[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-164
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Total Oksidan-Antioksidan Durum ile Oksidatif Stres İndeksinin Değerlendirilmesi
Uğur AYDOĞDU1, Alparslan COŞKUN2, Onur BAŞBUĞ2, Zahid Tevfik AĞAOĞLU2
1Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, parvoviral enteritis, total oksidan ve antioksidan durum

Bu çalışmada, parvoviral enteritisli köpeklerde total oksidan-antioksidan durum ile oksidatif stress indeksindeki değişimin belirlenmesi ve mortalite ile ilişkisinin ortaya koyulması amaçlandı. Çalışmada 30 parvoviral enteritisli köpek ile 6 sağlıklı köpek kullanıldı. Parvoviral enteritisli köpekler ölen ve hayatta kalan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm köpeklerin rutin klinik muayeneleri yapıldıktan sonra kan analizleri için 3 mL kan alındı. Parvoviral enteritisli köpeklerde total oksidan durum ve oksidatif stres indeksi seviyeleri kontrol grubuna göre önemli düzeyde yüksekti (P<0.001). Ancak parvoviral enteritisli köpeklerin olduğu grup ile kontrol grubunun total antioksidan durumları arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. Ayrıca ölen parvoviral enteritisli köpeklerin total oksidan durum düzeyleri hayatta kalan ve kontrol grubuna göre önemli oranda yüksek bulundu (P<0.05). Sonuç olarak parvoviral enteritisli köpeklerde oksidatif hasarın geliştiği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]