[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Naringin'in Erkek Ratlarda Methotreaxte İndüklü Testis Apoptosisi ve Otofajisi Üzerine Oksidatif Stresi Azaltmak Yoluyla Koruyucu Etkisi
Emrah Hicazi AKSU1, Fatih Mehmet KANDEMİR2, Sefa KÜÇÜKLER2
1University of Atatürk, Faculty of Veterinary, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Erzurum, TURKEY
2University of Atatürk, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry, Erzurum, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Üreme toksisitesi, methotrexate, naringin, apoptosis, otofaji

Bu çalışma erkek ratlarda methotrexate (MTX) indüklü testis hasarı üzerine Narinjin’in (NRG) muhtemel koruyucu etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Toplamda 35 adet erkek rat materyal olarak kullanılmıştır.

Ratlar her grupta 7 adet olacak şekilde 5 gruba ayrılmıştır; Grup 1’e (Kontrol) çalışmanın ilk günü tek doz serum fizyolojik periton içi enjeksiyonu uygulanmıştır. Grup 2’ye (NRG 100) 7 gün boyunca oral yolla NRG (100 mg/kg CA/günlük) verilmiştir. Grup 3’e (MTX) çalışmanın ilk günü 20 mg/kg MTX peritoniçi enjeksiyon uygulanmıştır. Grup 4’e (NRG 50+MTX) çalışmanın ilk günü 20 mg/kg MTX uygulaması ile birlikte 7 gün boyunca 50 mg/kg/gün NRG oral yolla verilmiştir. Group 5’e (NRG 100+MTX): çalışmanın ilk günü 20 mg/kg MTX uygulaması ile birlikte 7 gün boyunca 50 mg/kg/gün NRG oral yolla verilmiştir.

Sonuç olarak; MTX control grubuna kıyasla malondialdehit (MDA) seviyesini arttırmış ve glutatyon (GSH) seviyesi ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon perksidaz (GSH-Px) aktivitesini önemli derecede azaltmıştır. Diğer taraftan NRG (100 mg/kg) tedavisi MDA seviyesini azaltmış ve GSH seviyesi ile SOD, CAT, GSH-Px aktiviteleri MTX grubuna kıyasla artmıştır. NRG 50 tedavisi ise MTX grubuna kıyasla SOD aktivitesinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Aynı zamanda MTX uygulaması testis dokusunda kontrol grubuyla kıyaslandığında caspase-3 ve BCL-3 ekspresyon seviyelerini artırmıştır. Bununla birlikte NRG (hem 50 mg/kg hem de 1000 mg/kg dozda) tedavisinin MTX grubuna kıyasla caspase-3 ve BCL-3 ekspresyon seviyelerini anlamlı olarak azaltmıştır.

Sonuç olarak NRG tedavisi (özellikle 100 mg/kg dozda) MTX indüklü testis toksisitesini azaltmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]