[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yeni Doğan Buzağılarda Çeşitli Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler İle Kolostral İmmun Globulinler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Duygu ÇAKIROĞLU1, Yücel MERAL1, Didem PEKMEZCİ1, E. Emek ONUK2, Güvenç GÖKALP1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Samsun, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, GGT, kolostrum, immunoglobulin

Bu çalışmada yeni doğan buzağılarda kolostrum alımını takiben serum immunoglobulin seviyeleri ile serum γ-glutamyltransferase (GGT) seviyesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla 30 adet yeni doğan buzağıdan, doğumu takiben ve 24 saat sonra, kan örnekleri alınarak, kan sayımı yapılmış ayrıca total protein, serum GGT ve serum alkaline fosfataz (AP) ve Kuantitatif ELISA yöntemiyle total immunoglobulin G ve total immunoglobulin M oranları belirlenmiştir. Alkalen fosfataz (AP) ve Total protein düzeyleri açısından iki örnekleme arasında herhangi bir farklılık saptanmazken, buzağıların immunoglobulin M ve G düzeyleri ile serum GGT düzeylerinde ise 0. gün ve 1. günler arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık gözlenmiştir.

Sonuç olarak, bu araştırmanın verileri, serum GGT düzeyinin yeni doğan buzağılarda immunoglobulin absorbsiyonu açısından bir indikatör olarak kabul edilebileceği görüşünü destekler niteliktedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]