[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Omfalitisli Buzağılarda Prokalsitonin, Neopterin ve Total Siyalik Asit Düzeylerinin Belirlenmesi
Kadir BOZUKLUHAN1, Oğuz MERHAN2, Enes AKYÜZ3, Uğur AYDIN4, Mert SEZER3, Tahir GEZER3
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kars, TÜRKİYE
4Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Ana Bilim Dalı Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, neopterin, omfalitis, prokalsitonin, total siyalik asit

Buzağılarda neonatal dönemde ortaya çıkan, önemli ekonomik kayıplara neden olan hastalıklar arasında göbek bölgesine ilişkin lezyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle amacımız omfalitisli buzağılarda prokalsitonin, neopterin ve total siyalik asit (TSA) düzeyini belirlemektir. Çalışmada 20 adet omfalitisli ve 10 adet sağlıklı olmak üzere toplamda 30 adet buzağı kullanıldı. Analizler için V. jugularis’ten kan alınarak serumları ayrıldı. Serum örnekleri prokalsitonin, neopterin ve TSA düzeyinin belirlenmesinde kullanıldı. Yapılan analizlerde omfalitisli buzağılarda ortalama serum düzeyleri, prokalsitonin 227.78±3.01 ng/mL, neopterin 48.09±2.21 nmol/L ve TSA 77.56±2.36 mg/dL, kontrol grubunda ise prokalsitonin 37.42±2.37 ng/mL, neopterin 13.88±2.17 nmol/L, TSA 61.63±1.87 mg/dL olarak belirlendi. Sonuç olarak, elde edilen bulguların omfalitisin tanısına katkı sağlayacağı, prokalsitonin, neopterin ve TSA’nın duyarlı bir indikatör olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]