZ, Emre KAYA
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Siklofosfamid, mesane, malondialdehid, propolis, enginar

Çalışmada, siklofosfamid (CP) ile oluşturulmuş mesane toksisitesinde propolis ve enginarın etkileri incelenmiştir. Ratlar 6 gruba ayrılmıştır. Gruplar; kontrol grubu, propolis uygulanan grup (200 mg/kg/gün gavaj, 7 gün), enginar uygulanan grup (1 g/kg/gün gavaj, 12 gün), CP uygulanan grup (150 mg/kg i.p. tek doz), CP+propolis uygulanan grup ve CP+enginar uygulanan grup şeklinde oluşturulmuştur. Propolis uygulamasına CP uygulamasından 2 gün önce başlanmış ve 7 gün süre ile devam edilmiştir. Enginar uygulamasına CP uygulamasından 7 gün önce başlanmış ve 12 gün süre ile devam edilmiştir. Mesane dokusunda malondialdehid (MDA), redükte glutatyon (GSH) düzeyleri, katalaz (KAT), glutatyon-S-transferaz (GST) aktivite tayini yapılmıştır. Kontrol grubuna göre CP uygulanan grupta MDA (P= 0.013) ve GSH (P<0.001) düzeylerinde artış, KAT ve GST aktivitelerinde düşüş saptanmıştır (P<0.001). CP+propolis ve CP+enginar uygulanan gruplarda MDA, GSH düzeyleri ve KAT, GST aktivitelerinin normal düzeylere ulaştığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, CP’e bağlı oluşan hemorajik sistitte toksisitesinin patogenezinde oksidatif stresin rol oynayabileceği, propolis ve enginarın CP tedavisinden kaynaklanan toksisiteyi iyileştirmede etkili bir madde olabileceği düşünülebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]