[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3
61 makale bulundu.
  • KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ GUANİDİN VE BAZI AMİNO ASİTLER TARAFINDAN İNHİBİSYONU VE İNHİBİSYONUN KİNETİĞİ
         Fulya BENZER1, Sema TEMİZER OZAN2, Seval YILMAZ2
  • KOYUN VE KEÇİLERDE BÖBREK HİDATİDOZİSİNİN İNSİDENS VE PATOLOJİSİ
         İhsan YAMAN1, Hayati YÜKSEL2
  • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SERUM β- KAROTEN DÜZEYLERİ
         A.Z Karakılçık1, M Zerin1, Y Nazlıgül 2, M Ertürk3, G Baydaş4
  • İÇME SUYU İLE BELİRLİ DOZLARDA FLOR VERİLEN TAVŞANLARIN KARACİĞER DOKUSUNDAKİ YAPISAL VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
         Mehmet AKDOĞAN1 , Ali BİLGİLİ2 , Erdal KARAÖZ1 , Alparslan GÖKÇİMEN1, Ender YARSAN2, Gökhan ERASLAN3
  • KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZINDA –SH GRUPLARININ VARLIĞI VE ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE SÜLFÜR GRUBU İÇEREN, AROMATİK VE HİDROKSİLLİ AMİNO ASİTLERİN ETKİSİ
         Fulya BENZER, Sema TEMİZER OZAN
  • FASCİOLİOSİSLİ KOYUNLARIN ARGİNAZ ENZİM AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE KARACİĞER DOKU ARGİNAZININ BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
         Fulya BENZER1, Sema TEMİZER OZAN2
  • BİR KOYUNDA BÖBREK KARSİNOMU
         Erkan KARADAŞ, Necati TİMURKAAN
  • SIĞIRLARIN BAZI ÖNMİDE HASTALIKLARI VE PRİMER KETOZİSİN KARACİĞER İŞLEVLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
         Bülent ELİTOK1, Kemal YILMAZ2, Özgül Mukaddes ELİTOK1
  • ETANOL İLE OLUŞTURULMUŞ KARACİĞER HASARINDA MELATONİNİN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ
         Halit CANATAN1,Bilal ÜSTÜNDAĞ1, İ.Halil BAHÇECİOĞLU1, Fikret KARATAŞ2, İbrahim H. ÖZERCAN1
  • İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI ( POTTER TİP-1 )- OLGU SUNUMU -
         Hüsnü ÇELİK, Ekrem SAPMAZ, Dr. Ebru GÖZERİ, Leyla ÖZCEYHAN BEYTUR, Aygen ALTINGÜL
  • KADMİYUMUN NEDEN OLDUĞU KARACİĞER VE BÖBREK HASARINA KARŞI ŞELATÖR MADDELERİN ETKİSİ
         Kadir SERVİ1, Aydın ÇEVİK1, Haki KARA2
  • FARELERDE ARSENİK TRİOKSİT VE SODYUM ARSENAT’IN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERE ETKİLERİ
         İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
  • BİR KIL KEÇİ’SİNDE “HEPATOSELÜLER ADENOM” OLGUSU
         Nursal METİN, Necati TİMURKAAN
  • CCL4’ün SEBEP OLDUĞU KARACİĞER HASARI ÜZERİNE NİGELLA SATİVA TOHUMUNUN KORUYUCU ETKİLERİ
         Nevin İLHAN, Dilara SEÇKİN
  • SOY İZOFLAVONLARIN KARBON TETRAKLORÜRE (CCL4) BAĞLI KARACİĞER HASARI VE PLAZMA PARAOKSONAZ İLE ARİLESTERAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİNE OLAN ETKİLERİ
         Bilal ÜSTÜNDAĞ1, İbrahim H.BAHÇECİOĞLU2, Kazım ŞAHİN3, Funda GÜLCÜ1, Sevda DÜZGÜN1, İbrahim H.ÖZERCAN1, M.Ferit GÜRSU1
  • BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN JOUBERT SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ (Olgu Sunumu)
         Ramazan ÖDEŞ, Ayşe Belin ÖZER, Esef BOLAT, Ömer Lütfi ERHAN
  • Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemdeki İneklerde Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
         Bülent ELİTOK1, Mustafa KABU1, Özgül Mukaddes ELİTOK2
  • YÜKSEK DOZDA GENTAMİSİN VERİLEN RATLARDA KARACİĞER VE BÖBREK ARGİNAZI ÜZERİNE MANGANEZ KLORÜRÜN ETKİLERİ
         Fulya BENZER1, Ahmet ATEŞŞAHİN2, İzzet KARAHAN2
  • Tıkanma Sarılıklı Ratlarda Egb-761 in Etkileri
         Saim BERCIN1, Ziya CETINKAYA2, Yasemin BULUT3, Nusret AKPOLAT4, Erhan AYGEN2
  • Ratların Karaciğer ve Testis Dokusundaki Antioksidan Aktivite Üzerine Nar Suyunun Etkisi
         Abdurrauf YÜCE, Mesut AKSAKAL
  • Mezbahada Kesilen Sığırlarda Böbrek Lezyonlarının İnsidens ve Patolojisi
         Hayati YÜKSEL1, İhsan YAMAN2
  • Asetaminofen İntoksikasyonu Sonrası Karaciğer Yetmezliği Gelişmeden Renal Yetmezlik Gelişen Bir Olgu
         Arif YÜKSEL1, Vatan BARIŞIK2, Erhan ERGİN2, Dinçer ATİLA2
  • Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Ülseratif Piyoderma Gangrenozum ve CIDP: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Derlemesi
         Suleyman Serdar KOCA1, Ahmet IŞIK1, Hüseyin ÇELİKER2, Metin ÖZGEN1
  • Yılan Sokması Sonucu Dissemine İntravaskuler Koagulasyon ve Akut Böbrek Yetmezliği Gelişimi
         Arif YÜKSEL1, Erhan ERGİN2, Vatan BARIŞIK2
  • Tolüen Solutulan Sıçanların Karaciğerinde Ghrelin Ekspresyonu
         Ufuk TAŞ1, Murat ÖGETÜRK2, Sedat MEYDAN3, Hilal IRMAK SAPMAZ2, Dürrin Özlem DABAK4, Tuncay KULOĞLU4, Mustafa SARSILMAZ2
  • Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı: Deneysel Çalışma
         Aydın SAĞLIYAN1, Cihan GÜNAY1, Mehmet Cengiz HAN1, İhsan YAMAN2
  • Deneysel Karbon Tetraklorür Toksisitesi Sonucu Karaciğerdeki IŞP70 İmmunoreaksiyon Artışı Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
         Ömür KARACA1, Hıdır PEKMEZ2, Murat Abdülgani KUŞ3, Nusret AKPOLAT4, Murat ÖGETÜRK2, İlter KUŞ1
  • Renal Liposarkom: Olgu Sunumu
         Nusret AKPOLAT1, Enver ÖZDEMİR2, Bilge AYDIN TÜRK2, Ruhi ONUR2, Selami SERHATLIOĞLU3
  • Bir Hastada Tek Doz Diklofenak Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Sistemik Toksisite
         Ali GÜREL1, Deccane DÜZENCİ2, Bilge AYGEN1, Ayhan DOĞUKAN1
  • Perikarditis Travmatikalı İneklerde Plazma Lipid Profili
         Ersoy BAYDAR, Ömer KIZIL
  • Nefroloji Kliniğimizin Üç Yıllık Dönemde Erişkinlerde Ultrason Yardımlı Perkütan Böbrek Biyopsisi Deneyimi: Klinikopatolojik Bir Değerlendirme
         Ali GÜREL1, Bilge AYGEN1, Deccane DÜZENCİ2, Nusret AKPOLAT3, Hüseyin ÇELİKER1, Ayhan DOĞUKAN1
  • Deneysel Diyabette Glukoz, Lipit Değerleri, Trombosit İndeksleri ve Böbrek Dokusu Üzerine E Vitamini ve Selenyumun Etkisi
         M. Şevki ÇADIRCI1, Ali Ziya KARAKILÇIK2, M. Yaşar DÖRTBUDAK1
  • Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçan Böbrek Dokularındaki iNOS ve PARP İmmunreaktivitelerinin Belirlenmesi
         Nevin KOCAMAN, Tuncay KULOĞLU
  • 2008 – 2012 Yılları Arasında Elazığ'da Kesilen Hayvanlarda Karaciğer Trematodlarının Görülme Sıklığı
         Mustafa KAPLAN1, Serpil BAŞPINAR2, Hamza ÖZAVCI1
  • Merkepte (Equus asinus L.) Karaciğer ve Dalağın Arteriyel Vaskülarizasyonu
         Emine KARAKURUM1, Nejat DURSUN2
  • Ratlara Uygulanan Kurşun Asetatın Karaciğer Arginazına Etkisi ve Enzimin Bazı Kinetik Özellikleri
         Fatih DEMİR, Gonca OZAN, Penbe Sema TEMİZER OZAN
  • Türkiye'de Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Alıcıların İlaç Uyumsuzlukları
         Nur ŞAHİN KAYA1, Özgül KARAYURT2
  • Diyabetik Nefropatide Difüzyon MR Bulguları
         Selami SERHATLIOĞLU, Esra KAZĞAN BAYKUŞ
  • Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Purtscher-like Retinopati: Olgu Sunumu
         Sabiha GÜNGÖR KOBAT1, Burak TURGUT2
  • Kuzu Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik β-Glukozidaz Aktivitesine Albendazol, Rikobendazol ve Eprinomektinin İnhibisyon Etkileri: in vitro
         Hatibe KARA1, Dilek AKŞİT2, Hasan AKŞİT1, Onur YILDIZ1, Kamil SEYREK3, Yusuf TURAN4
  • Diyaliz Hastasında Diyabetik Ketoasidoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
         Ramazan ULU1, Enes Malik ÇEÇEN2, Nevzat GÖZEL2, Ayhan DOĞUKAN1
  • Sıcaklık Stresi Altındaki Bıldırcınlarda Yemlere Yumurta Kabuğu ve Oleuropein İlavesinin Böbrek Arginazı Üzerine Etkisi
         Gonca OZAN, Mehmet Ali KISAÇAM, Penbe Sema TEMİZER OZAN
  • Bir İran Kedisinde Polikistik Böbrek Hastalığı ile İlişkili Kronik Renal Yetersizlik
         Kenan Çağrı TÜMER, Mustafa İSSİ
  • Geçici Serebral İskemi Fare Modelinde Kisspeptin-10’un Böbrekteki Oksidan ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi
         Hatice AKKAYA
  • Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Karaciğerin Morfolojik Yapısının İncelenmesi
         Meryem KARAN1, Saime Betül BAYGELDİ1, Zait Ender ÖZKAN1, Sema TİMURKAAN2, Yeşim ASLAN KANMAZ1, Funda AKSÜNGER KARAAVCI 1, Sadık YILMAZ1
  • 55–70 Yaş Aralığındaki Obez Kadınlarda Vücut Kompozisyon ve Karaciğer Enzim Düzeylerinin Retrospektif İncelenmesi
         Sümeyra Tuba TİRYAKİ1, Selçuk AKIN2, İhsan ÇETİN3, Elif DEĞİRMEN2, Umut DURAK4
  • Ratlarda Deneysel Omurilik Yaralanmalarinda Allojenik Mezenkimal Kök Hücre Transplantasyonunun Etkilerinin Klinik, Histopatolojik ve Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
         Pınar CAN1, Ömer BEŞALTI1, Sevil ATALAY VURAL2, Ferda PINARLI ALPASLAN3
  • Diyabet Oluşturulan Ratların Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerine Perilil Alkolün Koruyucu Etkileri
         Mehmet YILMAZ1, Mesut AKSAKAL2, Mehmet GÜVENÇ3, Gözde ARKALI2
  • Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Histolojisini Öngörmede Noninvaziv Biyokimyasal Belirteçlerin Değerlendirilmesi
         Gülden ESER KARLIDAĞ, Ümran Şumeyse ERTÜRK
  • Karaciğer Nakli Sonrası İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi
         Gökhan ERTUĞRUL1, Mahmut ZENCİROĞLU2
  • Üç Olgu ile Pediatrik Karaciğer Malign Tümörlerinde Görüntüleme Bulguları: Pediatrik Karaciğer Kitleleri
         Pınar GUNDOĞAN BOZDAĞ1, Murat BAYKARA2, Ahmet BOZDAĞ3
  • Kronik Böbrek Hastalığında Trigliserit/HDL Oranı Kardiyak Riskinin Öngördürücüsü Olabilir mi?
         Ahmet AKTAŞ1, Mustafa Asım GEDİKLİ1, Canan KARA1, Muhammed Raşid BAKIR2
  • Doksorubisin ile İndüklenmiş Karaciğer Hasarında Hesperetin’in Terapötik Etkileri: DRP1 ve MFN2’nin Rolü
         Nalan KAYA TEKTEMUR1, Ahmet TEKTEMUR2, Elif ERDEM GÜZEL3
  • Balık Yağı, Metotreksat Kaynaklı Nefrotoksisite ve Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucudur
         Ali GÜREL1, Kürşat KAYA2
  • Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Sıçanlarda Maca Kök Ekstraktının Böbrek Dokusu Bazı Moleküler Parametreleri Üzerine Etkileri
         Füsun ERTEN
  • Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Antijenik Uyarım Sonrası M1/M2 Karaciğer Makrofaj Polarizasyonu
         Nida ÇAYLAN, Nalan KAYA TEKTEMUR, Neriman ÇOLAKOĞLU, Dürrin Özlem DABAK
  • Deneysel Hiperkolesterolemide Melatoninin Oksidatif Stres Parametreleri, Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri
         Gülnur ASLAN1, Dilşad SEZGİN1, Ali Osman ÇERİBAŞI2, Dilek ARSLAN ATEŞŞAHİN3, Kezban CAN ŞAHNA4, Kazım ŞAHİN5, Engin ŞAHNA1
  • Sıçan Endometriozisinde Metformin, Letrozol ve Atorvastatinin Karaciğer ve Böbrekler Üzerindeki Etkileri
         Tansel SAPMAZ1, Sude TOPKARAOĞLU1, Gülfidan COŞKUN2, Muhammetnur TEKAYEV1, Sait POLAT2, Ekrem SAPMAZ 3
  • Deneysel Diyabetik Sıçan Böbreğinde Tarçın Ekstraktının TLR4 Ekspresyonu ve Mast Hücrelerinin Sayısal Dağılımı Üzerine Etkisinin Araştırılması
         Hülya ŞEN, Tuğrul ERTUĞRUL
  • Doğum Şeklinin Bazı Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki Etkisi
         Meltem KIZIL1, Ali RİŞVANLI2, Murat ABAY3, Tarık ŞAFAK4, Mehmet Akif KILINÇ5, Öznur YILMAZ6, Burak YÜKSEL2, İbrahim ŞEKER7, Edanur GÜLER1, Kübra GEÇMEZ1
  • Siklofosfamid ile İndüklenen Karaciğer Hasarında Resveratrolün İyileştirici Etkileri
         Nuray BOSTANCIERİ1, Hülya ELBE2, Aslı TAŞLIDERE3, Elif TAŞLIDERE3, Gonca OZAN KOCAMÜFTÜOĞLU4
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]