[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Farklı Şiddetlerdeki Gürültünün Oksidatif Stres Parametreleri ve Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi
Osman Sedat TANYERİ, Abdurrauf YÜCE
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gürültü şiddeti, oksidatif stres, sperm kalitesi

Bu çalışmada, hangi seviyedeki gürültünün oksidatif strese neden olduğunu ve bu stresin sperm kalitesine ne derece etkisi olduğu araştırılmıştır. Çalışmada 28 adet 2–3 aylık Wistar-Albino erkek rat eşit olarak 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grup kontrol grubu olarak kullanılırken ikinci grup düşük (60 dB), üçüncü grup orta (80 dB), dördüncü grup yüksek (100 dB) şiddetlerinde ve 8.000 hertz frekansta gürültüye 60 gün boyunca her gece 12 saat maruz bırakılmıştır. 60 gün sonunda kan ve sperma örnekleri alınarak incelenmiştir. Yüksek derecede gürültü sonucunda hemolizatta lipid peroksidasyonunun göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeyinin artması, katalaz (CAT) ile glutasyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesinin artmış olması oksidatif stres oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca anormal spermatozoon oranı artması sperm kalitesinin de düştüğünü göstermektedir. Düşük ve orta derecede gürültü sonucunda da CAT ile GSH-Px aktivitesi artmıştır. Dolayısıyla özellikle yüksek derecede gürültünün neden olduğu oksidatif stresin, başta lipid peroksidasyona neden olabileceği kanısını taşımaktayız.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]