[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ English ] [ PDF ]
KIŞ MEVSİMİNDE KARS YÖRESİNDE ZAVOT SIĞIRLARININ GENEL, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE VENÖZ KAN GAZI DEĞERLERİ
Başaran KARADEMİR
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Kars / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Zavot sığırı, kan gazı, rakım.

Bu çalışma, Kars ilinde bulunan Zavot ırkı sığırlar üzerinde yürütüldü. Kars yüksek rakımlı uzun ve sert kış koşullarına sahip bir plato üzerine kurulmuştur. Yörede sığırlar uzun kış mevsimi süresince kapalı ahırlarda tutulur ve temiz havayı oldukça sınırlı alırlar. Bu çalışmada, hayvanların metabolik faaliyetleri ve solunum sistemi bozuklukları ile yakından ilişkili venöz kan gazı parametrelerinin genel, yaş ve cinsiyete göre durumlarını ortaya koymak amaçlandı. Sonuçlar genel, yaş ve cinsiyete göre incelendi. Genel veri ortalamaları pH: 7.40±0.005, pCO2: 46.06±0.79 mmHg, pO2: 32.86±0.86 mmHg, HCO3-: 25.95±0.32 mmol/L, baz durumu ekstrasellüler sıvı (BD-eks): 3.24±0.42 mmol/L, baz durumu kan (BD-k): 2.85±0.35 mmol/L, oksijen doygunluğu (O2-doy): %56.65±1.85 ve toplam CO2 (t-CO2): 29.02±0.43 mmol/L olarak saptandı. Yaş ve cinsiyete göre değerlerin, genel değerlere benzerlik gösterdiği tespit edildi. PCO2, BD-eks, BD-k, and t-CO2 değerlerinin kendi arasında, pO2 and O2-doy değerlerinin de kendi arasında önemli derecede korelasyonu saptandı (sırasıyla, min. r= 0.411, P<0.05, min. r= 0.965. P<0.001). Yine bazı parametreler arasında da önemli derecede negatif korelasyon vardı (pO2 - pCO2: r= -0.582, P<0.001, pO2 - BD-eks: r= -0.374, P<0.05, pO2 - t-CO2: r= -0.467, P<0.01, O2-doy – pCO2: r= -0.658, P<0.001 ve O2-doy - t-CO2: r= -0.430, P<0.05).

Sonuç olarak, Zavot sığırlarının (i) venöz kan pH, pCO2, pO2, HCO3-, BD-eks, BD-k, O2-doy ve t-CO2 değerleri yönünden yöre koşullarına adapte olmuş olduğu ve (ii) cinsiyetler arası pCO2 değeri hariç olmak üzere bu sığır ırkı için yaş ve cinsiyetin söz konusu değerler üzerine etkili olmadıkları ortaya çıktı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]