[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Buzağıların Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli Taşıyıcılığı
Durmuş YILDIRIM1, Faruk PEHLİVANOĞLU2
1Burdur İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Burdur Gıda Kontrol Laboratuvarı, Burdur, TÜRKİYE
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beta laktamaz, buzağı, CTX-M, GSBL, Escherichia coli

Gram negatif bakteriler tarafından üretilen genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar (GSBL) bakterinin tüm penisilinlere, 1.-4. kuşak sefalosporinlere ve monobaktamlara dirençli olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin Burdur ili’ndeki sağlıklı buzağılarda GSBL üreten E. coli taşıyıcılığı ve bu izolatlarda yaygın GSBL genlerinin varlığı araştırıldı. Toplanan 150 buzağı dışkı örneğinin herbirinden tamponlanmış peptonlu su içinde %10’luk süspansiyon hazırlandı ve sefotaksim ve seftazidim ilave edilerek hazırlanmış E. coli / koliform selektif agar besiyerlerine eş zamanlı ekildi. Besiyerinde görülen kolonilerden E. coli identifikasyonu standart metotlarla ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile genotipik doğrulama yoluyla yapıldı. Ardından E. coli izolatlarının GSBL üretip üretmediği kombine disk metodu ile belirlendi ve yaygın GSBL genleri olan Sefotaksimaz-Münih (CTX-M), Temoneira (TEM) ve sülfhidril değişkeni (SHV) PZR ile araştırıldı. Son olarak izolatların çeşitli beta laktam antibiyotiklere ve diğer sınıftan antibiyotiklere duyarlılığı agar disk difüzyon testi ile araştırıldı. Toplam 44 adet E. coli selektif agardan izole edildi ancak bunların 36’sı GSBL üreten izolat olarak tespit edildi. CTX-M (grup 1) genleri tüm izolatlarda belirlenirken SHV genine hiçbir izolatta rastlanmadı. GSBL üreten E. coli izolatları beta laktam grubu ve diğer grup antibiyotiklere yüksek oranda dirençli bulundu. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’nin Burdur ilindeki işletmelerdeki sağlıklı buzağılarda GSBL üreten E. coli varlığı ve GSBL gen tiplerinin yaygınlığı gösterilmiş oldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]