[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması
Oğuz MERHAN1, Kadir BOZUKLUHAN2, Gürbüz GÖKÇE3, Onur YILMAZ3
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Haptoglobin, seruloplazmin, ishal, buzağı, biyokimyasal parametreler
Özet
Bu çalışmanın amacı klinik olarak ishalli olan buzağılarda serum haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin ve diagnostik önemlerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada 25 adet ishalli ve 10 adet sağlıklı buzağı kullanıldı. Hayvanların vena jugularis'inden antikoagulansız tüplere kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri santrifüj edilerek serum örnekleri çıkarıldı. Analizler yapılıncaya kadar -20 °C'de saklandı. Serum örnekleri; haptoglobin, seruloplazmin, aspartat aminotransferaz (AST), gama-glutamil transferaz (GGT), üre, kreatinin, total protein ve albümin ölçümlerinde kullanıldı. Yapılan analiz sonucunda ishalli buzağılar ile kontrol grubundaki hayvanlar karşılaştırıldığında haptoglobin, seruloplazmin, AST, GGT, üre, kreatinin, total protein değerlerinin yükseldiği belirlendi. Sonuç olarak; yapılan bu çalışmada ishalli buzağılarda akut faz yanıtın oluştuğu ve bunun sonucu olarak haptoglobin, seruloplazmin sentezinin arttığı ve biyokimyasal parametrelerde önemli değişikliklerin oluştuğu belirlendi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Bütün dünyada yaygın olarak ortaya çıkan, ekonomik kayıplara (hasta hayvanların tedavi masraflarının yanı sıra buzağılarda gelişme geriliği, performans düşüklüğü ve ölüm gibi) neden olan neonatal buzağı ishalleri sığır yetiştiriciliğinde başlıca problemler arasındadır1,2. Etiyolojisi kompleks olup bakteri, virüs, protozoa, çevresel stres ve besleme hataları gibi birden fazla etmenden kaynaklanan bir hastalıktır3-5.

  Yangı, doku hasarı, enfeksiyon gibi akut faz yanıt (AFY)'ı başlatan uyarımlara karşı karaciğer tarafından sentezlenen proteinler akut faz proteinler (AFP) olarak adlandırılmaktadırlar6,7. AFP'lerin kan konsantrasyonları hayvan türlerine göre değişmekle beraber genel olarak uyarımdan sonraki 4-6 saatte artmaya başlamakta 24-48 saat içerisinde pik yaparak 4-7 günde dereceli olarak normal seviyelerine düşmektedirler. Ancak uyarımın devam ettiği kronik olgularda kan konsantrasyonu düşmemekte ve yüksek seyretmektedir. Günümüzde bilinen birçok AFP olmakla beraber sığırlar için önemli olanlar haptoglobin, serum amiloid A (SAA) ve fibrinojendir8,9. Yapılan çalışmalarda AFP'lerin bakteriyel ve viral enfeksiyonların ayrımında, klinik ve subklinik hastalıkların ayırıcı tanısında, hasta hayvanların prognozunun belirlenmesinde ve takibinde kullanılabileceği ortaya konulmuştur8-10.

  Akut faz proteinlerinin düzeyindeki artma ya da azalma yangının şiddeti ve büyüklüğü ile ilişkilidir. Bu nedenle AFP'lerin düzeylerinin belirlenmesi, oluşan yangısal reaksiyonun şiddeti ve aktivitesi hakkında bilgi vermektedir. Neonatal dönemde görülen ishal olguları incelenmiş ve buzağılarda oluşabilecek hematolojik ve biyokimyasal parametreler birçok çalışmada bildirilirken1,11-15 serum AFP düzeyinin belirlendiği sınırlı sayıda çalışma16,17 bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada klinik olarak ishalli olan buzağılarda serum haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin ve diagnostik önemlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmada Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği'ne getirilen 25 adet ishalli ve kontrol grubu olarak 10 adet sağlıklı, 1-30 günlük farklı cinsiyette toplam 35 adet buzağı kullanıldı. Çalışmada etiyolojik tanı dikkate alınmamıştır. Tüm hayvanların rutin klinik muayenesi yapıldıktan sonra ishal teşhisi konulan buzağıların vena jugularis'inden antikoagulansız tüplere kan alındı. Alınan kan örnekleri 3000 devirde 10 dk santrifüj edildikten sonra serumları ayrıldı. Serumlar analiz yapılıncaya kadar -20 °C'de saklandı. Serumda seruloplazmin Colombo ve Ricterich18, haptoglobin ise Skinner ve ark.19 bildirdikleri metotlara göre spektrofotometrik (UV-1201, Shimadzu, Japan), AST, GGT, üre, kreatinin, total protein, albümin düzeyi ise ticari test kiti (IBL, Türkiye) kullanılarak kolorimetrik (Epoch, Biotek, USA) olarak belirlendi.

  Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 20.0 kullanılmıştır. Analizlerde grupların normal dağılım gösterme durumu Kolmogorov-Smirnov testi yapılarak değerlendirilmiştir. Gruplar normal dağılım gösterdiği için, grupların karşılaştırılmasında Student's t-testi kullanılmıştır20.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  İshalli buzağılarda haptoglobin, seruloplazmin, AST, GGT, üre, kreatinin ve total protein (P<0.01) değerlerinin yükseldiği, albümin düzeyinde ise düşme olmakla beraber gruplar arası fark istatistik olarak (P>0.05) anlamsız bulunmuştur (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Klinik olarak sağlıklı ve ishalli buzağılarda haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametre düzeyleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bütün dünyada yaygın olarak ortaya çıkan, ekonomik kayıplara neden olan neonatal buzağı ishalleri sığır yetiştiriciliğinde başlıca problemler arasındadır1,2.

  Yangı, doku hasarı, enfeksiyon AFY'ye neden olmakta bu yanıt sonucunda da karaciğerde AFP'ler sentezlenmektedir. AFP'lerin bazılarının kan konsantrasyonu artarken bazılarının ise azalmaktadır8,9. Yapılan bu çalışmada da haptoglobin ve seruloplazmin konsantrasyonunun yükseldiği belirlendi. Haptoglobin, sağlıklı sığırların serumunda bulunmamakta veya çok az düzeyde (0.1 g/L) bulunmaktadır21. Birçok türde çalışılan önemli bir AFP olan haptoglobin; mastitis, pnömoni, enteritis, peritonitis, endokarditis, travmatik retiküloperitonitis, subakut ruminal asidozis, viral veya bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonu gibi doğal ve deneysel birçok hastalıkta konsantrasyonunun arttığı bildirilmiştir22-27. AFP'ler doku hasarının nonspesifik belirtecidir ve haptoglobin konsantrasyonu enfeksiyonun şiddetini yansıtmaktadır19,25. Yapılan çalışmalarda serum haptoglobin konsantrasyonunun 0.2-0.4 g/L arası olması hafif, 1-2 g/L arası ise şiddetli enfeksiyon olarak tanımlanmıştır19. Ayrıca yapılan başka bir çalışmada da haptoglobin seviyesinin hayvanın prognozunu belirlemede kullanılabileceği ve haptoglobinin sığırlarda plazma seviyesi 0.1-1 g/L arasında olduğunda prognozun iyi, seviyenin >1 g/L olması durumunda prognozun olumsuz olduğu rapor edilmiştir21. Bu çalışmada da ishalli buzağılarda yapılan diğer çalışmalarla16,17 uyumlu olarak haptoglobin konsantrasyonu artmış ve yaklaşık olarak 0.4 g/L olarak tespit edilmiş olup, hastalık şiddetinin hafif ve prognozun iyi olduğu belirlenmiştir.

  Sığırlarda haptoglobin ve SAA'ya göre daha az yaygın kullanılan seruloplazmin, enfeksiyon varlığının bir indikatörü olarak kabul edilmektedir9,10. Seruloplazmin, savunma sistemi hücreleri üzerine etki ederek bu hücrelerin fagositoz ve antimikrobiyel gücünün artmasının yanı sıra oksijen radikallerinin etkilerini azaltarak hücreleri oksidatif hasara karşı korumaktadır28. Bu çalışmada da seruloplazmindeki artışın sebebi olarak savunma sistemi üzerindeki etkisinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

  AST'nin serum aktivitesi; karaciğer hasarı, pasif konjesyon, ön midelerde gerginlik ve kas yıkımlanmalarında artarken29, kolestasis, akut hepatik nekrozis ve böbrek yetersizliklerinde ise GGT aktivitesinin arttığı bildirilmiştir30. Çalışmada da AST ve GGT aktivitesi artmış olup bu sonuç ishalli buzağılarda oluşan endotoksemi sonucu oluşan karaciğer hasarı ve/veya böbrek yetersizliği ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

  Total protein konsantrasyonu ishalli buzağılarda arttığı belirlenmiş olup, muhtemelen bunun nedeni globulin sentezindeki ve/veya karaciğerden siyaloprotein sentezindeki artıştan11 kaynaklanabilir. Renal fonksiyonların değerlendirilmesi için kullanılan serum üre ve kreatinin düzeyi29,30; enfeksiyon, iştahsızlık ve yüksek ateş durumunda oluşan protein katabolizmasındaki artışın sonucu olarak yükseldiği bildirilmektedir31. İshalli buzağılarda dehidrasyona bağlı olarak oluşan böbrek perfüzyonundaki azalmadan dolayı serum üre ve kreatinin düzeyinin arttığı bildirilmektedir14,32. Çalışmada da serum üre ve kreatinin düzeyinde diğer çalışmalarla11,13,15 uyumlu olarak önemli bir artış belirlendi. Muhtemelen üre ve kreatinin düzeyindeki bu artışın nedeni dehidrasyona bağlı olarak oluşan renal perfüzyonun azalması ve/veya protein katabolizmasındaki artış olabilir.

  Sonuç olarak; yapılan bu çalışmada ishalli buzağılarda AFY'nin oluştuğu, bunun sonucu olarak da haptoglobin ve seruloplazmin düzeyinin arttığı, biyokimyasal parametrelerde önemli değişikliklerin oluştuğu belirlenmiş olup hastalığın patogenez, tanı ve prognozu için yararlı olabileceği düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Çitil M, Karapehlivan M, Güneş V, Atakişi E, Uzlu E. Septisemi şüpheli buzağılarda serum sialik asit ve bazı biyokimyasal parametre düzeyleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2004; 10: 19-22.

  2) Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th Edition, London: Saunders Company, 2006.

  3) Gökçe G. Buzağı ishallerinde, etiyoloji, patogenezis ve tedavi seçenekleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg;1995; 1: 98-102.

  4) Foster DM, Smith GW. Pathophysiology of diarrhea in calves.Vet Clin North Am Food Anim Pract 2009; 25: 13-36.

  5) Asadi AH, Baghinezhad M, Asadi H. Neonatal calf diarrhea induced by rotavirus and coronavirus: a review. Int J Biosci 2015; 6: 230-236.

  6) Cray C, Zaias J, Altman NH. Acute phase response in animals: a review. Comparative Med 2009; 59: 517-526.

  7) Pradeep M. Application of acute phase proteins as biomarkers in modern veterinary practice. Ind J Vet & Anim Sci Res 2014; 43: 1-13.

  8) Petersen HH, Nielsen JP, Heegard PMH. Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry. Vet Res 2004; 35: 163-187.

  9) Gruys E, Toussaint MJM, Niewald TA. Acute phase reaction and acute phase proteins. J Zhejiang Univ Sci 2005; 11: 1045-1056.

  10) Toussaint MJM, van Ederen AM, Gruys E. Implication of clinical pathology in assessment of animal health and in animal production and meat inspection. Comp Haematol Internat 1995; 5: 149-57.

  11) Uzlu E, Karapehlivan M, Çitil M, Gökçe E, Erdoğan HM. İshal semptomu belirlenen buzağılarda serum sialik asit ile bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 2010; 21: 83-86.

  12) Gökçe G, Gökçe HI, Erdoğan HM, Güneş V, Çitil M. Investigation of the coagulation profile in calves with neonatal diarrhoea. Turk J Vet Anim Sci 2006; 30: 223-227.

  13) Başer DF, Civelek T. Akut ishalli neonatal buzağılarda venöz asit-baz durumu ve renal fonksiyon arası korelasyon. Kocatepe Vet J 2013; 6: 25-31.

  14) Şahal M, Kurtdede A Börkü MK, Ünsüren H, İmren HY, Özlem MB Kalınbacak A. Yeni doğan ishalli buzağıların klinik bulguları ve asit-baz dengesi dikkate alınarak sodyum bikarbonat ve elektrolitik sıvılarla sağaltımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg1994; 41: 509-525.

  15) Özkan C, Akgül Y. Neonatal ishalli buzağılarda hematolojik, biyokimyasal ve elektrokardiyografik bulgular. YYU Vet Fak Derg 2004; 15: 123-129.

  16) Pourjafar M, Badiei K, Nazifi S, Naghib SM. Acute phase response in holstein dairy calves affected with diarrhoea. BJVM 2011; 14: 142-149.

  17) Balikci E, Al M. Some serum acute phase proteins and immunglobulins concentration in calves with rotavirus, coronavirus, E. coli F5 and Eimeria species. IJVR 2014; 15: 397-401.

  18) Colombo JP, Richterich R. Zur bestimmung des caeruloplasmin im plasma [on the determination of ceruloplasmin in plasma]. Schweiz Med Wochenschr 1964; 94: 715-720.

  19) Skinner JG, Brown RA, Roberts L. Bovine haptoglobin response in clinically defined field conditions. Vet Rec 1991; 128: 147-149.

  20) Özdamar K. SPPS ile Biyoistatistik 3. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitapevi, 1999.

  21) Eckersall PD, Conner JG. Bovine and canine acute phase proteins. Vet Res Commun1988; 12: 169-178.

  22) Sharifiyazdia H, Nazifi S, Nikseresht K, Shahriari R. Evaluation of serum amyloid A and haptoglobin in dairy cows naturally infected with brucellosis. J Bacteriol Parasitol 2012; 3: 1-4.

  23) Ulutaş PA, Voyvoda H, Ulutaş B, Aypak S. Miks enfeksiyonlu keçilerde haptoglobin, serum amiloid A ve seruloplazmin konsantrasyonları. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 229-233.

  24) Ganheim C, Hulten C, Carlsson U, et al. The acute phase response in calves experimentally infected with bovine viral diarrhoea virus and/or Mannheimia haemolytica. J Vet Med Series B 2003; 50: 183-190.

  25) Eckersall PD, Bell R. Acute phase proteins: Biomarkers of infection and inflammation in veterinary medicine. Vet J 2010; 185: 23-27.

  26) Gürdoğan F, Balıkçı E. Effect of acarbose on ruminal function and variations of serum acute phase proteins in dairy cows with subacute ruminal acidosis. FÜ Sağ Bil Vet Derg 2015; 29: 151-155.

  27) Kirbas A, Ozkanlar Y, Aktas MS, Ozkanlar S, Ulas N, Erol HS. Acute phase biomarkers for inflammatory response in dairy cows with traumatic reticuloperitonitis. Israel J Vet Med 2015; 70: 23-29.

  28) Cerone SI, Sansinanea AS, Streitenberger SA, Garcia MC, Auza NJ. Cytochrome C oxidase, Cu, Zn-superoxide dismutase, and ceruloplasmin activities in copper-deficient bovines. Biol Trace Elem Res 2000; 73: 269-278.

  29) Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 6th Edition, New York: Academic Press, 2008.

  30) Russell KE, Roussel AJ. Evaluation of the ruminant serum chemistry profile. Vet Clin Food Anim 2007; 23: 403-426.

  31) Gokce HI, Woldehiwet Z. The effects of Ehrlichia (Cytoecetes) phagochytophila on the clinical chemistry of sheep and goats. J Vet Med 1999; 46: 93-103.

  32) Turgut K, Basoğlu A, Ok M, Maden M. Evans blue dye method for determining plasma volume and its clinical importance in neonatal calves with acute enteric infections. Tr J Vet Anim Sci 1992; 16: 465-472.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]