[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tayleriyozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişiklikler
Meltem KIZIL1, Ersoy BAYDAR2, Ömer KIZIL2
1Tarım İl Müdürlüğü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, Tayleriyozis, Antioksidanlar

Bu çalışma, tayleriyozisli sığırlarda oksidatif stres parametrelerindeki değişiklikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada materyal olarak hematokrit değerlerine göre iki eşit gruba ayrılmış 20 adet tropikal tayleriyozisli sığır ile 10 adet klinik olarak sağlıklı sığır kullanılmıştır. Çalışmadaki tüm sığırlarda eritrosit lipid peroksidasyonu, plazma katalaz, glutathiyon peroksidaz (GSHPx), vitamin E ve vitamin C düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmada, kontrol grubuyla hasta gruplar arasında vitamin E (p<0.05), vitamin C (p<0.05), MDA (P<0.01), katalaz (P<0.01) ve glutatiyon peroksidaz (P<0.001) gibi oksidatif parametrelerde önemli derecede farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, Theileria annulata ile enfekte sığırlarda CAT, GSHPx, vitamin E ve vitamin C’nin azalması ve MDA düzeylerindeki artışlar hastalıkta oksidatif stresin geliştiğinin göstergesi olarak belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]