[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığır ve Koyun Kıymalarında Arcobacter Türlerinin Bulunma Sıklıklarının Multipleks PCR Tekniği İle Belirlenmesi
Nurhan ERTAŞ1, Yusuf DOĞRUER2
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kıyma, Arcobacter spp., izolasyon, identifikasyon, mPCR

Bu çalışmada, Kayseri ilindeki farklı satış noktalarından alınan sığır ve koyun kıyması örneklerinde Arcobacter türlerinin varlığı araştırıldı. Klasik kültür yöntemleri ile izole edilen kültürler multiplex Polimerase Chain Reaction (m PCR) tekniği ile tür düzeyinde identifiye edildi.

İncelenen 200 kıyma numunesinin 85'inde Arcobacter spp. izole edildi. İzolatlara uygulanan mPCR işlemi sonucunda 85 pozitif örneğin 79'u (% 92,9) A. butzleri, 6'sı (% 7,1) A.skirrowi olarak tespit edildi. 100 adet sığır kıyma örneğinin 40'ı (% 40) A. butzleri, 2'si (% 2) A. skirrowi olarak identifiye edildi. Koyun kıyma örneğinin 39'u (% 39) A. butzleri olarak, 4'ü (% 4) A. skirrowi olarak identifiye edildi.

Sonuç olarak Kayseri ilinde satışa sunulan kıymaların Arcobacter türlerinden başta A. butzleri olmak üzere A. skirrowi ile kontamine olduğu belirlenmiştir. Arcobacter türlerinin, özellikle A. butzleri'nin insanlarda enteritis, kronik diyare ve septisemi vakalarından izole edilmesi nedeni ile kıymalardaki A. butzleri oranı halk sağlığı açısından önemli bir risk faktörü olabileceği belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]