[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurtanın Besin Özellikleri, Kuluçka Özellikleri ve Embriyonun Beslenmesi
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK1, Zeki ERİŞİR1, Seda İFLAZOĞLU MUTLU2, Yasin BAYKALIR1, Mehmet ÇİFTÇİ2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, tüy rengi, yumurtanın besin kompozisyonu, embriyonun beslenmesi, kuluçka özellikleri
Özet
Bu araştırma gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcını gruplarında bazı yumurta kalite özellikleri, besin kompozisyonu, kuluçka özellikleri ve embriyonun beslenmesini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç için her çalışma grubundan 240 adet olacak şekilde toplam 480 adet yumurta kullanılmıştır. Araştırmada her iki grupta ağırlıkları eşitlenerek değerlendirilmeye alınan taze yumurtaların ak, sarı ve kabuk ağlıkları ile oranları benzer bulunmuştur (P>0.05). Yumurtanın besin özelliklerinden kuru madde, kül, ham protein ve ham yağ değerlerinde gruplar arasında istatistiki farklılık saptanmamıştır (P>0.05). Kuluçkanın 15. gününde incelenen yumurta gruplarında ağırlık kaybı, embriyo ağırlığı, sarı kesesi ağırlığı, kabuk ağırlığı, kabukta ham kül değeri, sarı kesesi kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül değerine ait ortalamalarda gruplar birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir (P>0.05). On beş günlük kuluçka süresince embriyo yumurta akının tamamını kullanmış, kabuk ham kül oranı %1.42, sarı kesesi ham kül oranı %10.42 azalmıştır. Embriyo yumurta sarı ham proteininin %38.87'sini, yağın %8.71'ini kullanmıştır. Kuluçka özelliklerinden döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü ve toplam embriyo ölüm oranı bakımından gruplar benzerdir (P>0.05). Yumurtanın civcive dönüşüm oranında gri renkli grubun rakamsal üstünlüğü önemli bulunmamıştır (P=0.063). Sonuç olarak yumurta ve kuluçka özellikleri bakımından gri veya sarı tüylü Japon bıldırcınlarında gruplar benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Japon bıldırcını; sülüngiller ailesinin Coturnix cinsinin, Coturnix coturnix türünden küçük yapılı ve tüm dünyada ticari olarak yetiştiriciliği yapılan bir kuş türüdür. Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Japon bıldırcını bilimsel olarak Coturnix coturnix japonica olarak tanımlanmaktadır. Bu soy içinde beyaz, kahverengi, gri, sarı gibi tüy rengine bağlı olarak farklı hatların varlığı bildirilmektedir1,2. Genel olarak, bıldırcın yumurtası 9-13 g arasında değişmekte ve yaklaşık % 74-75 su, %13 protein, %11 yağ, %0.5 karbonhidrat ve %1 kül ihtiva etmektedir3,4. Yumurta insan beslenmesinde yüksek besin değeri nedeniyle önemli bir gıda maddesi olmasının yanında, kanatlı neslinin devamını sağlayan bir araçtır. Döllü yumurta, içinde gelişen embriyonun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Embriyonun gelişim evreleri süresince ihtiyaçlarının bilinmesi ve embriyo gelişiminin anlaşılması kuluçka sonuçları ve civciv kalitesi bakımından önemlidir. Yumurta sarısı kesesi yüzeyi embriyo dokularının gelişimi için bir yüzey oluşturur ve sindirim işlemleri yumurta sarı kesesi ve embriyo etrafındaki damar ağı sayesinde gerçekleşmektedir. Embriyonun gelişimde rol alan damar sistemi iki bölüme ayrılır. Vitellin damar sistemi yumurta sarısından embriyonun gelişimi için besin maddesi sağlarken, allantoik damar sistemi solunumda ve atık maddelerin ve artık maddelerin uzaklaştırılmasında rol oynar. Yaklaşık bıldırcınlarda bildirilen 18 günlük kuluçka periyodu boyunca embriyonel oluşum veya embriyonun protein sentezi yapabilmesi için gerekli olan enerjiyi, embriyo gelişiminin ilk aşamasında yumurta içerisinde düşük düzeyde bulunan karbonhidratları kullanarak temin etmektedir. Kuluçka işlemi ilerledikçe yumurta proteinleri ve kuluçka periyodunun son haftasında ise yumurta sarısındaki yağ asitleri enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır5. Yumurta albümininin %88'i sudur. Geri kalan kuru maddenin önemli bir kısmı proteinlerden meydana gelir. Yumurta albümininin %54'ünü ovoalbümin oluşturur. Ovotransferin diğer adıyla konalbümin diğer önemli protein iken, ovomukoid, lizozim, ovoflavoprotein ve avidin daha küçük oranlarda bulunur. Besleyicilik yönünden yumurta sarısı daha zengindir. Yumurta akından iki katmanı ovaryumda diğer iki katmanı da yumurta yolunda oluşan 4 tabakalı vitellin zarla ayrılmaktadır. Yumurta sarısının %49'u sudur. Geriye kalan kuru maddesinin %65'ini çok küçük dansiteli lipoproteinler (VLDL) ve %5'ini kolesterol oluşturur. Özellikle VLDL embriyo için önemli bir enerji kaynağıdır. Yumurta sarısı proteinleri genellikle lipitlere bağlı olarak bulunur. Diğer sarı proteinleri vitellojeninin ve fosvitin dir6. Yumurta sarısı besin maddeleri civcivin oluşumunda önemli bir yer tutarlar. Yapılan araştırmalarda akı çıkarılan döllü yumurtalarda civciv gelişimi tam olarak sağlanmasına rağmen, kontrol grubu olan normal yumurtalardan canlı ağırlık bakımından farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma yumurta sarısının civciv gelişimindeki önemini vurgulamaktadır7. Yumurta içerisindeki mineraller embriyo için çok önemlidir. Mineral yetersizlikleri iskelet sistemi bozuklukları, immun yetersizlikler ve organ yetmezlikleri, düşük canlı ağırlık gibi sorunlara yol açmakta, embriyo ölümlerine sebep olarak kuluçka randımanını düşürmektedir. Embriyo için gerekli minerallerin kaynağı yumurta sarısı, akı ve kabuğudur. Embriyo ihtiyacı olan P, Zn, Cu, Mn ve Fe yumurta sarısından sağlarken, yumurta akı önemli bir Na ve K kaynağıdır. Kabuk ise embriyo için düşük düzeyde P, Na, Fe ve Mn sağlarken, önemli düzeyde Ca, Mg ve S kaynağıdır5. Kuluçkanın son günlerine doğru sarı kesesinde kalan besin maddeleri göbek bölgesinden içeriye alınarak civcivin yeme ve suya ulaşana kadar gerekli ihtiyaçlarını karşılar8.

  Bu araştırma, farklı tüy rengindeki Japon bıldırcınlarının taze yumurtalarında kalite özellikleri ve besin madde analizleri ile kuluçkanın 15. gününde yumurtaların bazı besin madde analizleri ve embriyonun gelişimi ile kuluçka özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Deneme Düzeni: Araştırma için Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (FÜHADYEK: 02.12.2015 ve 2015/21) onayı alınmıştır. Araştırma materyalini özel bir işletmeden alınan 240 adet gri ve 240 adet sarı tüy renkli varyeteden toplam 480 adet bıldırcın yumurtası (Coturnix coturnix japonica) oluşturmuştur.

  Araştırma 3 tekerrürlü düzenlenmiştir. Her tekerrürde her varyeteden 80 adet yumurta değerlendirmeye alınmıştır. Aynı yaşlı analardan (başlangıç 110 günlük) temin edilen yumurtalarda eş zamanlı inceleme yapılmıştır. Her iki beden rengi grubunun anaç materyali %20 ham protein 2900 kcal/kg metabolik enerjiye sahip aynı karma yemle beslenmiştir. Araştırmanın laboratuvar analizleri Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında, kuluçka işlemi özel işletmenin kendi kuluçkahanesinde yapılmıştır. Araştırmanın her tekerrüründe her varyeteden 80 adet yumurta tartılarak ağırlıkları yumurta üzerine yazılmıştır. Daha sonra benzer yumurta ağırlığına sahip 20'şer adet yumurta karşılıklı olarak tespit edilmiştir. Her tekerrürde 60'ar adet yumurta kuluçka özelliklerinin tespiti için kullanılmıştır. Aynı ağırlıktaki yumurtalardan her grupta benzer ağırlıktaki 10'ar adet taze yumurta, yumurta kalite özellikleri ve besin madde analizleri için değerlendirilmiştir. Bu analizlerde; ak, sarı ve kabuk ağırlıkları, ak, sarı ve kabuk oranları, kuru madde, ham kül, ham protein ve ham yağ analizleri yapılmıştır. Yumurta kalite özellikleri yumurtalar 12 saat dinlendirildikten sonra tespit edilmiştir. Kabuk analizleri için kabuklar musluk suyu ile yıkandıktan sonra 24 saat oda şartlarında kurumaya bırakılmıştır. Benzer ağırlıktaki geri kalan 10'ar yumurta ise kuluçkaya koyulmuş ve kuluçkanın 15. gününde makineden çıkartılarak embriyo gelişimi ve yumurta sarısı besin madde özellikleri tespit edilmiştir. Dölsüz ve erken embriyo ölümlerinde yumurtalar her iki gruptan karşılıklı olarak çıkartılmıştır. Kuluçka özellikleri için her gruptan toplam 180 adet yumurta, taze yumurta verileri için 30 adet yumurta ve kuluçkanın 15. gününe ait değerlendirmeler için ise 30 adet yumurtadan 23'ü kullanılmıştır. Kuluçka özelliklerinin tespiti için kuluçka makinasına konulan yumurtalar için uygun şartlar temin edilmiş ve rutin kuluçka işlemi yapılmıştır. Kuluçka sonunda çıkan civciv sayısı ile dölsüz yumurta sayısı ve embriyo ölümleri değerlendirilmiştir. Yumurta ve kuluçka özelliklerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki formüller kullanılmıştır9,10.

  Ak ağırlığı (g)= Yumurta ağırlığı – (Kabuk ağırlığı + Sarı ağırlığı)
  Sarı ağırlığı (g)= Yumurta ağırlığı – (Kabuk ağırlığı + Ak ağırlığı)
  Kabuk ağırlığı (g)= Yumurta ağırlığı – (Sarı ağırlığı + Ak ağırlığı)
  Ak oranı (%)= [(Ak ağırlığı (g) / Yumurta ağırlığı g)] x 100
  Sarı oranı (%)= [(Sarı ağırlığı (g) / Yumurta ağırlığı g)] x 100
  Kabuk oranı (%)= [(Kabuk ağırlığı (g) / Yumurta ağırlığı g)] x 100
  Döllülük oranı (%)= (Döllü yumurta sayısı / Toplam yumurta sayısı) x 100
  Kuluçka randımanı (%)= (Civciv sayısı / Toplam yumurta sayısı) x 100
  Çıkım gücü (%)= (Civciv sayısı/Döllü yumurta sayısı)x100
  Embriyonal ölüm oranı (%)= (Ölü embriyo sayısı / Döllü yumurta sayısı) x 100
  Dönüşüm oranı (%)= [Civciv ağırlığı (g) / Yumurta ağırlığı (g)] x 100

  Kimyasal Analizler: Bıldırcın yumurtalarının sarı ve akında ayrı ayrı olmak üzere kuru madde, ham protein, ham yağ ve ham kül analizleri AOAC11'de belirtilen yöntemlerle yapılmıştır. Örneklerin kuru madde (KM) içerikleri 55-60°C'de 48 saat etüvde kurutularak belirlenmiştir. Ham kül içeriği ise 550°C'de 4 saat kül fırınında yakılarak saptanmıştır. Ham yağ miktarı da Soxhelet-Henkel metodu ile analiz edilmiştir.

  Kuru Madde (%)= [(Kroze darası+Kuru numune, g)-(Kroze darası, g) / (Kroze darası+Numune, g)-(Kroze darası, g] x 100
  Ham Kül (%)= [(Kroze darası+Kül, g)-(Kroze darası, g) / (Kroze darası+Numune, g)-(Kroze darası, g)] x 100
  Ham Yağ (%)= [(Dara+Yağ, g)-(Dara, g) / (Numune miktarı, g)] x 100

  Azot (N) içeriğinin saptanmasında Kjeldahl metodundan yararlanılmıştır. Homojen edilen örnekten 1 g alınarak kjeldahl tüplerine aktarılmış ve üzerine katalizör (Kjeldahl tablet) eklenmiştir. Daha sonra %98'lik H₂SO4 ilave edilerek 420 °C'de yakılmış ve oda sıcaklığında soğutulmuştur. Tüplerin içerisine %33'lük NaOH ilave edilerek distile edilmiş ve indikatör ilavesinden sonra 0.1 N NaOH ile titre edilmiştir. Ham protein ise aşağıdaki formülü ile hesaplanmıştır11.

  Ham Protein (%) = [(Alınan 0.1 N HCI-Harcanan 0.1 N NaOH)X0.0014X6.25X100] / (Numune miktarı, g)

  İstatistiki Analizler: Araştırmada incelenen taze yumurta özellikleri ile kuluçkanın 15. gününe ait verilerinin karşılaştırılmasında bağımsız iki örnek t testi, kuluçka bulgularının karşılaştırılması için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiki analizler IBM SPSS Statistics 21®12 paket programı ile yapılmış, grup ortalamaları arasındaki farklılık P≤0.05 olduğunda önemli düşünülmüştür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Yumurta ağırlıkları eşitlenmiş gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarında taze yumurtaya ait bazı kalite parametreleri ve besin madde özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Gri ve sarı tüy renkli bıldırcınlarda yumurta ağırlığı ortalaması sırasıyla 12.72 ve 12.73 g olarak dengelenmiştir (P=0.992). Bu yumurta ağırlığına sahip bıldırcınlarda yumurta kalite özelliklerinden ak, sarı ve kabuk ağırlıkları ve oranlarında gruplar arasında önemli farklılıklar tespit edilmemiştir (P>0.05). Yumurta besin madde analizlerinden oransal olarak hesaplanan ak ve sarı kuru maddesi ile bu kuru madde içerisindeki ak, sarı ve kabuk ham kül değerleri, ak ve sarı ham protein ve sarı ham yağ değerleri birbirine benzer bulunmuştur (P>0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarında yumurta ağırlıkları eşitlenmiş taze yumurtalarda yumurtanın özellikleri

  Yumurta ağırlıkları eşitlendikten sonra kuluçkaya konulan yumurtalarda kuluçkanın 15. gününe ait incelenen özelliklere ait bulgular Tablo 2'de verilmiştir. Gri ve sarı tüy rengine sahip bıldırcınlarda yumurta ağırlığı sırasıyla 12.57 ve 12.62 g olarak dengelenmeye çalışılmıştır (P=0.839). Belirlenen ağırlıkta kuluçkaya konulan yumurtalarda 15 günlük kuluçka periyodu boyunca ağırlık kaybı gri varyetede %10.73, sarı varyetede %11.09 olarak belirlenmiştir. Sırasıyla embriyo ağırlığı 6.10 ve 6.15 g, sarı kesesi ağırlığı 2.03 ve 2.23 g ve kabuk ağırlığı ise 1.74 ve 1.68 g olarak tespit edilmiş, incelenen özellikler bakımından gruplar birbirine benzer bulunmuştur (P>0.05). Bu dönemde yapılan kimyasal analizlerde kabuk ham kül değerindeki küçük bir farklılık (P=0.084) haricinde, sarı kuru madde, ham protein, ham yağ ve ham kül değerleri açısından renk grupları arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarında yumurta ağırlıkları eşitlenmiş yumurtalarda kuluçkanın 15. gününde bazı yumurta özellikleri

  Gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarında kuluçka sonuçları Tablo 3'de verilmiştir. Grupların döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü, embriyonal ölüm oranları birbirine benzer saptanmıştır (P>0.05). Kuluçkaya konulan yumurta ağırlığının civcive dönüşüm oranında istatistiki farklılık tespit edilmemiştir (P=0.063).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarında yumurtaların kuluçka sonuçları

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Türkiye'de gittikçe yaygınlaşan düzeyde eti ve yumurta verimi için Japon bıldırcını yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ırk içerisinde farklı varyetelerin varlığından söz edilse de bıldırcınların kan yakınlığına duyarlılığının fazla olması nedeniyle üretici elinde hat ayrımı yapılmamakta karma olarak yetiştirilmektedir. Tüy rengine göre selekte edilen bıldırcınlarda farklı fenotipik özelliklerden bahsedilebilir. Yapılan araştırmalarda tüy renginin yumurta iç ve dış kalite özelliklerini etkileyen önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir1,2,9. Sarı ve ark.2 gri, kahverengi, beyaz ve sarı varyeteler oluşturarak yaptıkları araştırmada, en yüksek yumurta ağırlığı en düşük kabuk ağırlığının gri varyetede, en düşük yumurta ağırlığının sarı ve en iyi kabuk kalitesinin ise beyaz varyetede olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada yumurta iç kalite özelliklerinden sarı ağırlığı, ak ağırlığı, sarı oranının ve sarı/ak oranının en yüksek gri varyetede olduğu belirtilmiştir. Yılmaz ve ark.9 sarı, kahverengi ve gri tüy renkli varyetelerde yaptıkları araştırmada benzer şekilde yumurta ağırlığı ve iç kalite özelliklerini en yüksek, kabuk oranı ve ak kalitesini en düşük gri varyetede saptamışlardır. Bu araştırmada, başlangıç yumurta ağırlıkları eşitlenerek kalite özellikleri karşılaştırılan gri ve sarı varyetelerin yumurtalarında sarı, ak ve kabuk ağırlıkları ile sarı, ak ve kabuk oranları benzer bulunmuştur. Yumurta ağırlığı ile yumurta kalite özellikleri arasındaki yüksek ilişkinin13,14, araştırma sonuçlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Her iki varyetenin besin madde analizleri incelendiğinde benzer yumurta ağırlığına sahip gruplarda kuru madde, yumurtadaki inorganik madde oranını gösteren ham kül değerinin, ham protein ve ham yağ oranlarının benzer olduğu görülmüştür (Tablo 1). Prelipcean ve ark.15 bıldırcın yumurtası akının %87.48'ini su, %0.82'sini mineral maddeler, %9.91'ni protein, %0.32'sini yağ ve %1.74'ünü karbonhidrat; yumurta sarısının %49.79'unu su, %2.16'sını mineral maddeler, %16.64'ünü protein, %29.45'ini yağ ve %1.96'sını karbonhidrat olarak tespit etmişlerdir. Tolik ve ark.4 bıldırcın yumurtası için akın %87.8'ini su, %10.4'ünü protein ve %1'ini kül; sarının %49.7'sini su, %16'sını protein, %31.5'ini yağ ve %1.8'ini kül olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular yumurta ak ve sarısı için bildirilen kuru madde, kül, protein ve yağ değerlerine benzerdir. Küçük farklılıkların beslenme ve barınma şartlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

  Tablo 2'de sunulan veriler incelendiğinde yumurta ağırlıkları eşitlenerek kuluçkaya konulan yumurtalarda 15. gün ortalama ağırlık kaybı ortalaması %10.91 civarındadır. Kuluçkanın 15. günündeki yumurta ağırlığının ortalama 6.12 g'nı embriyo, 2.18 g'nı sarı kesesi, 1.71 g'nı kabuk oluşturmaktadır. Yaklaşık 1.2 g'lık kan ve embriyonik sıvılardan kaynaklı kayıp söz konusudur. 15 günlük süre içerisinde embriyo yumurta akının tamamını kullanmıştır. Taze yumurta kabuğu ile karşılaştırıldığında kabuk yaklaşık %19 ağırlık kaybetmiştir. Besin madde öğeleri açısından yapılan karşılaştırmada bu süre içerisinde kabuk ham kül değeri %1.42, sarı ham kül değeri %10.40 azalmıştır. Ham kül değerlerindeki farklılığın embriyonun gelişimi sırasında kullandığı mineral maddelerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Zira yumurta sarısı ve kabuğunun embriyo için önemli bir mineral kaynağı olduğu çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır5. Kuluçkanın ilk on beş günlük gelişim periyodunda embriyo yumurta sarı proteinlerinin %38.87'sini, yağın ise %8.71'ini kullanmıştır. Bu bulgu embriyo gelişiminin erken ve orta dönemlerinde enerji kaynağı olarak daha çok proteinleri tercih ettiği bulgusuyla örtüşmektedir5. Bu dönemde sarı kesesinin embriyonun yaklaşık %35.62'si kadar olduğu ve içeriye alınarak yüksek yağ içeriği ile embriyonun çıkışa ve kuluçka sonrası çevresel şartlara adaptasyonunda kullanılacağı düşünülmektedir16. İncelenen özelliklerde her iki varyetenin birbirine benzer değerler gösterdiği ve farklılıkların istatistiki olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir.

  Tablo 3'de sunulan bulgular incelendiğinde, bıldırcın yumurtalarında döllülük oranının %96.49 gibi yüksek bir değer gösterdiği saptanmıştır. Bu yumurtaların kuluçka randımanı %80.18, çıkım gücü %83.01 ve embriyonal ölüm oranı ise %16.52 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen döllülük oranları Oral Toplu ve ark.17 ile Kaya ve Aktan18'ın bildirdiği değerlerden yüksek, Silici ve ark.19 ile Adıyaman ve ark.20'nın bildirdiği değerlere benzer bulunmuştur. Damızlık materyalin yaşı dikkate alındığında kuluçka randımanı ve çıkım gücü değerlerinin Kaya ve Aktan18 ile Silici ve ark.19'ın bildirdiği değerlere benzer bulmuşlardır. Oral Toplu ve ark.17 çıkım gücünü %90'ın üzerinde bildirmiş ve bu durumu da düşük düzeydeki embriyonal ölümlerle ilişkilendirmişlerdir. Adıyaman ve ark.20'nın Japon bıldırcınlarında yüksek döllülük oranı bildirmelerine rağmen (%95.26), kuluçka randımanı ortalamasını %69.75 ve çıkım gücünü ortalamasını %73.09 düzeyinde belirtmişlerdir. Kuluçka şartları ve hijyen araştırmacıların sonuçlarını etkileyen faktörler olabilir21. Araştırmada kuluçkalanan yumurta ağırlığının civciv ağırlığına dönüşüm oranı gri varyetede rakamsal olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulgunun diğer araştırmacıların belirttiği gibi gri varyetenin genel olarak yumurta ağırlığı, ak ve sarı ağırlığı gibi özelliklerde iyi olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir1,10.

  Sonuç olarak, yumurta ağırlıkları eşitlenen gri veya sarı tüylü Japon bıldırcınlarında yumurta besin madde özellikleri, iç ve dış kalite özellikleri ve kuluçka performansı ortalamaları bakımından benzer sonuçlar gösterdiği tespit edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Çelik Ş, İnci H, Söğüt B, Şengül T, Kayaokay A. Japon bıldırcınlarda yumurta kalite özellikleri üzerine farklı tüy renginin etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 2014; 24: 248-256.

  2) Sarı M, Işık S, Önk K, Tilki M, Kırmızıbayrak T. Effects of layer age and different plumage colors on external and internal egg quality characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Arch Geflügelk 2012; 76: 254-258.

  3) Tunsaringkarn T, Tungjaroenchai W, Siriwong W. Nutrient benefits of quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. Int J Sci Res Pub 2013; 3: 1-8.

  4) Tolik D, Poclawska E, Charuta A, Nowaczewski S, Cooper R. Characteristics of egg parts, chemical composition and nutritive value of Japanese quail eggs. Folia Biol 2014; 62: 287-292.

  5) Uni Z, Yadgary L, Yair R. Nutritional limitations during poultry embryonic development. J Appl Poult Res 2012; 21: 175-184.

  6) Vieira SL. Chicken embryo utilization of egg micronutrients. Braz J Poult Sci 2007; 9: 1-8.

  7) Everaert N, Me´tayer-Coustard S, Willemsen H, et al. The effect of albumen removal before incubation (embryonic protein under-nutrition) on the post-hatch performance, regulators of protein translation activation and proteolysis in neonatal broilers. Br J Nutr 2013; 110: 265-274.

  8) Çelik L, Açıkgöz Z. Kanatlı hayvanlarda sindirim sisteminin gelişimi ve besleme ile sindirim sisteminin gelişimi arasındaki ilişki. Hayvansal Üretim 2006; 47: 38-47.

  9) Yılmaz A, Tepeli C, Çağlayan T. External and internal egg quality characteristics in Japanese quails of different plumage color lines. J Food Agric Environ 2011; 9: 375-379.

  10) Şimşek ÜG, Çiftçi M, Özçelik M, et al. Effects of cinnamon and rosemary oils on egg production, egg quality, hatchability traits and blood serum mineral contents in laying quails (Coturnix coturnix japonica). Ankara Üniv Vet Fak Derg 2015; 62: 229-236.

  11) AOAC. Official Methods of Analysis. 17th Edition, Washington DC: Assosciation of Official Agricultural Chemist, 2000.

  12) Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. 3. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitapevi, 1999.

  13) Özçelik M. Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korrelasyonlar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2002; 49: 67-72.

  14) Altınel A, Güneş H, Kırmızıbayrak T, Çörekçi ŞG, Bilal T. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) yumurta kalitesi ve özellikleri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1996; 22: 203-213.

  15) Prelipcean A, Prelipcean AA, Teuşan V. Investigations on the structure, chemical composition and caloricity of the quail eggs, deposited at the plateau phase of the laying period. Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie 2012; 57: 113-120.

  16) Noy Y, Uni Z. Early nutritional strategies. World Poult Sci J 2010; 66: 639-646.

  17) Oral Toplu HD, Dereli Fidan E, Nazlıgül A. Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2007; 4: 11-16.

  18) Kaya E, Aktan S. Japon bıldırcınlarında sürü yaşı ve kuluçkalık yumurta depolama süresi: 2. kuluçka sonuçları üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012; 7: 32-41.

  19) Silici S, Kocaoğlu Güçlü B, Kara K. Yumurtacı damızlık bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yemlerine öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin verim ve kuluçka performansı ile yumurta kalitesine etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 20: 68-76.

  20) Adıyaman E, Bayhan AK, Ayhan V, Tüzün CG. Fulvik asit temeline dayalı organik bir sıvının bıldırcınlarda performans, yumurta verimi ve kuluçka sonuçları üzerine etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 2012; 1: 253-266.

  21) King'ori AM. Review of the factors that influence egg fertility and hatchabilty in poultry. Int J Poult Sci 2011; 10: 483-492.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]